Visoko

Održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Visoko

ZAVRŠENA IV SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U petak, 27.01.2017. godine, održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Visoko u Velikoj sali sa početkom u 16:00 sati.
Sjednici je pored Općinske načelnice, 24 vijećnika, pomoćnika Općinske načelnice i šefova odsjeka, također prisustvovala zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) i predstavnici Kantonalnog zavoda za urbanizaciju i prostorno planiranje.
Vijećnik Zlatko Handžić (SDA) najavio je odsustvo sa sjednice. Na sjednici se raspravljalo o šesnaest tačaka Dnevnog reda. U prvom dijelu sjednice usvojeno je šest tački o prostornom uređenju koje su ključne za razvoj općine Visoko. Nakon usvojenih pet tački Općinska načelnica mr.sci Amra Babić se zahvalila vijećnicima na saglasnosti i donošenju ključnih odluka za razvoj općine Visoko i ovom prilikom pozvala investitore da grade bolje Visoko za sve nas. Pomenute tačke dnevnog reda su: Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Visoko, Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016 – 2034. Godina, Prijedlog Odluke o provođenju urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016 – 2034. godina, Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Ozrakovići, Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Ozrakovići, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Sebilj” Visoko.
Na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko, Bajre Fejzić usvojeno je da se tačka sedam dnevnog reda Prijedlog Zaključaka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća za donošenje Statuta Javnih preduzeća Općine Visoko, sa pet statuta: Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko, Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, Statut JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko, Statut JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko, Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko, ostavi za srijedu, 01.02.2017. godine, kada će se održati produžena sjednica Općinskog vijeća Visoko.
O narednih osam tačaka dnevnog reda također se raspravljalo i usvojene su kako slijedi:
8. Prijedlog Odluke o visini naknade za Nadzorne odbore javnih preduzeća, Upravne i Nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaća za rukovodioce javnih preduzeća i javnih ustanova Općine Visoko. Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 16 glasova ZA, 1 PROTIV i 7 UZDŽAN.
9.Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Radio i televizaija Visoko” d.o.o. Visoko za razrješenje članova Nadzornog odbora JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko i konačno imenovanje Nadzornog odbora JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko, usvojena je sa 17 glasova ZA i 7 PROTIV.
10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko za razrješenje člana Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko i imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko na kraći period, također je usvojena sa 17 glasova ZA i 7 PROTIV.
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko, jednoglasno je usvojena sa 22 glasa ZA.
12. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2017. godinu, također jednoglasno je usvojena sa 24 glasa ZA.
13.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko, usvojen sa 17 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH.
14. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti,
(Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br. 214/4 KO Dobrinje), ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 22 glasa ZA.
15. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu, usvojen sa 21 glasom ZA i 1 UZDRŽAN.
16. Vijećnička pitanja i inicijative
U okviru posljednje tačke dnevnog reda raspoređeni su odgovori na upućena pitanja i inicijative sa 3. sjednice Općinskog vijeća, a na kraju su vijećnici uputili i nova pitanja i inicijative općinskim službama.

Press Općine Visoko

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close