-TopSLIDEM plusOglasiPolitikaVisokoZDK

ZDK: Javni poziv za subvencioniranje polovine minimalne neto plaće za mart

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU OBJAVILO POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE POLOVINE MINIMALNE PLAĆE ZA MART

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine.

Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je zabranjen rad od marta naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koji nisu raskinuli ugovore o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02. do 31.03. godine.

Zahtjeve će razmatrati komisija Ministarstva za privredu, a na osnovu izvještaja Komisije Ministarstvo za privredu će predlagati Vladi Kantona donošenje odluka o odobravanju sredstava.

Radi povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom koronavirusa COVID-19, ovjerene i potpisane zahtjeve za subvenciju potrebno je dostaviti isključivo putem pošte na adresu Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona.

Adresa, potrebni obrasci i lista djelatnosti koje su zabranjene naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koje mogu ostvariti pravo na subvenciju, mogu se preuzeti sa internet stranice Zeničko-dobojskog kantona zdk.ba. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 30. april 2020. godine.

Podsjećamo, mjera subvencije polovine minimalne plaće za mart te cjelokupnog iznosa minimalne plaće za april, za što će javni poziv biti objavljen idućeg mjeseca, prva je interventna mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za pomoć privredi zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19. Vlada je, također, liberalizirala korištenje sredstava Kreditno-garancijskog fonda i osigurala sredstva za subvencioniranje kamata, a u pripremi je i mjera pomoći za očuvanje likvidnosti malih i srednjih preduzeća u ZDK.

Press služba ZDK

Dokumenti u prilogu:

Javni poziv

ZAHTJEV – PRIJAVA NA JAVNI POZIV (Obrazac 1)

IZJAVA (Obrazac 2)

Lista zabranjenih djelatnosti (Obrazac 3)


***

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW) za 2020. godinu, broj: 02-11-5463/20 od 14.04.2020. godine, Ministarstvo za privredu raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart, 2020. godinu

 1. Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljavanje djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, koja ispunjavaju uslove definisane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16), a kojima je naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH zabranjen rad od marta, 2020. godine, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart mjesec, 2020. godine definisane Općim kolektivnim ugovorom (50% od 406,00 KM).
 •   Pravo korištenja ovih finansijskih sredstava imaju pravna i fizička lica koja:
 • dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku,
 • nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 31.03.2020. godine,
 • registrovani su u Zeničko-dobojskom kantonu (sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskom kantonu i poslovne jedinice drugih subjekata za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona),
 • sa šifrom djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010) i uslovima koji su pobrojani na listi u prilogu javnog poziva (Obrazac 3).

Subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart mjesec, 2020. godine odnosi se na:

 • uposlenike  u radnom odnosu u pravnim licima sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • vlasnike i uposlenike u radnom odnosu koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Raskidom ugovora o radu neće se smatrati:

 • ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid radnog odnosa,
 • ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen,
 • ako su se ispunili uslovi za odlazak u penziju.
 •  

U gore navedenim situacijama uz zahtjev obavezno je dostaviti sljedeće priloge:

 • običnu kopiju zahtjeva uposlenika za raskid radnog odnosa, i/ili
 • običnu kopiju ugovora o radu na određeno vrijeme i kopija odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa, i/ili
 • obična kopija odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska uposlenika u penziju.
 • Uz Zahtjev (Obrazac 1) za odobravanje finansijskih sredstava pravna lica dužna su dostaviti sljedeće priloge:
 • Izjava kojom potvrđuje:

a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine,

b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu

(obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog organa ili notara – Obrazac 2).;

 • Obična kopija Obrazac 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj)
 • Obična kopija izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata za mart mjesec 2020.godine pojedinačne neto plaće za uposlenika, uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plaće za uposlenika ili u slučaju zbirne uplate plaća kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplate plaća uz spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto plaća ovjeren od pravnog lica (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona),
 • Obična kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti.
 • Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u
  odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal),
 • Uz Zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava, fizičko lice dužno je dostaviti sljedeće priloge:
 • Izjava kojom potvrđuje:

a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine,

b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu

(obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog organa ili notara – Obrazac 2).;

 • Obična kopija Obrasca 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u FBiH) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj),
 • Obične kopije uplatnica o isplati doprinosa za mart mjesec 2020. godine fizičkog lica (vlasnika) i kopiju izvoda iz banke na kojem je vidljiva isplata doprinosa,
 • Obična kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta- fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti,
 • Ukoliko fizičko lice (vlasnik) ima i prijavljene radnike dostavlja i:

-Obična kopija Obrazac 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj),

-Običnu kopiju izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačne neto plaće za mart mjesec 2020. godine za uposlenika, uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plaće za uposlenika ili u slučaju zbirne uplate plaća kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplate plaća uz spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto plaća ovjeren od fizičkog lica (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona),

 • Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u
  odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal).
 • Ministarstvo za privredu zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca zahtjeva.
 • Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i mišljenje dat će Komisija Ministarstva za privredu. Komisija će razmotriti Zahtjeve potencijalnih korisnika, te cijeniti ispunjavanje uslova i kriterija za odobrenje finansijskih sredstava. Izvještaj Komisije se dostavlja ministru Ministarstva za privredu.
 • Na osnovu izvještaja Komisije, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Kantona donošenje odluka o odobravanju finansijskih sredstava.

Vlada donosi odluke shodno rapoloživim sredstvima.

 • Na osnovu odluka o odobravanju finansijskih sredstava, Ministarstvo za privredu podnosi naloge za isplatu sredstava Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona.
9.      Iz razloga povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19 ovjeren i potpisan zahtjev dostavlja se Ministarstvu za privredu  isključivo putem pošte na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za privredu

KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA NAJNIŽE NETO PLATE ZA MART, 2020.GODINE

Kučukovići br. 2

 • 7200 Zenica
10.  Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 30.04.2020.godine.

Ministarstvo za privredu zadržava pravo produženja roka za dostavljanje zahtjeva.

Ministarstvo za privredu će sa podacima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu sa propisima iz

zaštite ličnih podataka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail-a: min.privreda@zdk.ba.  

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close