SERDA u 2013. realizira 18 projekata koji se finansiraju iz EU fondova

Skupština SERDA na poslednjoj sjednici usvojila je Plan aktivnosti za 2013. godinu koji predviđa realizaciju projekata u saradnji sa osnivačima/članovima SERDA i u okviru bilateralne saradnje, dok je i dalje fokus na projektima koji se finansiraju iz EU fondova.

S obzirom na činjenicu da je u proteklom periodu bilo otvoreno nekoliko poziva EU koji su pružili mogućnosti za apliciranje s projektima iz različitih oblasti, zahvaljujući pripremljenosti i stručnoj osposobljenosti SERDA je maksimalno iskoristila tu šansu i na bazi kvalitetnih priprema aplicirala na sve javne pozive koji su bili dostupni za BiH. Podsjećamo, našoj zemlji trenutno su dostupne samo dvije komponente IPA- pretpristupne pomoći, s obzirom na to da ima status potencijalnog kandidata za ulazak u EU.

U skladu s navedenim, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa partnerima, aplicirala je u proteklom periodu sa 92 projekta na dostupne programe, čime se još jednom potvrdila kao jedna od vodećih agencija u Jugoistočnoj Evropi. Do sada je odobreno 14 novih projekata u kojima će učestvovati i SERDA kao partner iz BiH, 28 projekata je u procesu završne evaluacije, od kojih očekujemo da će biti odobreno još 6 projekata.

Kada je riječ o odobrenim projektima, u okviru IPA ADRIATIC programa odobrena su dva projekta čiji je ukupni budžet  8,269,792.00 KM. Radi se o projektima TISAR – Informacioni sistem za putnike u Jadranskoj regiji i Adriatic Route – Jadranska ruta za tematski turizam.

U  okviru Transnacionalnog programa Jugistočna Evropa–SEE program odobreno je šest projekata čiji je ukupni budžet 18,252,527.67 KM. Radi se o projektima SEERISK – Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu; CLOUD – Klasterska orijentacija prema modernim tehnologijama i modelima za zajednički napredak; SECOVIA – Zajednički razvoj naprednih virtualnih rješenja dostupnosti s ciljem podrške radu javnih službi u Jugoistočnoj Evropi; FARINN – Podrška odgovornoj inovativnosti u zemljama Jugoistočne Evrope, InTourAct – Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnosti Jugoistočne Europe; TRACE – Transnacionalna saradnja za poboljšanje energetske efikasnosti u građevinarstvu.

U okviru Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora odobren je jedan projekt čiji je ukupni budžet 859,275.13 KM. Radi se o projektu 365 – Cjelogodišnji turizam na planinskim destinacijama BiH i Crne Gore.

U okviru Programa prekogranične saradnje BiH-Srbija odobreno je pet projekata čiji je ukupni budžet 3,936,632.04 KM. Radi se o projektima EUMETAL 2 – Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalnoj industriji; SA-ŠA – Podrška socijalnoj inkluziji romske populacije u pograničnom području BiH i Srbije; CROSS SPA – Razvoj i promocija banjsko-lječilišnog turizma u prekograničnim oblastima BiH i Srbije; AFRS – Razvoj sistema izvještavanja u poljoprivedi o vremenskim uslovima u prekograničnom pojasu BiH-Srbija; ENO Agri – Zeleni, novi i organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i BiH.

Svi odobreni projekti su u skladu sa našom misijom i usmjereni su na stvaranje harmoniziranog ekonomskog razvoja Sarajevske makroregije, što će doprinijeti ukupnom ekonomskom razvoju BiH. Osim finansijskog značaja, odobreni projekti imaju i dodatnu vrijednost s obzirom na to da je SERDA proširila mrežu partnerstava sa preko 200 različitih vladinih i nevladinih organizacija iz zemalja EU i zemalja koje se nalaze u predpristupnoj fazi ulaska u EU.

Također, u 2013. godini SERDA nastavlja sa realizacijom projekata koji su ranije odobreni u okviru programa IPA Adriatic i to projekt Jačanje i istraživanje inovativnih potencijala u Jadranskoj regiji putem zajedničke istraživačke inicijative vođenih METRIS istraživačkim centrom-METRIS PLUS i projekt Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost AHVN, te realizaciju projekata odobrenih u okviru 6. Javnog poziva Delegacije EU u BiH, Podrška razvoju ekoturizma u Nacionalnom parku Sutjeska i Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u metalskoj industriji kroz uvođenje novih tehnologija i zanimanja, implementaciju EU standarda i jačanje izvoznih sposobnosti-EUMETAL

Istovremeno, pored projekata koji se finansiraju iz europskih sredstava, SERDA uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA od aprila 2013. godine počinje sa realizacijom projekta Uspostavljanja i promocije mentoring sistema za MSP u zemljama zapadnog Balkana ( Srbija, Crna Gora i BiH). U okviru projekta biće uspostavljen sistem mentoringa koji predstavlja zajednički rad mentora i poduzeća / poduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, poduzeće će primati ravnomjernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih savjeta.

Svjesni činjenice da samo inter-institucionalna saradnja domaćih i međunarodnih faktora može dovesti do novog kvaliteta u razvoju Sarajevske makroregije i unapređenju ekonomskih prilika u njoj, SERDA u 2013. godini nastavlja saradnju sa regijama i razvojnim agencijama iz Istočne Švedske, Belgije, Španije, Italije, Hrvatske, Srbije, Turske kao i intenzivnu saradnju sa  USAID/SIDA.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close