Općina Ilijaš uputila četiri javna poziva za prodaju građevinskih zemljišta

Općina Ilijaš je ove sedmice objavila čak četiri javna poziva za prodaju građevinskog zemljišta. Prema ovim pozivima gradiće se stambeno- poslovni objekti, pogon za proizvodnu papirne ambalaže, kao i dogradnja postojećih objekata, saznaje eKapija.ba.

Prvi poziv se odnosi na prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta privrede i male privrede u obuhvatu Industrijske zone Luke Ilijaš. Namjena objekta koji će se graditi je proizvodnja papirne ambalaže.

Zemljište se prodaje za izgradnju slobodnostojećeg objekta, gabarita 47,0 x 20,5 m, spratnosti max P+4. Površina pod objektom treba biti maksimalno 970 m2, a građevinska parcela je površine 2486 m2, dok je maksimalna visina objekta 16 m. Krov će biti skriveni dvovodni, pokrov lim. Za izradu fasade treba upotrebljavati moderne materijale, termo fasadu sa završnim silikatnim slojem ili termo panele, boja vanjskog dijela objekta u pastelnim bojama, mogućnost kombinovanjem više nijansi.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 25,00 KM/1m2 zemljišta.

Drugi tender se odnosi na prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije. Zemljište se prodaje u svrhu rekonstrukcije, dogradnje, nadziđivanja i redizajna poslovne jedinice u nizu poslovnih prostora u ul. 126 Ilijaške. Tip gradnje je čvrsta građa, gabariti dogradnje: 2,65 m x 13,65 m, spratnost objekta: P+1(prizemlje i sprat), površina planirane dogradnje je cca 36 m2. Krov: dvovodni drveni, sakriven atikom visine 1,20 m.

Što se tiče namjene objekta, u prizemlju na dijelu sprata biće poslovni sadržaji (trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, banka, pošta predstavništva i stan na spratu).

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko iznosi 100,00 KM/1m2 zemljišta.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta – renta za I zonu gradskog građevinskog zemljišta iznosi 48,00 KM/1m2 korisne površine objekta. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 30,771 KM/1m2 korisne površine objekta.

Treći poziv odnosi se na prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje individualnih stambenih objekata u skladu sa konceptom Regulacionog plana Alića Gaj prva faza izgradnje na lokalitetu Novo Naselje Alića Gaj.

Radi se o izgradnji 18 individualnih stambenih objekata.

Gabariti objekta su min. (9,0 x 8,0 m) max. (12,5 x 11,5 m), površina pod objektom min. 72 m2 do max. 140 m2, dok je spratnost objekta min. P+1 (varijanta sut. + P ) do max. Sut. + P + S (varijanta P + 2S).

Riječ je o 38 parcela, površine od 553 m2 do 914 m2 i sa početnom vrijednosti od 17.360,00KM do 34.020,00KM.

Krov objekata treba biti drveni četverovodni, pokrov crijep, fasada- drvo i kamen sa termo fasadom i završnim slojem boje u više nijansi od ublaženo bijele i svijetlo pastelnih tonova.

Što se tiče arhitektonskog oblikovanja: upotreba jednostavnih – mirnih arhitektonskih linija, primjena tradicionalnih elemenata bosanske arhitekture (doksati, terase, veći broj manjih otvora na fasadi, mušebaci), transformacija savremenih oblika četverovodna krovna konstrukcija koji će u konačnici dati izgled bosanske kuće savremenog stila.

Investitor je dužan obezbijediti u okviru parcela parking prostor za potrebe stanovanja prema kriteriju 1,1 P.M. Za jednu stambenu jedinicu parking za posjetioce, a u okviru objekta garaže za vozila.

Na ovoj lokaciji već postoji vodovodna mreža, kanalizaciona, elektroenergetska, kablovska i telefonska. Na lokalitetu je izveden i asfaltni put, kao i javna rasvjeta.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište opisano u tački I ovog oglasa iznosi 35,00 KM/1m2 zemljišta.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Jedno fizičko lice – pravno lice može licitirati najviše na dvije građevinske parcele. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđaća je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Četvrti javni poziv je prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi rekonstrukcije, dogradnje, nadziđivanja i redizajna poslovne jedinice u nizu poslovnih prostora u ul. 126 Ilijaške brigade u skladu sa Regulacionim planom Centar.

Tip gradnje je čvrsta građa, gabariti planirane dobradnje: 2,65 m x 8,0 m, spratnost objekta: P+1 (prizemlje i sprat), a površina pod planiranom dogradnjom cca 21 m2.

Namjena objekta je prizemlje- poslovni dio uslužno – trgovinske djelatnosti i sprat za stanovanje.

Krov: jednovodni krov skriveni iza krovne fasadne atike, pokrov aluminijski lim u boji crijepa, jedinstveno rješenje za susjedne objekte u nizu.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 100,00 KM/1m2 zemljišta.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta – renta za I zonu gradskog građevinskog zemljišta iznosi 48,00 KM/1m2 korisne površine objekta. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 30,771 KM/1m2 korisne površine objekta.

Pravo učešća u sva četiri postupka javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđaća je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak održavanja javnih nadmetanja će se održati u velikoj sali Općine Ilijaš dana 31.10.2014. godine sa početkom u 10,30 sati. Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 27.10.2014. godine do 16,00 časova.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close