Sead Lisak: U pravosuđu privilegije za nerad

Najveći problem korupcije u našoj zemlji je sistemska korupcija – ona na najvišem nivou vlasti i odlučivanja, kaže Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Ističe da BiH ima sve neophodne zakone za borbu protiv kriminala i korupcije, ali da je problem u njihovom neprovođenju. Tvrdi i  da pojedinci u pravosuđu imaju velike privilegije za nerad.

“Zakoni su da se provode, a ne da budu alibi ličnim slabostima, nesposobnosti i nespremnosti da se radi. Priča o težini posla, odgovornosti i potencijalnim opasnostima ne prolazi. Niko nije natjeran da radi u institucijama za provedbu zakona”, tvrdi Lisak.

Napominje i da će Agencija, osnovana prije više od tri godine, tek opravdati svoje postojanje.

NN: Agencija je osnovana decembra 2009. godine, a rukovodstvo je imenovano, odnosno preuzelo dužnost 2. augusta 2011. godine. Da li je do sada profunkcionisala u punom kapacitetu?

LISAK: Agencija je u junu 2012. godine prvi put dobila vlastiti budžet, a mjesec kasnije Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Tada su se stekli uslovi za realizaciju planiranog zapošljavanja u Agenciji. U septembru je raspisan konkurs za prijem tri zaposlenika i devet državnih službenika. Prvi konkurs je okončan, drugi je u toku. Očekujemo da bi Agencija za državnu službu BiH u najskorije vrijeme trebalo da okonča konkurs za prijem državnih službenika, kako bismo mogli kvalitetnije nastaviti realizaciju planiranih obaveza iz Akcionog plana za realizaciju Strategije za borbu protiv korupcije (2009 – 2014). U ograničenim kapacitetima osigurali smo funkcioniranje i ispunjavanje zacrtanih programskih zadataka.

NN: Vaš zamjenik Sreto Pekić nedavno je izjavio da Agencija još nije opravdala postojanje jer Vijeće ministara ne dopušta zapošljavanje neophodnog broja ljudi. Da li je, po Vašem mišljenju, Agencija osnovana kao jedan od uslova za viznu liberalizaciju opravdala svoje postojanje?

LISAK: Prvobitnim prijedlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji bilo je  predviđeno da Agencija ima 57 zaposlenih. Vijeće ministara odbilo je taj prijedlog i na koncu odlučilo da Agencija može imati svega 29 zaposlenih, što nas je primoralo da ukinemo nekoliko organizacionih jedinica i da objedinimo brojna radna mjesta. Ova situacija umnogome dovodi u pitanje mogućnosti da se ispune sve obaveze postavljene pred Agenciju. Ne možemo zaposliti ni optimalan broj do sistematiziranih 29 izvršilaca iako smo novoformirana institucija, jer je na snazi moratorij na zapošljavanje.

Rezultati rada Agencije biće vidljivi tek u narednom periodu. Daćemo sve od sebe da Agencija opravda svrhu svog postojanja. Prevencija korupcije je proces u koji moraju da se koordinirano i planski uključe institucije na svim nivoima vlasti, civilno društvo, mediji i svaki građanin. Osnivanje Agencije je i obaveza BiH proistekla iz Konvencije UN-a za borbu protiv korupcije koju je naša zemlja ratificirala.

NN: Kakvo je stanje u BiH, gdje je korupcija najizraženija?

LISAK: Agencija do sada nije imala kapacitete da radi vlastita istraživanja. Podaci kojima raspolažemo pretežno se zasnivaju na istraživanjima nevladinih organizacija i međunarodnih nezavisnih institucija.

Prema analizama prijava građana koje pristižu Agenciji, oblasti carine, policije, zdravstva, školstva i određene općinske službe najviše su podložni korupciji. Namjera Agencije je da u narednom periodu uradi vlastito istraživanje o zastupljenosti korupcije u BiH i da ga prezentira javnosti.

Raspoloživi podaci ukazuju da korupcija u BiH ima sve odlike sistemske korupcije. Iz ovog proizlazi da je taj problem izražen u javnim preduzećima i ustanovama, a od njega nisu imune ni političke stranke.

