-TopSLIDEBiHPolitika

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza po općinama i kantonima

Pravna regulativa kojom je uređen udjel različitih razina vlasti u Federaciji BiH u prihodima s Jedinstvenog računa su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uputa o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda koja je temporalnog karaktera i donosi se za svaku godinu prema formuli propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije BiH.

Na temelju članka 12a. Zakona, izračunavaju se koeficijenti za raspodjelu prihoda od neizravnih poreza za svaki kanton i općinu pojedinačno i objavljuju u Uputi o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za svaku godinu.

Prilikom izrade formula koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 20. Zakona, koji se na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva financija/finansija dostavljaju svake godine.

Podaci o broju stanovnika korišteni za izračun koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2016. godinu su preuzeti zvanični preliminarni rezultati provedenog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine, potvrđeni u Informaciji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja je dostavljena Federalnom ministarstvu financija/finansija.

Prema članku 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u sljedećim omjerima:

 • Proračun Federacije 36,2%,
 • proračuni kantona 51,23%,
 • proračuni jedinica lokalne samouprave 8,42%
 • Upravitelji cesta 3,9%
 • Grad Sarajevo 0,25%.

Člankom 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel kantona u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

 • 57% na temelju broja stanovnika kantona
 • 6% na temelju površine kantona
 • 24% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i
 • 13% na temelju broja učenika u srednjem obrazovanju.

Ova formula sadrži koeficijent 2 za posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo, 1,8 za Bosansko-podrinjski kanton Goražde i 1,1 za kanton 10.

Člankom 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

 • 68% na temelju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave
 • 5% na temelju površine jedinica lokalne samouprave
 • 20% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i
 • 7% na temelju razine razvijenosti općina definiranog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe:

 • jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000 (taj koeficijent iznosi 1,2);
 • jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola (taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na učenike osnovnih škola).

U nastavku je dan usporedni pregled koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza između kantona i općina u Federaciji BiH za 2015. i 2016. godinu

Koeficijenti raspodjele prihoda od indirektnih poreza po kantonima

 

Koeficijenti raspodjele prihoda od neizravnih poreza za općine

Općina

2015

2016

Bihać

2,692%

2,640%

Bosanska Krupa

1,290%

1,317%

Bosanski Petrovac

0,421%

0,448%

Bužim

0,831%

0,888%

Cazin

3,090%

3,296%

Ključ

0,816%

0,774%

Sanski Most

1,847%

1,924%

Velika Kladuša

2,106%

1,980%

Domaljevac – Samac

0,182%

0,199%

Odžak

0,631%

0,828%

Orašje

0,696%

0,743%

Banovici

0,924%

0,857%

Celic

0,579%

0,517%

Doboj Istok

0,441%

0,460%

Gračanica

2,166%

2,009%

Gradačac

1,953%

1,787%

Kalesija

1,556%

1,561%

Kladanj

0,659%

0,596%

Lukavac

2,009%

1,637%

Sapna

0,550%

0,522%

Srebrenik

1,800%

1,828%

Teočak

0,312%

0,314%

Tuzla

5,155%

4,757%

Živinice

2,394%

2,870%

Breza

0,502%

0,518%

Doboj Jug

0,176%

0,160%

Kakanj

1,606%

1,474%

Maglaj

1,023%

1,060%

Olovo

0,552%

0,505%

Tešanj

2,050%

1,955%

Usora

0,278%

0,296%

Vareš

0,464%

0,443%

Visoko

1,506%

1,525%

Zavidovići

1,697%

1,776%

Zenica

5,223%

4,785%

Žepče

1,354%

1,362%

Foča-Ustikolina

0,103%

0,117%

Gorazde

1,179%

0,806%

Pale-Prača

0,060%

0,059%

Bugojno

1,588%

1,462%

Busovača

0,717%

0,789%

Dobretići

0,035%

0,083%

Donji Vakuf

0,666%

0,688%

Fojnica

0,553%

0,589%

Gornji Vakuf-Uskoplje

0,869%

0,982%

Jajce

1,079%

1,289%

Kiseljak

0,784%

0,921%

Kreševo

0,244%

0,243%

Novi Travnik

1,073%

1,066%

Travnik

2,346%

2,406%

Vitez

0,970%

1,006%

Čapljina

0,954%

1,234%

Čitluk

0,741%

0,800%

Grad Mostar

5,087%

5,103%

Jablanica

0,540%

0,507%

Konjic

1,416%

1,385%

Neum

0,215%

0,226%

Prozor-Rama

0,798%

0,809%

Ravno

0,105%

0,171%

Stolac

0,641%

0,700%

Grude

0,683%

0,742%

Ljubuški

1,019%

1,171%

Posušje

0,807%

1,025%

Široki Brijeg

1,190%

1,270%

Općine KS*

17,714%

17,113%

Bosansko Grahovo

0,230%

0,263%

Drvar

0,528%

0,418%

Glamoč

0,389%

0,368%

Kupres

0,250%

0,339%

Livno

1,537%

1,694%

Tomislavgrad

1,359%

1,545%

UKUPNO

100,000%

100,000%

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close