BiHPrivreda

UPFBiH: Primjena člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru …

UPFBiH:Primjena člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru uFBiH stvorit će velike probleme javnim preduzećima

Sarajevo, 05.mart/ožujak 2019. –Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine neprijatno je iznenađenosadržajem Uredbe o postupku prijema u radniodnos u javnom sektoru u FBiH,koju je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku Federacije BiH,donijela Vlada FBiH.

Naime, iako je u saopćenju Ministarstva o usvajanjuUredbe, koje je objavljeno na web stranici Vlade FBiH, navedeno „Tako jepredviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem uradni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora oradu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu”, u tekstu usvojene Uredbeobjavljenom u Službenim novinama FBiH 28.02.2019.  godine, u članu 5. se izričito traži javnooglašavanje, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 107. Zakona o radu FBiH.   

Naime, članom 5.usvojene Uredbe nijeriješeno ključno pitanje mogućnosti primjenečlana 107. Zakona o radu, koji tretiraotkaz ugovora o radu sa ponudom ugovora oradu sa izmjenjenim uslovima, bez provođenja javnog konkursa, nego se traži  procedura javnog oglašavanja.    

Iz UPFBiH ističu da će ukoliko se Uredba ne uskladi sačlanom 107. Zakona o radu FBiH, javna preduzeća i preduzeća sa više od 50%državnog kapitala imati veliki problem u njenoj provedbi. Kada je u pitanjukonkurentnost javnih preduzeća, od suštinske je važnosti omogućiti efikasnufluktuaciju radnika unutar preduzeća, bez provođenja postupka javnogoglašavanja.  Zbog toga je neophodnopronaći rješenje koje se može primjeniti u praksi, kao što je to urađeno uzemljama regiona i većini zemalja članica Evropske unije.

Također, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiHnije u izradu Uredbe uključilo poslodavce kao socijalnog partnera, što mu je bila obaveza i na svakinačin je opstruiralo socijalni dijalog. Takav odnos u UPFBiH smatrajuneprihvatljivim.  Iz UPFBiH ističu da sudo radnog teksta Uredbe došli ponajprije zahvaljujući korektnoj saradnji kabinetapremijera FBiH i sekretarijatom Vlade FBiH. 

Zbog toga je UPFBIH zatražilo od VladeFBiH da hitno pristupi izmjenama i dopunama Uredbe.  

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close