Parlamentarna skupština BiH u narednoj godini namjerava potrošiti 1.055.000 KM više u odnosu na budžet 2013.g.

BUKA donosi kompletan pregled planiranih troškova Parlamentarne Skupštine

(Autor: Almir Terzić – BUKA)

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine namjerava naredne godine potrošiti 1.055.000 KM više sredstava nego ove – ukupno 16.603.000 KM: čak 9,9 miliona KM ide za bruto plate, a 2.152.000 KM za naknade zaposlenih. BUKA donosi kompletan pregled planiranih troškova

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u narednoj godini namjerava potrošiti 16.603.000 KM, što je, uprkos ostvarenim uštedama umanjenjem određenih stavki, za čak 1.055.000 KM više u odnosu na budžet odobren u 2013. godini.

Prema dokumentu koji je u posjedu BUKA Parlamentarna skupština BiH naredne godine planirala je naime, zapošljavanje osam novih državnih službenika za čije bruto plate u 2014. godini treba dodatnih 256.000 KM. Time će se ukupan broj zaposlenih U PS BIH povećati na čak 224.

Osim sredstava za bruto plate za osam novouposlenih potrebno je naredne godine osigurati i 11.000 KM na ime troškova naknada (za topli obrok i prevoz).
Tako će za bruto plate uposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH u 2014. biti utrošeno enormnih 9,9 miliona KM, a naknade troškova dodatnih 2,152.000 KM.

Iznimno visoka stavka za naknade troškova zaposlenih pravda se inače, podatkom da ukupno 39 njih (zajedno sa poslanicima i delegatima) koristi naknadu za odvojeni život (po 300 KM mjesečno), 33 naknadu za smještaj (većinom 475 KM mjesečno), dok 24, odnosno 20 (nakon smanjenja) samo poslanika i delegata ostvaruje pravo na naknadu za posjete porodicama (od 400 do 1.400 KM mjesečno u zavisnosti od udaljenosti).

Tu su i naknade za ad hoc komisije koje koristi 24 poslanika i delegata (po 475 KM mjesečno), kao i  paušal (oko 750 KM) na koje pravo ima svih 57 parlamentaraca bez obzira na radno-pravni status

Kako je 2014. izborna godina poslanici i delegati su mislili i na sebe pa su za plate onih koji bi mogli ostati bez mandata već planirali iznos od 150.000 KM. Naravno shodno zakonskim odredbama svi poslanici i delegati koji ostanu bez mandata imaju pravo na 12 mjesečnih plata, pa će se daleko veća sredstva za te namjene vjerovatno trebati planirati u budžetu 2015. godine.

U Parlamentarnoj skupštini BiH pohvalili su se kako će od prodaje četiri vlastita vozila (tri BMW-a i jednog passata) u 2014. godini zaraditi 90.000 KM.

No, prema analizi BUKA jasno je vidljivo da to i nije baš tako jer će planiranom kupovinom dva automobila pojedinačne cijene od po 85.000 KM (ukupno 170.000 KM) naredne godine i pored prodaje četiri vozila doći do uvećanja stavke i to za 80.000 KM.

Za novi ugovor sa Microsoftom (licencu) planirano je 140.000 KM, iznos od 100.000 KM namijenjen je za uvođenje ISMS sistema – sistema informacijske sigurnosti, iznosi od po 50.000 KM namijenjeni su za RMS kao dodatnu zaštitu dokumenata i uvođenje video konferencije u zgradu PS BiH, dok je 15.000 KM namijenjeno za IronPort Mail security kao zaštitu web servera i sigurniji pristup internetu (sprečavanje spamova, virusa, neovlaštenog korištenja). Nabavka agregata u server sobi Bijele sale koštat će 10.000 KM, a za postavljanje video nadzora u kancelariji Zajedničke komisije za nadzor nad OSA utrošit će se 2.000 KM.

Ne navodeći za čije potrebe Parlamentarna skupština BiH nabavit će i tri diktafona Maranc i to po cijeni od 1.250 KM (ukupno 3.750 KM), kupit će se deset telefona (mobilnih) pojedinačne cijene od po 450 KM (ukupno 4.500 KM), šest autonavigacija pojedinačne cijene po 400 KM (ukupno 2.400 KM).

