Visoko

Održana je 37. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko

U Maloj sali Gradske uprave danas je održana 37.sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko. Na sjednici Kolegija je utvrđen i termin, kao i dnevni red naredne, 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, koja će biti održana u ponedjeljak, 25. Aprila 2024.godine sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko.

P R I J E D L O G

 DNEVNOG REDA 38. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

 

        1. Izvod iz zapisnika sa 37. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

 

  1. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za

            2023.godinu,

IZVJESTILAC:predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2023. godini,sa planom i programom rada javnih

ustanova i finansijskim planom za 2024. godinu

Izvještaji o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2023. godini

3.1. JU Zavičajni muzej Visoko

3.2.JU Gradska biblioteka Visoko

3.3JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

3.4. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

3.5. JU Dom zdravlja Visoko

3.6. JU Centar za socijalni rad Visoko

IZVJESTILAC:Amra Omerbegović, pomoćnica Gradonačelnika, predsjednici

upravnih i  nadzornih odbora i direktori Javnih ustanova

 

      4.Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027.godina

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

 

      5.Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uklanjanju postojeće i izgradnje nove zgrade JU 

            Dom zdravlja Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,  pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje

javnih površina na području Grada Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP

             ”Visoko”d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 

       9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju putnih

prelaza na području Grada Visoko za 2024godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

 

      10.Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

10.1.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za nekretninu k.č. 4874

KO Visoko

IZVJESTILAC: Fadil Mostić ,pomoćnik Gradonačelnika

 

11.Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2023.godini i

utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim

osvrtom na stanje u oblasti za zapošljavanja,

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

 

  1. Informacija o socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2023.godini

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik JU Centar za

socijalni  rad Visoko

 

13.Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC: Predsjednica Zdravstvenog savjeta: Mirzeta Burko

14. Vijećnička pitanja i inicijative

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close