PolitikaZDK

Skupština ZDK: Saopšenje sa 24. sjednice

SAOPŠTENJE SA 24. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine donijela Bužet Kantona za 2016. godinu u iznosu od 285.225.000 KM. Budžet je za cca 10 mil. KM veći u odnosu na procjenu izvršenja Budžeta za 2015. godinu i za cca 3 mil. veći u odnosu na njegov nacrt. Donošenju Budžeta predhodila je obimna rasprava i diskusija u kojoj je Skupština prihvatila 6 podnesenih amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2016. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2016. godinu nije moguća.

 

Skupština je donijela Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a nakon što je predhodno prihvatila da se isti razmatra i donese po skraćenom postupku. Izmjene se prije svega odnose na zaštitu majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona, a sve kako bi se popravio položaj žene-majke u radnom odnosu, koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete. Predložene izmjene omogućavaju da, ukoliko žena-majka koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50 % plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme. Takođe, predviđa se da ovo pravo žene-majke traje do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava. Predviđa se i izmjena, tako da se procenat naknade plaće roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju povećava sa 20% na 50% od plaće koju bi ostvario za rad sa punim radnim vremenom. Na ovaj način popravlja se položaj zaposlenim roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju.

 

U daljem radu Skupština Zeničko-dobojskog kantona je bez veće rasprave donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2016. godinu, sa planiranim prihodima od 159.052.000 KM, a na isti način je donesena i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2016. godinu u kojem su prihodi planirani u iznosu od 20.442.939 KM.

 

Na 24 sjednici Skupštine donesen je i Program rada Skupštine za 2016 godinu, a u konačnici rada donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

     Stručna služba Skupštine ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close