Program predškolskog odgoja i obrazovanja počinje 11.03.2013.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10).

•    Djeca koja će biti obuhvaćena programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2012/2013. godini su djeca koja će do 1. marta 2013. godine imati navršenih 5 godina i 6 mjeseci života.
•    Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u trajanju od 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno).
•    Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.
•    Program se počinje realizirati od mjeseca marta tekuće školske godine, prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole. Plan je urađen prema školskim područjima i isti je usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.
•    Roditelji/staratelji djece koja će pohađati program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom prijave djeteta za pohađanje programa donijeti i sljedeće dokumente:
–    Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija)
–    Ljekarsko uvjerenje za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi/školi
–    Kopiju lične karte roditelja/staratelja
(Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno.)

•    Prijava djece se vrši u periodu od 18.02.2013. godine do 04.03.2013. godine, prema sljedećem planu:

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close