BiHPolitika

Održana 44. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj 44. sjednici, koja je održana u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH. Utvrđivanjem Prijedloga ovog zakona Vlada FBiH je ispoštovala presudu Ustavnog suda FBiH o zahtjevu potpredsjednika FBiH za utvrđivanje ustavnosti Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, donesenu 3.11.2015. godine.

Na jučerašnjoj sjednici donesena je Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH kojom se uređuje vršenje ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti FBiH, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima. Uredba će biti primjenjivana do donošenja Zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji BiH.

Jučer je utvrđen i u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH. Donošenje ovog zakona potrebno je zbog toga što su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine definisana drugačija rješenja (uslovi) u pogledu sticanja državljanstva po osnovi naturalizacije, te nepostojanje uslova za prestanak državljanstva po sili zakona.

Prema rješenjima predviđenim u Zakonu na nivou BiH, postoji obaveza usaglašavanja i harmoniziranje Zakona o državljanstvu Federacije BiH s tim propisom.

Federalna vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Izmjena jednog od članaka odnosi se na rok za podnošenje prijave obveznih osiguranja za zaposlenike, čime je eliminirana mogućnost manipulacija zbog neblagovremenog prijavljivanja zaposlenika.

Jučer je usvojen Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu koji će iznositi minimalno 8.400.000 KM. Ujedno, date su prethodne saglasnosti za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu. Tako je za „Salkanović-Tišleraj“ d.o.o. Odžak odobren kredit od 600.000 KM, a za „Ećo Company“ d.o.o. Sarajevo 400.000 KM.

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o načinu, odnosno metodi privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo. Državni kapital, koji iznosi 19,2558 posto ukupnih dionica ove kompanije, bit će prodavan putem berze, a postupak će, u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, provesti Agencija za privatizaciju u FBiH.

Iz oblasti voda i njihove zaštite jučer je usvojeno više dokumenata, među kojima su informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi dodatne podrške kapitalnim razvojnim projektima iz oblasti voda, s naglaskom na podršku provođenju projekata iz oblasti vodno-komunalnih direktiva Evropske unije i izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu zemljišta u donjem toku rijeke Spreče za 2015. godinu. Kako je navedeno u ovom dokumentu, u kontrolisanom tlu detektovan je povišen stepen zagađenosti, pa je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo da sačini Informaciju o zagađivačima u Federaciji BiH i predloži aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju sistemskog rješavanja problema zagađenosti zemljišta.

Jučer je podržana inicijativa da budu osigurana grant sredstva kod Svjetske banke – Globalni fond za okoliš (GEF) i Posebnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za realizaciju Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine u iznosu do 1.110.000 dolara.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pripremama za donošenje Energetske strategije FBiH, te data saglasnost za izradu ove strategije Federacije BiH za period 2015.-2035. godina, sa osvrtom na period do 2050. godine.

Također, Federalna vlada je prihvatila informaciju o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Vlada FBiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Jedna od novina je da je propisan nedostajući Obrazac JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima. Ovim je omogućeno jednostavnije ostvarivanje prava iz osnove uplaćenih doprinosa dobrovoljnih osiguranika.

Ovaj obrazac će biti objavljen u Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa. Nakon što Porezna uprava FBiH izvrši kontrole prijavljenog i uplaćenog iznosa doprinosa, podaci iz prijave bit će dostupni izvanproračunskim fondovima.

Novi je i Obrazac 2002-A Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Federacije BiH (koji čini sastavni dio Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa).

Izmjena jednog od članaka odnosi se na rok za podnošenje prijave obveznih osiguranja za zaposlenike, čime je eliminirana mogućnost manipulacija zbog neblagovremenog prijavljivanja zaposlenika. Naime, obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se s danom nastanka promjene, a odjava osiguranja za zaposlenika najkasnije s danom prestanka rada osiguranika.

Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika i rada nacrno je uočeno da poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Zapažanja inspektora su da poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja ugovora, koji unese prije prezentiranja inspektorima.

