ZDK: K O N K U R S za odobravanje sredstava za odbranu magistarskog i doktorskog rada

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/99.) i člana 4. Programa o utrošku sredstava sa pozicije „Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu,broj 02-14-3614/13 od 07.02.2013.godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje:

 

K O N K U R S

za odobravanje sredstava za odbranu magistarskog i doktorskog rada za sticanje naučnog stepena magistra nauka i sticanje naučnog stepena doktora nauka u 2013.godini

 

I

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

-da su državljani Bosne i Hercegovine,

-da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona,

-da im je odobrena tema magistarskog ili doktorskog rada,

-da odbranom magistarskog rada završavaju postdiplomski studij po predbolonjskom sistemu studija i stiču naučno zvanje magistra nauka.

 

Pravo da uđu u proceduru za dodjelu, do utroška sredstava u Budžetu Zeničko- dobojskog kantona za 2013.godinu, kandidati stiču nakon priloženog dokaza o formiranju komisije za odbranu magistarskog ili doktorskog rada sa terminom odbrane.

 

II

Uz prijavu priložiti:

1. Dokaz da je odobrena tema za izradu rada,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Obavijest o prebivalištu.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Kučukovići 2

Zenica

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close