NN: Iz EU stalno kritikuju BiH zbog slabe borbe protiv korupcije. Je li problem u neradu ili nedostatku hrabrosti zaposlenih u pravosuđu?

LISAK: Prevencija i borba protiv sistemskog oblika korupcije, koja je najveći problem u BiH, traži kombinaciju preventivnih i represivnih mjera. Bitan dio je i provođenje reformi javnog sektora radi jačanja transparentnosti rada državnih institucija, postavljanja sistema javne uprave koja će biti servis građanima, a ne obrnuto, transparentnosti finansiranja političkih partija, otklanjanju sukoba interesa, transparentnosti trošenja javnog novca.

Suzbijanje sistemske korupcije jedino je moguće putem kombiniranja mjera, uključujući pokretanje krivičnih, disciplinskih, prekršajnih i upravnih postupaka, kao i reafirmacija moralne odgovornosti.

Postojeći rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije srazmjerni su karakteristikama ukupnog ambijenta u BiH, kadrovskim i materijalnim kapacitetima institucija za provedbu zakona. Na osnovu iskustva koje imam kao  dugogodišnji policijski službenik mogu reći da je ovdje problem isključivo u provedbi zakona. U postojećim zakonskim rješenjima u BiH nema ograničenja koja bi sputavala efikasniju borbu protiv korupcije. Neophodno je mijenjati pristup u radu i biti bezrezervno opredijeljen za provedbu zakona.

Nadam se da će upozorenja međunarodne zajednice pokucati na prava vrata te da ćemo se u budućnosti više baviti prevencijskim mjerama, jačanjem transparentnosti rada javnog sektora i otklanjanjem uzroka korupcije,  a ne posljedicama korupcije, kakav je sada slučaj.

NN: Pokrenute su izmjene Zakona o Agenciji  zbog definisanja statusa parlamentarne komisije za praćenje rada Agencije. Predloženo je da ova komisija ubuduće bude tijelo za nadzor, a ne za praćenje rada Agencije – da li je ovo pokušaj uspostave političke kontrole nad Agencijom?

LISAK: Zakon o Agenciji obiluje nedostacima, koji bi sistemskim pristupom, uz konsultacije struke, trebalo da budu otklonjeni. Međutim, obrazloženje predlagača da se izmjenama i dopunama  Zakona o Agenciji pristupi samo kako bi se otklonile nejasnoće pri tumačenju dijelova ovog akta koji se odnose na rad Komisije i koje bi neposredno regulirale pitanje statusa njenih članova, a da pri tome ne dođe do suštinskih izmjena zakona, dovodi u pitanje stvarne razloge predloženih izmjena.

Međunarodne prakse i Konvencija UN-a za borbu protiv korupcije, koju je BiH ratificirala, predviđaju da institucije koje se bave prevencijom i borbom protiv korupcije budu samostalne i nezavisne. Dosadašnji rad Agencije bio je izuzetno transparentan i potrudićemo se da tako bude i u budućnosti.

Ipak, ukoliko Komisija, a zatim i parlament BiH procijene da je potrebno uvesti dodatnu kontrolu nad radom Agencije,  nećemo imati ništa protiv toga. Agencija odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH.

Šestoro zaposlenih

NN: Prema revizorskom izvještaju za 2011. godinu, Agencija je imala samo tri zaposlena i budžet od oko 200.000 KM, a traženo je oko dva miliona. Koliko sada imate zaposlenih i kojim budžetom raspolažete ove godine?

LISAK: Ukupna odobrena sredstva za 2011. godinu za Agenciju iznosila su 292.000 KM. Da je usvojen budžet za tu godinu, Agencija bi imala na raspolaganju 821.915 KM, a ne dva miliona KM. Da su ova budžetska sredstva bila operativna, utrošili bismo ih za opremanje Agencije, zakup prostora i upošljavanje neophodnog osoblja.

U ovom trenutku Agencija ima šest zaposlenih: direktora, dva zamjenika i tri zaposlena. Odobreni budžet Agencije za ovu godinu je 932.000 KM.

(Nezavisne novine)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close