Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko: Aktuelna socio-ekonomska situacija s osvrtom na privatizacije u Visokom

Sagledavajući aktuelnu socio-ekonomsku situaciju, Kolegij Općinskog vijeća je, na prijedlog Općinske načelnice donio odluku da održi i Tematsku sjednicu Općinskog vijeća na kojoj će se razmatrati aktuelna socio-ekonomska situacija na području općine Visoko s posebnim osvrtom na položaj radnika u privatiziranim, djelomično privatiziranim i neprivatiziranim preduzećima, u petak 21.2.2014. godine u 14:00 sati.
Jedina tačka dnevnog reda na ovoj sjednici:

1. Aktuelna socioekonomska situacija i problemi radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko.


15. redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko, zakazana je za subotu 22.2.2014. godine, s početkom u 10:00 sati.

D n e v n i m   r e d o m

 1. Izvodi iz zapisnika sa 14. i 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Prijedlog odluke o visini  zakupnine koju zakupac stana  plaća zakupodavcu na ime korištenja stana

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o naknadama za vatrogastvo

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

6. Prijedlog odluke o vatrogasnom dežurstvu

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

7. a) Prijedlog odluke o promjeni naziva firme, sjedišta i proširenju djelatnosti JKP “Visočica” d.o.o. Visoko,

    b) Prijedlog statuta JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,

    c) Prijedlog zaključka

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

     a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi,

     b) Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju saobraćajnice u naselju Arnautovići,

     c) Prijedlog odluke o ovlašćenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o ustupanju na privremeno korištenje kasarne Vratnica,

     d) Prijedlog odluke o ovlašćenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina,

     e) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Suša Edina iz Visokog,

     f) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Društva “Tempus” Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlozi programa:

    a) Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta općine Visoko za 2014. godinu,

    b) Prijedlog programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu, sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća u 2013. godini.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

11. Informacija o stanju kriminaliteta,  javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko u 2013. godini

IZVJESTILAC: Fahrudin Pušina, komandir Policijske stanice Visoko

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održaće sjednicu 19.2.2014. godine (srijeda) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 20.2.2014. godine (četvrtak) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 19.2.2014. godine (srijeda) u 15 sati

Također, Kolegij Općinskog vijeća je donio odluku da se u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine održi Svečana sjednica Općinskog vijeća u subotu 1. marta 2014. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj sali Općine Visoko.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close