BiHPrivreda

“Šta poslodavci očekuju od izvršne i zakonodavne vlasti u Zeničko- dobojskom kantonu”

Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona je osnovana s ciljem artikulacije stavova svojih
članica, te u dijalogu sa socijalnim partnerima, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta radi
investiranja, zapošljavanja i, kroz uplatu poreza i doprinosa, obezbjeđenja potrebnih finansijskih
sredstava za funkcionisanje javnog sektora i državnih institucija. Grupacija svojim aktivnostima i

djelovanjem svojih članica doprinosi obezbjeđenju i stvaranju uslova za bolji život stanovnika Zeničko-
dobojskog kantona.

U želji da predstavnike političkih partija, koje participiraju u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
upozna s barijerama koje utiču na rad i uspješnost poslovanja privrednih subjekata, Upravni odbor
Grupacije poslodavaca ZDK, na sjednici održanoj 06. 12. 2018. godine usvojio je dokument pod nazivom
“Šta poslodavci očekuju od izvršne i zakonodavne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu”.
U cilju prezentacije navedenog dokumenta te upoznavanja sa stavom Vaše političke partije o istome,
pozivamo Vas na sastanak vaših predstavnika s delegacijom Grupacije poslodavaca ZDK. Mjesto i vrijeme
održavanja sastanka definisat će se u direktnom kontaktu s predsjednikom Upravnog odbora Grupacije
poslodavaca ZDK Kasimom Kotorićem.
U očekivanju Vašeg odgovora srdačno Vas pozdravljamo.


S poštovanjem,

Na sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, održane 06.12.2018., donesen je zaključak da se zatraži sastanak sa predstavnicima političkih partija koji, voljom birača, iamju zastupnike u Skupštini ZDK.

Cilj organiziranja ovih sastanaka jeste da predstavnike političkih partija te novoizabrane zastupnike upoznamo sa problematikom sa kojom se, u svojem poslovanju, susreću poslodavci koji djeluju na području ZDK. Zbog toga, definirani su određeni zahtjevi poslodavaca za koje očekujemo da budu prioritet u radu novoizabranih zastupnika u Skupštini ZDK a koji se ogledaju u slijedećem:

 1. RASTEREĆENJE PRIVREDE U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 2. a) Smanjenje parafiskalnih nameta

Dugi niz godina poslodavci ukazuju na veliki broj parafiskalnih nameta koji se uvode svim privrednim subjektima a koji po našem mišljenju, kao takvi, nemaju nikakvo opravdanje. Naime, način obračuna i visina pojedinih parafiskalnih nameta znatno opterećuje poslovanje velikog broja privrednih subjekata. Zbog toga, poslodavci traže se u prioritet plana aktivnosti novoizabrane Vade i Skupštine nađu slijedeći zakoni:

 • Zakon o šumama – osigurati domaćim prerađivačima sirovinu, spriječiti izvoz trupaca kao i nižih oblika prerađevina;
 • Zakon o turizmu – spriječiti uvođenje novih parafiskalnih nameta;
 • Zakon o administrativnim taksama – uvođenje administrativnih taksenih markica i smanjenje visine naknade za kantonalne administrativne takse;
 • Zakon o sudskim taksama – uvođenje taksenih markica i smanjenje visine naknade za sudske takse;
 • Zakon o komunalnim taksama – smanjenje i ujednačavanje općinskih komunalnih naknada za istaknutu firmu;
 • Zakon o komunalnim djelatnostima – izmjena načina obračuna i visine naknade za odvoza otpada kao i rješavanje zbrinjavanja opasnog otpada;
 • Zakon o prostornom uređenju – smanjenje naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina kao i obaveznost poštivanja rokova od kantonalnih organa;
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu – izmjena procedure promjene namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • Pravilnik o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled građevina – izmjena uslova i načina formiranja Komisije kao i obaveznost poštivanja rokova.

Poslodavci smatraju da, skoro svi nivoi vlasti od općina, kantona, Federacije do državnog nivoa, u nemogućnosti da kroz fiskalne sisteme obezbjede potrebna sredstva za finansiranje, po nama, nepotrebnih troškova olako posežu za donošenje propisa kojima, kroz parafiskalne namete, na „mala vrata“ dodatno opterećuju rad privrednih subjekata.