Novina u Zakonu je i omogućavanje osiguranicima jednostavnije provjera stanja uplaćenih doprinosa, elektroničkim putem uz unos podataka iz osobne iskaznice, kao i mogućnost da te podatke u vidu uvjerenja (s potpisom i pečatom) izdaje nadležna porezna ispostava. Uvjet da bi netko pristupio web portalu Porezne uprave je da osiguranik ima važeću osobnu iskaznicu i osobni identifikacijski broj (LIB/OIB), koji, na zahtjev osiguranika, izdaje nadležna porezna ispostava, čime se u potpunosti zadovoljavaju uvjeti sigurnosti podataka od zlouporabe i neovlaštenog pristupa.

Predložene izmjene u svezi uvida u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji sa FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FBiH

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH. Donošenje ovog zakona potrebno je zbog toga što su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine definisana drugačija rješenja (uslovi) u pogledu sticanja državljanstva po osnovi naturalizacije, te nepostojanje uslova za prestanak državljanstva po sili zakona.

Prema rješenjima predviđenim u Zakonu na nivou BiH, postoji obaveza usaglašavanja i harmoniziranje Zakona o državljanstvu Federacije BiH s tim propisom.

Imajući u vidu da određene odredbe Zakona o državljanstvu BiH ne bi mogle biti primjenjivane prije nego što Zakon o državljanstvu FBiH bude usaglašen s tim odredbama, ocijenjeno je da postoje uslovi za njegovo donošenje po hitnom postupku.

Kako je precizirano u Prijedlogu novog zakona, svi državljani FBiH su samim time i državljani BiH.

Osobama kojima prestane državljanstvo FBiH istovremeno prestaje državljanstvo BiH, osim ako steknu državljanstvo Republike Srpske. Osobama s područja FBiH kojima prestane državljanstvo BiH istovremeno prestaje i državljanstvo FBiH.

Državljanstvo FBiH stiče se porijeklom, rođenjem na području FBiH, primanjem državljanina Republike Srpske u državljanstvo Federacije BiH, posvojenjem, naturalizacijom, te međunarodnim sporazumom.

Državljanstvo FBiH porijeklom stiče dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava BiH ako su oba roditelja bili državljani FBiH u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto rođenja, ako je jedan roditelj bio državljanin FBiH u vrijeme rođenja djeteta, a dijete je rođeno na području FBiH i ako je jedan roditelj bio državljanin Federacije BiH u vrijeme rođenja djeteta, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi dijete inače bilo bez državljanstva.

Ovo se odnosi i na slučaj ako je dijete rođeno u inostranstvu, a u vrijeme njegovog rođenja jedan od roditelja bio je državljanin FBiH, dok drugi nije bio državljanin BiH, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine života podnese prijavu za upis državljanstva FBiH.

Također, ako je dijete rođeno u inostranstvu, a u vrijeme njegovog rođenja jedan od roditelja je bio državljanin Federacije BiH, a drugi državljanin Republike Srpske, dijete stiče državljanstvo FBiH ako su roditelji s time saglasni. Ukoliko nisu saglasni, uslov je da je roditelj koji je upisao dijete u matičnu knjigu za evidenciju državljana u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu, u to vrijeme imao državljanstvo FBiH.

Kada jedan od roditelja ima državljanstvo FBiH, a drugi RS, dijete stiče državljanstvo FBiH ako je rođeno na području FBiH.

Ako je dijete rođeno u Republici Srpskoj, a u vrijeme rođenja je jedan od roditelja bio državljanin FBiH, a drugi roditelj nije bio bh. državljanin, dijete stiče državljanstvo FBiH ako su roditelji s time saglasni. U suprotnom, dijete stiče državljanstvo FBiH na zahtjev roditelja koji ima isto to državljanstvo.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU
DRŽAVNIM KAPITALOM U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FBiH

Vlada FBiH jučer je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH. Utvrđivanjem Prijedloga ovog zakona Vlada FBiH je ispoštovala presudu Ustavnog suda FBiH o zahtjevu potpredsjednika FBiH za utvrđivanje ustavnosti Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, donesenu 3.11.2015. godine.