Pod ostale potrepštine navedena je nabavka jednog komada namještaja (nije precizirano o čemu se radi) u iznosu od 4.600 KM, dvije audio kartice za snimanje sjednica (1.400 KM), ručne metalne kase, kalkulatora sa trakom…

Interesantno je da je nabavka svega navedenog tražena u okviru aneksa kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 554.000 KM pod oznakom “stvarno neophodna sredstva za rad Parlamentarne skupštine BiH”.

Veoma zanimljiva je i stavka koja se odnosi na planirane izdatke za materijal i usluge   koja će se u odnosu na 2013. godinu naredne uvećati za 54.000 KM (bilo planirano 75.000, ali zbog ostvarenih ušteda projekcija smanjena za 21.000 KM).

Do povećanja dolazi u stavci “ugovorene i druge posebne obaveze” ni manje ni više   nego u smislu “isplate naknada” članovima nezavisnih odbora policijskih struktura BiH i članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH, te članova Vijeća za nacionalne manjine BiH.

– Treba napomenuti da je broj članova Vijeća nacionalnih manjina BiH od 1. augusta 2013. godine povećan sa 12 na 17. Isto tako došlo je do promjene osnovice za obračun izdataka za usluge po osnovu ugovora o djelu za nezavisne komisije. Riječ je o promjeni prosječne neto plate u BiH u 2012. godini koja je sa 816 iz 2011. godine porasla na 826 KM, stoji u obrazloženju zahtjeva za dodatnih 54.000 KM u odjelu izdaci za materijal i usluge koja će inače, ukupno iznositi sa uvećanjem 3.757.000 KM.

Za nezavisna tijela policijskih struktura (Nezavisni i Odbor za žalbe) naime, planirano je ukupno 339.100 KM, Vijeće nacionalnih manjina 175.000 KM, a Nezavisnu komisiju za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH 110.500 KM
Pod stavkom “ugovorene i posebne usluge” naveden je i planirani iznos od 933.000 KM za klubove poslanika i delegata.

Za troškove putovanja u inostranstvu planirano je naredne godine 620.000 KM. Putni troškovi u inostranstvu, uslovljeni su, kako je navedeno, “programom rada i planom redovnih zasjedanja stalnih delegacija (OSCE, CEI, IPU, NATO) i ostalih međunarodnih organizacija.

– Da bi BiH bila adekvatno prezentirana i prisutna u međunarodnim organizacijama čiji je član neophodna su značajna sredstva na ovoj poziciji, stoji u obrazloženju.

Za putovanja unutar BiH planiran je iznos od 180.000 KM i to s obrazloženjem da “komisije oba doma imaju potrebe većeg broja putovanja u zemlji”, a posebno Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PS BiH i Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA. Putovanja po zemlji za Nezavisnu komisiju za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH koštat će 15.000 KM.

– Poziciju putnih troškova u zemlji tereti i pravo na naknadu za upotrebu vlastitog vozila  na koju imaju pravo poslanici i delegati za dolaske na sjednice domova i komisija, a koji ne koriste pravo na naknadu za odvojeni život i smještaj, ističe se u dokumentu.

Izdaci za telefonske i poštanske usluge planirani su u iznosu od 200.000 KM (63 zaposlenih ima pravo na naknadu troškova mobilnog telefona). Iznos uključuje i potrebna sredstva za isplatu troškova mobilnih telefona za klubove u iznosu od 13.000 KM.

 

Kada su u pitanju izdaci za gorivo oni su u 2014. godini utvrđeni u iznosu od 124.000 KM i na nivou su iz budžeta 2013.

Do povećanja je došlo u stavci izdaci za tekuće održavanje i to u segmentu “usluge popravki i održavanja vozila” za što je planirano 70.000 KM (za cjelokupnu stavku će se izdvojiti 120.000 KM), dok u oblasti izdataka za osiguranje i usluge platnog prometa 22.000 od ukupno 26.000 KM planira za osiguranje vozila.

Za rekonstrukciju mreže na drugom spratu Parlamentarne skupštine BiH planiran je iznos od 25.000 KM.

 

Od istog autora:

 

Poslanici i delegati naplaćuju odvojenost od porodice, ali i posjete njima

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close