U cilju stvaranja boljih uslova za nove investicije a time i novo zapošljavanje poslodavci traže preispitivanje svih zakonskih i podzakonskih akata koja reguliraju materiju parafiskalnih nameta i njihovu izmjenu odnosno stavljanje izvan snage. Također, tražimo da se, za bilo kakvo uvođenje novih nameta, prethodno, zatraži mišljenje i stav Grupacije poslodavaca ZDK te u cijelosti uvaži njihov stav.

 1. b) Uvođenje poreznih olakšica

Dugi niz godina, dogovorom nadležnih institucija Federacije i kantona, primjenjivane su zakonske olakšice kroz neoporezivost dobiti kompanijama koje su izvozile proizvode ili usluge kao one koje su svoju dobit ulagali u nove pogone ili sredstva rada. Međutim, novim Zakonom o porezu na dobit FBiH ukinute su ove poreske olakšice uz obrazloženje da će se donijeti novi Zakon kojim će se obezbjediti stimulacije za izvozno orijentirane kompanije.

Imajući u vidu da, najveći dio prihoda po osnovu poreza na dobit pripada kantonima na čijem teritoriju su registrirani privredni subjekti, očekujemo da Vlada i Skupština ZDK, u kratkom vremenskom periodu, u saradnji sa poslodavcima izradi i donese zakonsko rješenje o stimulacijama za poslodavce koji izvoze, reinvestiraju i zapošljavaju nove radnike.

 1. POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton, kao privredni centar države Bosne i Hercegovine, treba biti predvodnik u svim segmentima a posebice u povoljnom poslovnom ambijentu koji privlači investitore. Zbog toga očekujemo da se poduzmu mjere koje podrazumjevaju:

 • Osnivanje poslovnih zona i njihovo finansiranje radi podrške otpočinjanju i razvoju biznisa;
 • Preispitivanje statusa i ovlasti javnih komunalnih preduzeća i visine naknada koje ista utvrđuju;
 • Pojednostavljenje i ubrzavanje procedure za dobijanje svih vrsta saglasnosti i dozvola za gradnju u ZDK;
 • Podršku izmjenama Zakona o javnim nabavkama (poboljšanje postupka javnih nabavki u pogledu tenderske dokumentacije);
 • Podršku uvođenje povlaštene stope doprinosa za izvoznike;
 • Podrška izmjena Zakona PIO/MIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje su ostvarile uslove za penziju);
 • Dosljednu i upornu borbu protiv svih oblika korupcije u organima i institucijama ZDK;
 • Podršku aktivnostima koje omogućavaju korištenje predpristupnih fondova EU.
 1. UČEŠĆE GRUPACIJE POSLODAVACA ZDK U SVIM FAZAMA IZRADE I DONOŠENJA ZAKONA

Grupacija poslodavaca ZDK ima obavezu da uzme učešće i dā puni doprinos u izradi i donošenju pravne regulative u ZDK. Iz tih razloga traži da se izvrši izmjena određenih akata Skupštine i Vlade ZDK s ciljem omogućavanja predstavnicima Grupacije poslodavaca ZDK da, prilikom izrade i rasprave o zakonima koji se tiču poslodavaca, učestvuju u radu organa i komisija ZDK.

U cilju omogućavanja naprijed navedenog smatramo da je potrebno izvršiti izmjene određenih akata kao što su:

 • Izmjene i dopune Poslovnika Vlade ZDK;
 • Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine ZDK;
 • Donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa;
 • Formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u ZDK.
 1. DONOŠENJE NOVIH ILI IZMJENA POSTOJEĆIH ZAKONA U ZDK

Na nivou ZDK, neki zakoni se nalaze  u proceduri, ili su usvojeni na brzinu sa nekim surogat rjesenjima te ih je potrebno redizajnirati i prilagoditi stvarnim potrebama. Ti zakoni imaju veliko značenja za rad poslodavaca i iz tih razloga neophodno je iste, bez odlaganja i u kratkom vremenskom periodu, preispitati, doraditi i staviti u Skupštinsku proceduru. Navodimo neke od tih zakona:

 • Zakon o obrazovanju odraslih;
 • Zakon o lokalnoj samoupravi;
 • Zakon o izmjenama dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
 • Izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 • Zakon o ugostiteljstvu;
 • Zakon o javnom prijevozu putnika;
 • Zakon o imovini.