Prema odredbama Zakona, u Federaciji BiH ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima vrše Federacija BIH, kantoni, gradovi i općine u okviru svojih nadležnosti. U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše općine, gradovi i kantoni, ovlaštenja svojim propisima uređuju općine, gradovi i kantoni, svako u okviru svojih nadležnosti.

Privredno društvo sa stopostotnim učešćem državnog kapitala može biti osnovano posebnim zakonom, a Federalna vlada može takvo društvo osnovati kada ocijeni da je to od interesa za FBiH ili za poslovanje privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Vlada FBiH neposredno vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, i to kroz učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominovanje kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornog odbora, te kroz davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave i razrješenje dužnosti članova uprave. Vlada, putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, vrši evidentiranje, upravni i nadzor općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja Vladi FBiH.

Federalna vlada donosi odluku kojom utvrđuje Listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti FBiH. Vlada može vršenje ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednom društvu iz federalne prenijeti na drugi nivo vlasti, uz obavezno pribavljanje prethodne saglasnosti Parlamenta FBiH i nadležnog organa nivoa vlasti na koji se ovlaštenja prenose. Ona, također, može vršenje ovlaštenja u privrednom društvu iz nadležnosti drugih nivoa vlasti prenijeti u nadležnost FBiH, također uz pribavljanje saglasnosti.

Postupak izbora i nominovanja kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora, uime državnog kapitala, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, pokreće Vlada Federacije odlukom o raspisivanju javnog konkursa. Izuzetno, bez provođenja postupka Vlada može utvrditi prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova nadzornog odbora uime državnog kapitala koji se imenuju do okončanja konkursnog postupka.

Izbor kandidata za članove uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala vrši organ utvrđen statutom tog privrednog društva na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva.

O Nacrtu ovog zakona obavljene su javne rasprave u četiri privredne komore u Federaciji BiH, a uvažene su i primjedbe dostavljene potem web-stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

UREDBA O VRŠENJU OVLAŠTENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici donijela Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH kojom se uređuje vršenje ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti FBiH, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima.

Uredba će biti primjenjivana do donošenja Zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji BiH.

U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada FBiH, neposredno ili putem federalnih organa uprave (federalnih ministarstava i federalnih uprava) i federalnih upravnih organizacija.

U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Federalna vlada neposredno vrši ovlaštenja učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata i davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava i razrješenje dužnosti članova uprava prije isteka mandata.

U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija vrši poslove evidentiranja, upravnog nadzora i nadzora općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Vladi FBiH.

Federalna vlada utvrđuje listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti Federacije. Listom se zadužuju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije za praćenje rada, vršenje nadzora i podnošenje izvještaja Vladi FBiH za svako privredno društvo sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije. Lista je sastavni dio ove uredbe i u nju su uvrštena 53 privredna društva.

Ovom uredbom regulisana su neposredna ovlaštenja Vlade FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, a to su učešće u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova nadzornih odbora i davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava privrednih društava i razrješenje dužnosti članova uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala

Uredbom su određena i ovlaštenja koja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u nadležnosti Federacije Vlada FBiH vrši putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija. Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije koji, uime Vlade Federacije, vrše ovlaštenja koja se odnose na evidentiranje, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima, praćenje rada i monitoring, evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novog imenovanja i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava iz Liste, mogu vršiti isključivo ukoliko podnosilac zahtjeva za evidentiranje promjena, pored ostalih potrebnih dokumenata, dostavi i odgovarajući akt Vlade Federacije navedene u ovoj uredbi.

U Uredbi su navedene i kaznene odredbe koje će biti primjenjivane za nepoštivanje njenih odredbi.

Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Vlada Federacije BiH.

Privredna društva iz Liste dužna su uskladiti odredbe svojih statuta sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE

Federalna vlada jučer nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita vezanih za švicarski franak (CHF) u konvertibilne marke po kursu na dan sklapanja ugovora o kreditu, koji je podnio Klub zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

U obrazloženju je navedeno da bi primjena predloženih zakonskih rješenja imala za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u zakonu. Predloženim rješenjem bila bi dovedena u pitanje ravnopravnost korisnika kredita s valutnom klauzulom u eurima, budući da su u praksi ovi krediti imali čak i dvostruko veće kamatne stope od onih odobrenih s valutnom klauzulom CHF. Primjenom ovakvog zakona federalni budžet bi bio izložen riziku i mogućem deficitu u slučaju osporavanja banke zbog predloženih zakonskih rješenja i traženja nadoknade štete. Također, postoji rizik od ugrožavanja finansijske stabilnosti i poslovanja banke, što posljedično može dovesti u pitanje sigurnost njenih deponentata i drugih povjerilaca banke.

Vlada FBiH ističe da ovu problematiku treba zasnivati na dobrovoljnom rješavanju na relaciji banka – komitent, naprimjer konverzijom postojećih kredita u valutnoj klauzuli CHF u kredite s valutnom klauzulom u eure ili KM. Također, navedeno je da predmetom dobrovoljnog rješavanja trebaju biti komitenti (isključivo fizičke osobe) kojima odobreni iznosi kredita ne prelaze 150.000 KM u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odnosno fizičke osobe koje su koristile kredite za rješavanje stambenog pitanja.

Rješavanje problema bi trebalo da se odnosi samo na postojeće kreditne partije fizičkih osoba, a ne, kako je to predloženo ovim zakonom, na osobe koje su na neki način rješile ovo pitanje i na one koji su te kredite koristili u poslovne svrhe. Ponuđena rješenja bi trebalo bazirati i na pružanju olakšica komitentima, kao što su reprogram duga ili otpis dijela kamate.

U drugom jučerašnjem izjašnjenju, podržavajući svaku akciju i inicijativu koja ima za cilj zaštitu dječijih prava i interesa, Federalna vlada je ocijenila prihvatljivom inicijativu za izradu Nacrta zakona o zaštiti prava djeteta (po uzoru na tzv. “Aleksin zakon” u Srbiji), koju je pokrenuo zastupnik u Parlamentu FBiH Mahir Mešalić. Inicijativa predviđa izradu i usvajanje zakona koji bi u cijelosti bio zasnovan na zaštiti dječijih prava, te prevenciji i kažnjavanju nasilja nad djecom.

Nakon razmatranja ove inicijative i predloženih mjera koje bi trebao obuhvatiti novi zakon, Vlada je mišljenja da je oblast zaštite dječijih prava regulisana postojećim zakonskim okvirom, kao i drugim uspostavljenim mehanizmima. Međutim, realizacija pojedinih propisanih obaveza nije na zadovoljavajućem nivou. Stoga je potrebno da pojedine institucije i drugi subjekti aktivnije primjenjuju i poštuju normative akte kojima su jasno definisane obaveze, odgovornosti i sankcije na zaštiti prava djece.

Poštivanjem i provedbom akata bit će osigurana efikasnija zaštita djece i obezbijeđeni kvalitetniji uslovi za optimalan razvoj i u najboljem interesu djeteta. Također, potrebno je da nadležne institucije rade na kontinuiranom poboljšanju uspostavljenih mehanizama, odnosno implementaciji Konvencije o pravima djeteta, uzimajući u obzir obaveze i preporuke koje je donio Komitet za prava djeteta. U cilju provođenja Konvencije i drugih međunarodnih dokumenata, na nivou BiH doneseno je osam, a u Federaciji BiH oko 40 dokumenata koji tretiraju zaštitu prava djeteta.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno prati i učestvuje u izradi dokumenata vezanih za problematiku vršnjačkog nasilja, odnosno zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. U narednom periodu bit će realizovane utvrđene obaveze u Akcionom planu za djecu BiH (2015.-2018.), kao i primjeni dokumenta “Smjernice za postupanje u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u BiH”, u čijoj je izradi učestvovalo i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Vlada FBiH jučer je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ocijenila da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja člana 24. stav (6) Zakona o električnoj energiji, koje je podnesenom inicijativom tražio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović.

