U istraživanje i razvoj uložili svega 69,5 miliona KM

Bruto domaći izdaci za istraživanje i razvoj u BiH u 2012. godini iznosili su ukupno 69,5 miliona KM, a na poslovima istraživanja i razvoja bilo je zaposleno svega 1.705 osoba, podaci su prvog istraživanja Agencije za statistiku BiH o ovoj temi.

Najveći udio izdataka odnosi se na poslovni sektor, 40,9 miliona KM, izdaci  za istraživanja i razvoj u državnom sektoru iznosili su 9,9 miliona KM, u visokom obrazovanju 18,6 miliona te u neprofitnom sektoru 169 hiljada KM.
Najveći izdaci su u oblasti Inžinjerstvo i tehnologija 33,5%, slijede Prirodne nauke sa udjelom od 30,7%.
Od sredstava za istraživanje i razvoj 25,3% su vlastita sredstva, dok je 24,8% sredstava dobiveno od državne i ostalih nivoa uprave.
U skladu sa međunarodnom metodologijom, najviše izdvajanja je u grupi djelatnosti „Istraživanje i eksploatacija zemlje“ sa 26,6%, slijedi djelatnost „Industrijska proizvodnja i tehnologija“ sa 15,1% i na trećem mjestu „Zdravstvo“ sa učešćem od 14,8%.
Na poslovima istraživanja i razvoja u Bosni i Hercegovini zaposleno je 1705 osoba, sa punim i kraćim od punog radnog vremena, od čega je udio žena 44,1%. Od ukupnog broja zaposlenih, najveće učešće imaju istraživači (46,8%). Udio žena među istraživačima je 34,5%.
U istom periodu na poslovima istraživanja i razvoja, na osnovu ugovora o djelu ili autorskog ugovora, bilo je angažovano 469 osoba, od čega je 30,9% žena.
Ukupan broj objavljenih istraživačkih radova je 558, od čega najveći broj radova pripada primijenjenim istraživanjima (51%), razvojnim istraživanjima (26 %) i fundamentalnim istraživanjima (23%). Broj jedinica koje se bave istraživanjem i razvojem je
84. Od toga je u poslovnom sektoru 32,1% jedinica, u državnom sektoru 13,1%, u visokom obrazovanju 50% i neprofitnom sektoru 4,7%.

Svega 1,8% BDP-a

Ukoliko iznos izdataka za istraživanje i razvoj uporedimo sa BDP-om BiH u 2012. godini koji je iznosio 25 milijardi i 654 hiljade KM, proizilazi da ulaganja u istraživanje u razvoj u BiH iznose nešto manje od 1,8% BDP-a.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close