Visoko

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove: presjek aktivnosti za 2016. godinu

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove organizovana je u dva odsjeka. U okviru Odsjeka za opću upravu, a preko Centra za pružanje usluga građanima u protekloj 2016. godini primljeno je 170 000 zahtjeva za sve općinske službe na rješavanju u upravnom i vanupravnom postupku.
U oblasti građanskih prava izdato je 26 548 izvoda iz matičnih knjiga, dok je izvršeno 1700 redovnih i naknadnih upisa u matične knjige. U knjigu rođenih upisano je 463 lica, a u knjigu umrlih 418 lica. Tokom 2016. godine obavljena su 243 vjenčanja.
Preko ovog Odsjeka, a putem postupka javnih nabavki, realizovani su značajni projekti, kao što je:
– postavljanje video-nadzora na području općine Visoko – I faza
– rekonstrukcija službenog ulaza u zgradu Općine sa prilazom za invalidna lica i
– rekonstrukcija mjesnog ureda Moštre sa proširenjem prostorija za rad kancelarije.
Nastavljajući dobru praksu, Općina Visoko protekle godine primila je 29 lica na stručno osposobljavanje za samostalan rad i sticanje iskustva potrebnog za prijavu na konkurse za zasnivanje radnog odnosa.
U 2017. godini ovaj Odsjek planira izvršiti svoje redovne aktivnosti iz svoje nadležnosti, kao i realizovati sljedeće projekte:
– nastavak postavljanja video-nadzora na području općine Visoko – II faza
– rješavanje pitanja arhive dislokacijom trajne arhivske građe i
– nastavak dobre prakse pomoći nezaposlenim licima na osposobljavanju za samostalan rad.

U Odsjeku za inspekcijske poslove građevinski i komunalno-putni inspektori izvršili su 525 inspekcijskih nadzora. Na osnovu izvršenih nadzora i izdatih rješenja podneseno je 75 prekršajnih prijava, te uklonjeno 18 bespravno izgrađenih objekata prinudnim putem.
U 2017. godini u ovom Odsjeku planirano je povećati proj inspektora na realizaciji nadležnosti iz oblasti inspekcije.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close