Transparency International BiH: Građani potpuno nezadovoljni javnom upravom

Prema istraživanju javnog mnjenja, građani ne vide nikakav napredak u posljednjh pet godina u javnoj upravi, smatraju da su procedure komplikovane, nemaju povjerenja u institucije i mehanizme žalbe…

Autor: Maja Isović

Transparency International BiH i Centar za istraživačko novinarstvo u okviru projekta „Monitoring reforme javne uprave – PARM“ održali su prezentaciju finalnih nalaza istraživanja u oblasti javnih finansija, upavljanja ljudskim resursima, i javnog mnjenja o upoznatosti i zadovoljstvu građana reformom javne uprave.

“Nalazi istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da većina ispitnika ne prepoznaje nikakav napredak kada je u pitanju stanje u javnoj upravi u posljednjih 5 godina, što dovodi do zaključka da dugogodišnji napori na reformi javne uprave za većinu građana nisu donijeli kvalitetne promjene. Više od 50% građana je nezadovoljno komunikacijom sa institucijama javne uprave, a kao neke od razloga nezadovoljstva navode preduge i komplikovane procedure i neljubaznost/neprofesionalnost službenika”, ističu iz Transparency Internationala BiH.

Poredeći različite nivoe uprave, nalazi pokazuju da što je nivo vlasti viši, povjerenje građana je manje. Najveće povjerenje građana zabilježeno je prema lokalnom nivou uprave (35,9%), a prate ga kantonalni (26,5%)  entitetski (19,3%) i državni (18,8%). Stepen povjerenja građana u institucije Brčko distrikta je 22,9%.

Napominju da skoro polovina ispitanika (49,3%) apsolutno nije upoznata sa reformama u oblasti javne uprave, dok je 36,5% građana veoma malo upoznato.
Međutim, najveći procenat anketiranih ispitanika, 19.9% svjestan je da će na reforme uticati politika. Ovi nalazi su zabrinjavajući, jer bi cilj reforme javne uprave trebalo da bude jačanje servisa za građane, a oni niti su upoznati sa reformom, pa ne mogu ni učestvovati u reformskim procesima, niti imaju povjerenja u institucije vlasti koje te reforme trebaju da provedu.

Kada su u pitanju javne finansije, čak 82,5% građana smatra da se budžetska sredstva ne troše na pravi način, te da je proces planiranja i izvršenja budžeta izrazito netransparentan. Takođe, 54% građana smatra da ne mogu učestvovati u procesu kreiranja budžeta, a 77% ispitanika smatra da je plate u javnom sektoru neophodno ograničiti.

U segmentu ljudskih resursa, većina ispitanika smatra da je potrebno smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi. Kada je u pitanju način zapošljavanja, samo 8% ispitanika misli  da obrazovanje i iskustvo igraju ulogu prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, a više od polovine ispitanika (53%) kao ključne kriterijume vide političku, odnosno stranačku pripadnost i rodbinsku vezu.

Percepciju o korupciji kao dominantnom načinu zapošljavanja u javnoj upravi potvrđuje i vrlo visok procenat ispitanika (67%) koji imaju lično iskustvo ili spoznaju o tome da je neko iz njihove okoline dobio posao na nezakonit način. Ovakvi rezultati pokazuju da građani nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u zakonitost zapošljavanja u javnoj upravi, te da su duboko svjesni zloupotrebe javne uprave od strane političkih partija za regrutovanje vlastitih pristalica. Više od jedne četvrtine građana priznaje da je bilo uključeno u korupcijske aktivnosti, a ilustrativno je da je čak 80% građana mišljenja da vlast ne ulaže dovoljne napore na suzbijanju korupcije. Kao i u ranijim istraživanjima, građani vide političke partije kao najkorumpiranije u društvu (35,9%), a slijede ih pravosuđe (12,2%) i vlade (entitetska, kantonalna, državna i BD) 10,4%.

Kažu da je zabrinjavajuće i da, iako se 60% građana susretalo sa različitim vrstama neprijatnosti i neprofesionalnog odnosa u kontaktima sa javnom upravom, a 67% njih imalo saznanja o korupciji prilikom zapošljavanja, 80.5% se nikada nije žalilo na službenike u javnoj upravi, što govori o veoma niskom ili potpunom odsustvu povjerenja građana u institucije ili mehanizme žalbe.

“Na osnovu navedenih nalaza, nameće se zaključak da uspjeh reformisanja javne uprave neće biti moguć bez konkretnih rezultata na suzbijanju korupcije, što ukazuje na povezanost reforme javne uprave sa reformom sektora pravde i antikorupcijskim reformama.  U okviru reforme javne uprave, temelji na kojima se može graditi povjerenje građana jesu veća transparentnost i otvorenost prema građanima, što će ujedno stvoriti i solidnu osnovu za otkrivanje, a potom i procesuiranje slučajeva korupcije”, zaključuju iz TI BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close