Što se promijenilo u uredbi o plaćanju gotovinom

U “Službenim novinama FBiH”, broj 82/15 od 23.10.2015. godine, objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Ova Uredba stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”, a to je 24.10.2015. godine.

Šta se promijenilo?

Član 3 Uredbe koji je propisivao šta se sve (još uvijek) može plaćati / isplaćivati u gotovom novcu.

Prva izmjena u navedenom članu odnosi se na definisanje isplata zaposlenicima (akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, isplate naknada i drugih primanja) koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14). U prvobitnoj verziji Uredbe nije postojala direktna veza za članom 14. Pravilnika, što je otvaralo dodatna pitanja. Sada je definisano da se u gotovom novcu mogu isplaćivati naknade koje su ispod nabrojane, i bitno je znati da one nemaju uticaj prilikom računanja visine blagajničkog maksimuma.
Druga izmjena se odnosi na brisanje mogućnosti plaćanja u gotovom novcu za nabavke koje se vrše u trgovini na veliko. Sada se, generalno, onemogućavaju sve nabavke u gotovom novcu preko 200,00 KM, po pojedinačnom računu.
Treća izmjena jeste da se u gotovom novcu može vršiti povrat PDV-a stranim državljanima, što je regulisano Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.
Četvrta izmjena je naglašavanje da se plaćanje i naplaćivanje robe i proizvoda u trgovini na veliko ne može vršiti u gotovom novcu.
Peta izmjena se odnosi na izuzimanje od obaveze dnevnog polaganja gotovine (pazara, dnevnog prometa) na transakcijski račun, ali samo za privredne subjekte čiji dnevni promet ne prelazi 200,00 KM (sa PDV-om, ako su PDV obveznici) ILI ako su isti udaljeni od poslovne banke više od 15 km. Znači, ova dva uslova se ne moraju ispuniti kumulativno. Oni imaju obavezu da dnevne promete (zbirno) polože na transakcijski račun najkasnije u roku od pet dana. Priređivači igara na sreću imaju obavezu da ukupan sedmični dnevni promet (zaključno sa nedeljom) polažu na transakcijski račun najkasnije u utorak naredne sedmice.
Šesta izmjena je regulisanje obaveze pologa dnevnog prometa / pazara u toku vikenda. Naime, dnevni promet ostvaren u petak i dane vikenda se polaže na transakcijski račun u ponedjeljak.
Sedma izmjena se odnosi na izuzimanje paušalaca (samostalnih poduzetnika koji porez na dohodak plaćaju paušalno) od obaveze polaganja dnevnog prometa na transakcijski račun.

chronos.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close