Ukidanje diskriminacije muževa

Ovogodišnja odluka Ustavnog suda FBiH razlog je predstojećih izmjena i dopuna Porodičnog zakona FBiH i to zbog ukidanja diskriminacije muževa. Sada važeći Porodični zakon nije dozvoljavao mužu da podnese zahtjev za razvod braka za vrijeme ženine trudnoće i do navršenih tri godine djetetovog života. Ova odredba je primijenjena na konkretnom primjeru kad su jednom Cazinjaninu čije dijete je imalo manje od tri godine niži sudovi odbili zahtjev za razvod, nakon čega se on žalio Ustavnom sudu BiH.

(Oslobođenje)

Neravnopravnost spolova

– Sadašnji propis je diskriminirajući za muževe i ne znam ni kako se to našlo u zakonu. Vjerovatno je to stavljeno sa najboljom namjerom da se zaštiti žena. Uredu je zaštititi ženu i dijete, ali ne možemo misliti da to treba biti samo zaštita od oca. Ova izmjena ide u smislu da se odredba kojom se zabranjuje mužu podnositi zahtjev za razvod braka za vrijeme ženine trudnoće i do tri godine starosti djeteta briše. Ako govorimo o ravnopravnosti spolova, logično je da i muškarac i žena imaju ili nemaju neko pravo. Sadašnja odredba jednostavno nije u skladu sa ravnopravnošu spolova, kaže Besima Borić, predsjednica Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Ona je najavila da će se radno tijelo kojim predsjedava ovim prijedlogom izmjena i dopuna baviti na sjednici zakazanoj za 22. oktobar uoči predstojeće sjednice Predstavničkog doma.

Vlada FBiH je predložene izmjene i dopune ovog zakona poslala u Parlament FBiH na razmatranje po hitnom postupku. Konkretno predlaže se brisanje člana 43. koji sada propisuje da “muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši tri godine života”.

– S obzirom na to da je presudom Ustavnog suda BiH ocijenjeno da se predmetnim članom vrši diskriminacija po osnovu spola u pravu pristupa Sudu, jer pravo na tužbu za razvod braka nije uskraćeno ženi – majci, te da prema mišljenju Suda navedena zabrana u stvarnom životu ne može polučiti rezultate u smislu faktičkog razdvajanja i očuvanja bračne zajednice, predloženo je brisanje ovog člana, kaže se u obrazloženju predlagača za ukidanje pomenutog člana Porodičnog zakona.

Predlagač traži još jednu dopunu Porodičnog zakona, tako što se propisuje i obavezan postupak posredovanja i u slučaju trudnoće žene.

Postoji zaštita interesa

Ustavni sud BiH je 24. maja 2013. donio odluku po pomenutoj apelaciji utvrdivši da se član 43. sada važećeg Porodičnog zakona nije u skladu ni sa Ustavom BiH ni sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

– Prema mišljenju Ustavnog suda, u realnom životu, čak i uz postojanje ove odredbe ne može se spriječiti da muž, odnosno otac djeteta i bez razvoda fizički napusti majku i dijete. Sud zapaža da Porodični zakon ima niz odredbi koje regulišu prava i dužnosti roditelja u pogledu staranja i izdržavanja djece, kao i pitanja izdržavanja bračnog partnera koji nema sredstava za život. Dakle, ne postoji zakonska prepreka da se u skladu sa drugim odredbama zakona zaštite interesi djeteta i žene – majke ukoliko takva potreba za zaštitom postoji. Iz čega proizlazi da ne postoji opravdanje za različito tretiranje supružnika, naveo je predlagač u razlozima za donošenje ovih izmjena i dopuna.

Ovaj prijedlog će se pred poslanicima naći na predstojećem redovnom zasjedanju Predstavničkog doma zakazanom za kraj oktobra.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close