SPORAZUM O SARADNJI U POSTUPKU MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA

Vlada FBiH dala je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo i za potpisivanje ovlastila federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sporazum uređuje postupak, uslove i način davanja usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Institut se obavezuje da će izvršiti medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u predmetima svih korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koje dostavi Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Medicinsko vještačenja zdravstvenog stanja odnosi se na donošenje nalaza i mišljenja u slučajevima utvrđivanja procenta vojnog invaliditeta, stepena ortopedskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, nesposobnosti za privređivanje i utvrđivanje postojanja uzročne veze izmedu ranjavanja ili oboljenja (po kom osnovu je utvrđen procenat invaliditeta) i smrti vojnog invalida.

Federalno ministarstvo će dostavljati predmete sukcesivno, nakon provjere uvjerenja o pripadnosti i okolnosti stradanja pripadnika Oružanih snaga BiH (Armije RBiH, HVO-a i MUP-a) i izvorne medicinske dokumentacije.

Institut je obavezan da izvrši medicinsko vještačenje 1.000 predmeta mjesečno, te da rezultate obavi u roku od 45 dana od dana prijema predmeta, ukoliko na dati nalaz i mišljenje nije uložen prigovor, odnosno u roku od 60 dana ako je prigovor uložen.

Ukoliko se korisnik prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ne odazove na pregled po pozivu Instituta u roku od 30 dana, Institut će obavijestiti Federalno ministarstvo kako bi privremeno bila obustavljena isplata invalidnine.

Ako se korisnik prava ne odazove na pregled po ponovljenom pozivu u roku od 90 dana od dana prvog poziva, Institut će obavijestiti Federalno ministarstvo kako bi bilo doneseno rješenje o prestanku prava s danom isteka ovog roka. Institut donosi nalaz i mišljenje isključivo na osnovu postojeće medicinske dokumentacije na temelju koje je ranije cijenjeno stanje u spisu predmeta i na osnovu pregleda korisnika prava.

Izuzetno, ukoliko nadležna ljekarska komisija Instituta nakon pregleda ocijeni da je potrebno pribaviti nove specijalističke nalaze, korisnika prava će, uz konsultacije s Federalnim ministarstvom, uputiti u određenu zdravstvenu ustanovu.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA ZA 2016.

Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu koji će iznositi minimalno 8.400.000 KM.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom programu čine saldo sredstava zatečenih na računu u Union banci 31.12.2015. godine, u iznosu od 4.900.050,96 KM, umanjen za iznos obaveza iz 2014. godine od 1.795.000 KM, što daje 3.105.050,96 KM. Tu su, dalje, sredstva koja će biti realocirana na račun Trajnog revolving fonda u Union banci iz 2014. i 2015. budžetske godine, do 31.1.2016. godine, u iznosu od 10.100.000 KM i odobrena sredstva po Budžetu FBiH za 2016. godinu, u iznosu od 8.400.000 KM.

Dakle, ukupan iznos predviđen za pozajmljivanje po Programu je 21.605.050,96 KM, umanjen za iznos koji će biti dodijeljen po Programu za 2015. godinu od 8.732.247 KM, kao i za sredstva koja će biti eventualno dodijeljena privrednim društvima čija se dokumentacija nalazi u proceduri ocjene, uvećana za sredstva koja će biti alocirani na račun Trajnog revolving fonda u Union banci od povrata dodijeljenih kredita sredstava u prethodnom periodu (putem Razvojne banke FBiH i Union banke).

