BiHPrivreda

Za četiri godine bit će izgrađeno i obnovljeno 80 kilometara puteva

Zahvaljujući sredstvima Evropske banke za ob­novu i razvoj (EBRD) u iznosu od oko 130 miliona KM, u FBiH će biti obnovljeno ili izgrađeno bli­zu 80 kilometara magistral­nih, regionalnih i lokalnih ce­sta. Ovaj novac je osiguran u okviru projekta revitalizacije putne mreže u FBiH, a ugovor o ovom kreditu nedav­no su potpisali ministar Vjekoslav Bevanda i prvi potpredsjednik EBRD-a Philip Bennett.

Cijeli projekt je podijeljen na četiri segmenta, i to na projekte’ izgradnje i rekonstrukci­je, te sanacije cesta, izgradnje zaobilaznica i sanacije šteta od poplava.

Gotovo polovina spomenu­tog iznosa, odnosno blizu 60 miliona KM bit će iskorišteno za izgradnju i rekonstrukciju cesta. Oko četvrtine dobijenog kredita, tačnije nešto više od 30 miliona KM bit će utrošeno za izgradnju zaobilaznica. Za sanaciju šteta od poplava bit će izdvojeno nešto više od 20 miliona KM, a ostatak od oko deset miliona KM bit će utro­šeno za sanaciju cesta.

Posmatrajući po dužinama cesta, najveći efekti će biti po­stignuti u okviru projekta sa­nacije od poplava, više od 40 kilometara. Blizu 20 kilometara bit će izgrađeno ili rekonstrui­rano, a bit će izgrađeno i oko 16 kilometara zaobilaznica, dok će biti sanirano oko kilo­metar i po cesta u FBiH.

Najskuplji projekt koji će biti realiziran ovim novcem je iz­gradnja dionica na Mostarskoj zaobilaznici, ukupno oko 35 miliona KM i to za dionicu Miljkovići – Rodoč oko 30 miliona KM, a oko pet milio­na maraka će koštati izgradnja dionice Medine – Miljkovići.

Za prvu fazu izgradnje ce­ste Izačić – Bihać – Orljani bit će utrošeno oko 14 miliona KM, a još osam miliona za cestu Bihać – Bosanska Kru­pa. Među veće projekte koji će biti realizirani, zahvaljujući ovom kreditu, jeste i dionica Kaonik – Gromiljak, za koju će biti potrošeno oko 2,5 mi­liona KM.

Odobrena kreditna sredstva neće u cijelosti biti iskorištena za izgradnju i obnovu cesta, jer je ugovorom predviđeno da oko sedam miliona KM bude upotrebljeno za plaćanje konsultantskih usluga, koje uklju­čuju nadzor, vanjsku kontro­lu kvaliteta i izradu projekata i studija.

Kako nam je rečeno u Jav­nom preduzeću Ceste FBiH, program modernizacije bi trebao početi ove i trajati uku­pno četiri godine. Međutim, sam početak realizacije ovog projekta će zavisiti od toga kada će kredit EBRD-a po­stati operativan, odnosno kada će novac biti na raspolaganju Cestama FBiH.

akta.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close