ZDK: Naknade zaposlenim porodiljama uvećene za 21 posto

Povodom pogrešno interpretiranih podataka o načinu isplate nakanda zaposlenim porodiljama koje su se pojavile u nekim medijima gdje se iznosi tvrdnja da naknade zaposlenim porodiljama ostaju umanjene za 10 posto u 2014. godini, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK daje sljedeće:

SAOPŠTENJE

U budžetu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2014., godinu planirana sredstva za naknade zaposlenim porodiljama i druga prava iz oblasti socijalne zaštite su uvećana kako bi se omogućila isplata nakanda u punom iznosu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (Sl. novine ZDK 13/07, 13/11).

Konkretno, za naknade zaposlenim porodiljama planirana sredstva u 2014. godini su u odnosu na prethodnu 2013. godinu uvećena za 21 posto, odnosno, sa iznosa od 7.267.392,00 KM za 2014. godinu uvećana su  na 8.791.036,00 KM za 2014. godinu..

Nakon objavljivanja budžeta ZDK za 2014. godinu u Službenim novinama 15/13 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je izradilo Uputstvo o načinu utvrđivanja i trebovanja novčanih sredstava za naknade korisnicima po osnovu prava iz socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom. Ovim dokumentom je naloženo centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite u opštinama da od 01.01.2014. godine trebuju sredstva za sva prava u skladu sa kantonalnim Zakonom (bez umanjenja).

Po usvajanju budžeta, donošenju uputstva i sticanju podataka o prosječnoj plati u FbiH stekli su se uslovi da svi centri i službe za socijalni rad od 01.01.2014. godine trebuju sredstva za naknadu zaposlenim porodiljama bez umanjenja.

Dakle, sve zaposlene porodilje koje imaju rješenja iz 2013. godine, a u kojima piše da će im iznos naknada biti umanjen za 10 posto, automatizmom će od januara 2014. dobijati puni iznos naknade.  Već obračun januarske naknade će to pokazati.

Ministarstvo za rad soc. Politiku i izbjeglice

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close