Federalna vlada jučer je, ujedno, dala prethodne saglasnosti za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu. Tako je za „Salkanović-Tišleraj” d.o.o. Odžak odobren kredit od 600.000 KM, a za „Ećo Company” d.o.o. Sarajevo 400.000 KM.

ODLUKA O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U „BOSNALIJEKU”

Federalna vlada donijela je jučer Odluku o načinu, odnosno metodi privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek” d.d. Sarajevo.

Državni kapital, koji iznosi 19,2558 posto ukupnih dionica ove kompanije, bit će prodavan putem berze, a postupak će, u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, provesti Agencija za privatizaciju u FBiH

Danom stupanja na snagu ove, prestaje da važi Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u društvu „Bosnalijek” d.d. Sarajevo iz 2010. godine.

PODRŠKA KAPITALNIM RAZVOJNIM PROJEKTIMA IZ OBLASTI VODA

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi dodatne podrške kapitalnim razvojnim projektima iz oblasti voda, s naglaskom na podršku provođenju projekata iz oblasti vodno-komunalnih direktiva Evropske unije.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u roku od 30 dana, za potrebe sufinansiranja razvojnih projekata izgradnje javnih sistema za snabdijevanje pitkom vodom, odvodnje i tretmana otpadnih voda naselja i gradova, ispita mogućnost i osigura 12 miliona KM godišnje iz budžetskih, kreditnih ili grant izvora, koja bi na grant osnovi bila prosljeđivana krajnjim korisnicima projekata.

Sufinansiranje razvojnih projekata iz oblasti voda ovim sredstvima može biti do 33 posto od ukupne vrijednosti planiranog projekta, a, izuzetno, Federalna vlada može odobriti i veći postotak.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalni fond za zaštitu okoliša, agencije za vodna područja i kantonalna ministarstva nadležna za poslove vodoprivrede, da koordiniraju zajedničku podršku i u svoje finansijske planove ugrade potrebna sredstva za realizaciju kapitalnih razvojnih projekata iz oblasti voda.

NAĆI RJEŠENJE ZA SMJEŠTAJ AGENCIJE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom o nemogućnosti realizacije Odluke od 3.12.2015. godine koja se odnosi na smještaj ove agencije u prostorije “Pretisa” d.d. Vogošća (kancelarije), odnosno “UNIS Toolsa” d.o.o. Sarajevo u Vogošći (skladišni prostor). Prema ovoj odluci, troškove smještaja snosi Agencija na osnovu ugovora o zakupu poslovnih prostorija koje treba sklopiti s navedenim privrednim društvima. Postupajući po Odluci, Agencija je uputila zahtjev ovim privrednim društvima da dostave ponudu s cijenom korištenja kancelarijskog i skladišnog prostora. Iz njihovih ponuda proizilazi da bi finansijska obaveza Agencije za plaćanje zakupa poslovnog prostora godišnje iznosila oko 40.000 KM. To, pak, zahtijeva transparentnost procedure nabavke te usluge u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

U ovom trenutku Agencija za upravljanje oduzetom imovinom ne raspolaže sredstvima za ovaj zakup, niti bi prostor mogao biti racionalno korišten do popunjavanja radnih mjesta minimalnim brojem izvršilaca.

Jučer je Vlada zaključila da rješenje problema smještaja Agencije treba pokušati naći kroz ustupanje prostora kojima raspolaže Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

O MONITORINGU ZEMLJIŠTA DONJEG TOKA SPREČE

Vlada FBiH usvojila je jučer izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2015. godinu.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, u kontrolisanom tlu obale rijeke Spreče detektovan je povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala, i to nikla, hroma i kadmija. Također, sadržaj žive u tlu je iznad dozvoljene granične vrijednosti. Registrovan je i povišen sadržaj policikličkih aromatskih ugljikovodika u uzorcima biljnog materijala.

Stoga je preporučeno da se poljoprivredne kulture uzgajane na mikrolokacijama gdje njihove vrijednosti prelaze graničnu vrijednost ne koriste u ishrani ljudi i životinja.

