Zaključci Predsjedništva Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH je na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 11. februara 2014. godine u Sarajevu jednoglasno usvojilo s lj e d e ć e

ZAKLJUČKE

1.  Savez samostalnih sindikata BiH prepoznaje da se skoro svi problemi i iz toga proizašli zahtjevi koji se posljednjih nekoliko dana iskazuju na protestima, organizovanim na jednom dijelu teritorije Bosne i  Hercegovine,  nalaze  među  zahtjevima  koje  SSSBiH  već  godinama  iznos i  pred  organe  izvršne  i zakonodavne vlasti i na čijem ispunjavanju je insistirao kroz socijalni dijalog, ali i organizujući brojne proteste, štrajkove na svim nivoima. Samim tim, SSSBiH podržava sve legitimne zahtjeve radnika i radnica, nezasposlenih, posebno mladih, osoba, ali i ostalih obespravljenih građana. SSSBiH je već i ranije tražio smjene vlada na svim nivoima u skladu sa Ustavom i zakonima. Tražimo od političkih subjekata da preuzmu odgovornost i da ponude rješenja za zahtjeve SSSBiH.

2.  Savezu  samostalnih  sindikata  BiH  je  potpuno  neprihvatljivo  rješavanje  nagomilanih  problema rušenjem  ustavno-pravnog  poretka,  devastacijom  imovine  države  i  građana,  a  posebno ugrožavanjem života bilo koga. Pozivamo sve sindikalne aktiviste i članove sindikata da održe radne procese  u  svojim  kompanijama,  institucijama,  organizacijama,  kako  bi  se  osigurali  proces  rada  i proizvodnje, te funkcionisanje sistema.
3.  Savez  samostalnih  sindikata  BiH  od  svih  parlamenata  i  skupština  zahtijeva  održavanje  hitnih vanrednih  sjednica  na  kojima  će  se  dati  odgovori  na  već  ranije  iskazane  zahtjeve  Saveza samostalnih sindikata BiH,  čime će istovremeno biti riješeni i zahtjevi koji se posljednjih dana iznose na protestima. Posebno naglašavamo zahtjeve SSSBiH u vezi sa povezivanjem radnog staža svima radnicima,  osiguravanjem  primarne  zdravstvene  zaštite  svim  radnicima  i  građanima  u  FBiH, izmjenama  Zakona  o  stečaju,  Zakona  o  prekršajima,  transparentnim  konkursnim  procedurama  za prijem novih  zaposlenih, te setom antikoruptivnih  zakona. Tu su, svakako, i zahtjevi  za smanjenje primanja izabranih dužnosnika u organima vlasti, ukidanje raznih paušala i naknada, te svih drugih bespotrebnih privilegija.
4.  SSSBiH je i prije prepoznao odgovornost međunarodne zajednice u BiH za stanje u kojem se nalazi Bosna  i  Hercegovina,  a  samim  tim  i  Federacija  BiH.  Svojim  nedjelovanjem  su  u  velikoj  mjeri doprinijeli da se dešavaju stvari kojima svjedočimo posljednjih nekoliko dana.

5.  SSSBiH  će  i  dalje  insistirati  na  Zakonu  o  radu  i  kolektivnim  ugovorima  kojima  se  neće  derogirati  stečena  prava  radnika  i  radnica.  Kongres  SSSBiH  će  biti  održan  20.  februara  2014.  godine  i  na njemu  će  biti  usvojeni  programski  ciljevi  i  rezolucije,  kojima  će  biti  jasno  definisane  smjernice  za djelovanje  svih  nivoa  sindikalnog  organizovanja  u  budućnosti  (od  sindikalnih  organizacija, teritorijalnih  i  granskih  nivoa  organizovanja,  pa  sve  do  Glavnog  odbora  SSSBiH  i  rukovodstva SSSBiH),  a  sve  u  skladu  sa  Statutom  Saveza  samostalnih  sindikata  BiH  i  s  ciljem  rješavanja nagomilanih problema.

6.  Predsjedništvo  Glavnog  odbora  SSSBiH  oštro  osuđuje  svaki  vid  napada  i  pritiska  na  granske sindikate  –  članice  SSSBiH,  pokušaje  da  se  stave  u  funkciju  određenih  centara  m oći,  te  spriječi njihovo  samostalno  djelovanje  i  izražavanje.  Posebnu  podršku  dajemo  Sindikatu  policije  čiji  su članovi  u  ovom  trenutku  i  životno  ugroženi,  te  zaposlenima  koji  su  usljed  uništavanja  imovine privremeno ostali bez radnih mjesta.

PREDSJEDNIK

mr. Ismet Bajramović, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close