ZDK: Od 35 srednjih škola samo 7 ima zadovoljavajuće opremljene dvorane

Od 35 srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, koje pohađaju 19.424 učenika, manje od polovine ima zadovoljavajuće uslove za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, a nedostatak opreme i sprava, uzrokom su teškoća u izvođenju ove vrste nastave u čak 28 srednjih škola. Ovo su podaci iz Informacije o stanju materijalno-tehničkih uvjeta za realizaciju nastave tjelesnog odgoja u srednjim školama na području Kantona, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona primila na znanje na 127. Sjednici, ali i zauzela stav o daljim aktivnostima vezanim uz ovu oblast.

U informaciji, koju je izradio kantonalni Pedagoški zavod navode se i ostali podaci – o stepenu opremljenosti sala za tjelesni odgoj, pomoćnih prostorija, kvalitetu nastave, te broju časova i nastavnom programu koji ovisi upravo od opremljenosti  objekata u kojima se izvodi ova vrsta nastave. Jedan dio škola nastavu tjelesnog odgoja izvodi u salama drugih škola, a neke za to plaćaju općinama i naknadu za korištenje sale. Stoga je  preporučeno da se sa općinama dogovori oslobađanje od obaveze plaćanja za najam sale, a da se budžetom Kantona planiraju sredstva za izgradnju novih kao i adaptaciju postojećih školskih sportskih objekata.

Iz oblasti obrazovanja, sjednici Vlade ZDK su date saglasnosti na plan upisa i visinu školarine za domaće i strane studente  prve godine trećeg ciklusa studija Odsjeka za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu u akademskoj 2013/2014. godini.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada je usvojila Odluku o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kojom se ova oblast usaglašava sa Zakonom o doprinosima.

Vlada je usvojila i Zaključak kojim se rukovodioci organa uprave zadužuju da pravilnike o unutrašnjoj organizaciji izmjene u pravcu utvrđivanja dodatne obaveze svim državnim službenicima i namještenicima da, pored redovnih obavljaju i druge poslove po nalogu rukovodioca, čime je ukinuto plaćanje rada komisija u organima uprave.

Raspravljajući o Akcionom planu za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u F BiH, kantonalna je Vlada zaključila da je termin realizacije plana 2006-2016. zastario te da ne odgovara istinskim potrebama ove kategorije djece, pa je odbacila ovaj prijedlog. Umjesto toga, zaključeno je da se uradi prijedlog Mjera za poboljšanje oblika zaštite i statusa djece bez roditeljskog staranja koji će odražavati životnu stvarnost i na efikasan način pomoći stvaranju boljih uvjeta života za njih.

Na prijedlog Udruženja Infohouse Sarajevo, Vlada Kantona i ove godine podržat će provođenje projekta „Volontiraj-kreditiraj“ kojim se srednjoškolci na jedan dan zapošljavaju u organima Vlade Kantona i time ostvare prvi kontakt i upoznavanje sa organima vlasti i njihovim funkcioniranjem.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close