Udruženje poslodavaca će insistirati na utvrđivanju jasnih rokova za pripremu, raspravu i donošenje navedenih zakona.

 1. UNAPREĐENJE RADA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZDK

Prethodnih godina, socijalni dijalog kroz učešće partnera u Ekonomsko–socijalnom vijeću ZDK, pokazao se kao dobar način usaglašavanja stavova predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca. Pokrenuto je mnogo inicijativa, dato kvalitetnih sugestija i prijedloga na tekstove zakonskih i podzakonskih akata, vođeno stručnih i konstruktivnih dijaloga i rasprava o zakonskim propisima od interesa za socijalne partnere. Treba nastaviti poboljšanje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK.

 1. PODRŠKA PRIJEDLOZIMA I INICIJATIVAMA KOJE  JE UPFBIH POKRENULO  NA NIVOU FEDERACIJE BIH

Svima je poznato da je visina opterećenja plaća radnika u FBiH među najvećim u Evropi. Zbog toga potrebno je insistirati na hitnom smanjenju doprinosa i poreza koje poslodavci i radnici moraju platiti na neto isplaćeni iznos plaće.

Od predstavnika političkih stranaka na prostoru ZDK, a koje svoje zastupnike imaju na nivou Federacije BiH, zatražiti da podrže prijedloge i inicijative koje je Udruženje poslodavaca FbiH uputilo prema domovima Parlamenta FBiH,  i to:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima;
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu.

Pored naprijed navedenog, zatražiti podršku za 19 zakona koje, uz asisteciju najvećih pravnih i drugih eksperata, priprema Udruženje poslodavaca FBiH. Radi se o sljedećim zakonima:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 • Zakon o finansijskom poslovanju;
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima;
 • Zakon o registraciji privrednih društava;
 • Zakon o stečaju;
 • Zakon o zaštiti na radu;
 • Zakon o štrajku;
 • Zakon o mirnom rješavanju sporova;
 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 • Zakon o porezu na dohodak;
 • Zakon o doprinosima;
 • Zakon o porezu na dobit;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima;
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prometu;
 • Zakon o računovodstvu i reviziji;
 • Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi;
 • Zakon o ESV-u.

Zatražiti podršku inicijativi u vezi sa PDV-om kojom se zahtjeva pomjeranje roka plaćanja na zadnji dan u mjesecu za prethodi mjesec, plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala preduzeća, ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

I ovom prilikom će se insistirati na ukidanju parafiskalnih nameta na nivou Federacije BiH, a posebnom:

 • Opća vodna naknada,
 • Obaveza notarske obrade akata za pravna lica;
 • Naknada za vanredni prijevoz;
 • Troškovi poslodavaca prilikom ispunjavanja uslova za obavljanje vanrednog prijevoza;
 • Obaveza ovjere i notarske ovjere dokumenata koji su potrebni za dodjelu ID broja;
 • Obaveza polaganja stručnog ispita za konobare i recepcionare;
 • Obaveza poslodavaca da na različit način deklariraju kozmetičke proizvode i navode rokove trajanja na proizvodima koji se plasiraju na području Federacije BiH i Republike Srpske.

Sve naprijed navedeno je osnova za razgovor predstavnika Grupacije poslodavaca ZDK sa odgovornim predstavnicima stranaka koje participiraju u zakonodavnoj vlasti ZDK.

Očekujemo da ćemo, od svih onih koji žele dobro građanima ZDK, naići na razumijevanje i podršku našim prijedlozima.

Predsjednik

U.O. GRUPACIJE POSLODAVACA ZDK

Kasim Kotorić

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close