BiHPolitika

Zaprepašteni smo postupcima Milićević – javne ustanove i preduzeća će voditi sposobni, a ne podobni

Na danšnjoj press konferenciji premijer FBIH Fadil Novalić pojasnio je razloge prekidanja zadnje sjednice Vlade FBiH održane 08.02.2018 godine, u trenutku kada je trebao biti razmatrano poništenje javnog natječaja od strane ministrice finansija Jelke Milićević.

– Na to me je obavezivao Poslovnik o radu Vlade FBiH koji u članu 10. jasno utvrđuje da premijer, pored ovlasti utvrđenih Ustavom Federacije i zakonom, osigurava javnost, zakonitost i transparentnost rada Vlade. To je bio osnovni razlog, jer moram priznati da nisam bio uvjeren da je u slučaju prijedloga ove tačke zakon ispoštovan. Obrazložiti ću zašto… Vlada Federacije BiH je 15.06.2017. godine donijela odluku o raspisivanju javnog natječaja za direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH i zadužila Agenciju za državnu službu i Ministastvo finansija da u skladu s propisanim nadležnostima provede  ovu proceduru. Naime direktor i zamjenik direktora Poreske uprave po svom statusu su rukovodeći državni službenici, rekao je Novalić.

On dodao da je Agencija za državnu službu je, postupajući u skladu sa ovom odlukom Vlade FBiH, a po članu 31. Zakona o državnoj službi FBiH konkurs raspisala 13.10.2017. godine.

– Istovremeno je Ministarstvo finansija u sastav komisije za izbor ovih rukovodilaca imenovalo dva člana komisije iz ovog ministarstva i jednog zamjenskog člana, dok je Agencija za državnu službu predložila jednog člana s federalne liste eksperata. Treba istaći da je na navedni sastav komisije u toku postupka došla samo jedna žalba, koju je Odbor za žalbe Federacije BiH odbio kao neosnovanu. Interesantno je da se kandidat koji se žalio kasnije uopšte nije pojavio na obavezujućim ispitima znanja, rekao je Novalić.

V.d. direktora Agencije za državnu službu Refika Begića, nedavno je informirao javnost  da je na pomenutim ispitima znanja jedini koji je položio pismeni ispit koji je eliminatoran Šerif Isović.

– Listu uspješnih kandidata s prvo rangiranim Šerifom Isovićem, Agencija za državnu službu je dostavila Federalnom ministarstvu finasija 24.12.2017. i od tada iz ovog ministarstva nije bilo nikakve reakcije ni postupanja po navedenom postupku. Prema Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave Porezna uprava djeluje u sastavu Federalnog ministarstva finansija, tako da je ministrica po zahtjevu Agencije za državnu službu bile obavezne Vladi predložiti rezultat konkursne procedure, rekao je Novalić.

Dodao je da ovakav prijedlog iz Ministarstva finasija nikada nije došao, nego je na zaprepaštenje svih došao kao dopuna dnevnog reda na samoj sjednici Vlade FBiH i kao potpuno suprotan prijedlog.

– Prijedlog je bio da se poništi konkursna procedura, sa obrazloženjem da po okončanju konkursne procedure nisu ispunjeni uvijeti za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. To što se sada u javnosti špekulira da izbor direktora uslovljava tim da niti jedan kandidat nije zadovoljio uslove da bude zamjenik je apsurdno i pravno neutemeljeno. Takođe je netačno da je bio u pripremi prijedlog za ponovno imenovanje istih kandidata za vršioce dužnosti na period od 90 dana. Prijedlog za imenovanja je bio bez imena, ministri su na samoj sjednici dobili prijedloge bez imena, u što se možete i sami uvjeriti. Odlučio sam da braneći javnost, zakonitost i transparentnost, zbog čega sam prekinuo sjednicu Vlade i vi dobijete sve dokumente vezane za ovu spornu tačku, rekao je Novalić.

Zašto sjednica nije nastavljena 

Premijer je pojasnio da Ustav propisuje da su zamjenici premijera mjerodavni za vršenje dužnosti premijera kada ovaj nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju ili kada je mjesto premijera upražnjeno dok novi premijer ne preuzme dužnost.

– Ove odredbe dalje su razrađene u Zakonu o Vladi Federacije BiH u kojima se kaže da zamjenici premijera, odnosno predsjednika Vlade, pomažu premijeru u obavljanju njegovih poslova. U slučaju odsutnosti premijera ili u drugim slučajevima kada premijer nije u mogućnosti obavljati dužnost zamjenju ga jedan od zamjenika premijera kojeg on odredi. U ovom slučaju ja nisam nikog odredio da me zamjenjuje. Toliko o tome je li sjednica mogla biti nastavljena  ili nije. Da ponovim, premijer na posljednjoj sjednici nije bio odsutan niti spriječen da obavlja svoje dužnosti, niti je odredio bilo kojeg od zamjenika da nastavi sjednicu, rekao je Novalić.

Dodao je da treba znati da nadzor nad provođenjem Zakona o državnoj službi vrši Ministarstvo pravde i da je još 2012.  godine Ministarstvo dalo mišljenje da javni konkurs može biti poništen samo ukoliko za to postoje opravdani razlozi, te ukoliko je taj zahtjev podnesen prije ispita općeg znanja kojeg provodi Agencija.

Sposobni, a ne podobni 

– Kao premijer nastojim od početka da Vlada nastavi svoje opredjeljenje da u javnoj službi upošljava stručne, sposobne i neovisne kadrove ili profesionalce. Nemojte zaboraviti da smo u saradnji s Centrom civilnih inicijativa i Transparenci international izmjenili Zakon o radu 2017. godine u kojem smo se jasno opredjelili za principe transparentnosti u zapošljavanju na svim nivoima i u svim javnim ustanovama i preduzećima s jednim jedinim ciljem – doći do sposobnih.   Od tih principa ne možemo odustati pogotovo kada je riječ o ovako bitnoj instituciji poput Porezne uprave koja brine o finsansijskoj stabilnosti države.  Sada mi je potpuno jasna intencija MMF-a od početka koja je i jedna od tačaka Reformske agende da Porezna uprava bude poput Uprave za indirektno oporezivanje koja je izašla iz okvira Carinske uprave, a sada je samostalna. Tako i Porezna uprava treba biti neovisna, zaklčjučio je Novalić.

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close