Kada je riječ o kratkoročnim i dugoročnim mjerama sanacije, istaknuta je potreba definiranja mjera zbrinjavanja zagađenih biljaka i utvrđenja načina remedijacije zagađenog zemljišta. To se, između ostalog odnosi na zabranu ispuštanja štetnih i opasnih materija, te uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, uz uključivanje nadležnih kantonalnih i federalnih institucija u realizaciji mjera prevencije i sanacije.

Jučer je Federalno minstarstvo okoliša i turizma zaduženo da Vladi FBiH dostavi Informaciju o zagađivačima u Federaciji BiH i da predloži aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju sistemskog rješavanja problema zagađenosti zemljišta.

PODRŠKA INICIJATIVI ZA PROJEKT UPRAVLJANJA VODAMA U SLIVU DRINE

Vlada FBiH jučer je podržala inicijativu da budu osigurana grant sredstva kod Svjetske banke – Globalni fond za okoliš (GEF) i Posebnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za realizaciju Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine u iznosu do 1.110.000 dolara.

Kako je zaključeno, zbog trenutnog efekta na okoliš i vode treba prioritetno razmotriti i uvrstiti projekt kompletiranja i puštanja u pogon dva postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda u industrijskoj zoni “Pobjeda” Goražde za firme “Pobjeda­ Rudet” Goražde d.d. i “Unis-Ginex” d.d. Goražde.

U slučaju da Svjetska banka ne prihvati ovaj prijedlog iz proceduralnih ili drugih opravdanih razloga, tada se postojeći prijedlog pilot projekta za Bosansko-podrinjski kanton iz PAD-a zadržava, uz potrebno razmatranje do sada urađene studijske i projektne dokumentacije za zaštitu voda na ovom području.

Dio nabavki za Federaciju BiH će provoditi Jedinica za implementaciju projekata iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz tehničku podršku Agencije za vodno područje rijeke Save i Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agenciju za vodno područje rijeke Save i Federalni hidrometeorološki zavod da, zajedno s Federalnim ministarstvom finansija, koordinira aktivnosti na pripremi osiguranja grant sredstava za realizaciju Projekta i da budu određene osobe koje će o grantu pregovarati sa Svjetskom bankom.

Ministarstvo finansija će Vladi podnijeti izvještaj o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora o grantu sa Svjetskom bankom.

Jučerašnji zaključci Vlade FBiH bit će dostavljeni Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa osiguranjem granta.

SAGLASNOST ZA IZRADU ENERGETSKE STRATEGIJE FBiH ZA PERIOD 2015.-2035.

Vlada FBiH je jučerašnjom Odlukom prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pripremama za donošenje Energetske strategije FBiH, te dala saglasnost za izradu ove strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015.-2035. godina, sa osvrtom na period do 2050. godine.

Data je i saglasnost na predložene smjernice energetske politike koje su sastavni dio informacije, koje će biti polazište i osnov za izradu Energetske strategije.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u roku od 30 dana od dana stupanja Odluke na snagu, pripremi i Vladi na saglasnost dostavi projektni zadatak za izradu Energetske strategije.

Energetska strategija treba da potvrdi opredjeljenje Federacije BiH u pravcu državnog opredjeljenja Bosne i Hercegovine za preduzimanjem svih neophodnih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje ustavnosti i zakonitosti, funkcionisanje pravne države i razvoj duštvenih odnosa kako bi bili zadovoljeni uslovi neophodni za integraciju BiH u Evropsku uniju.

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE BLOKA 7 TE TUZLA

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, sačinjenu na osnovu informacija Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Data je saglasnost na tekst pisma podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti premijeru Narodne Republike Kine. Premijer Federacije BiH je zadužen da, uime Vlade Federacije, Vijeću ministara BiH proslijedi pismo podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti premijeru NR Kine.

Elektroprivreda BiH je obavezana da nastavi pregovore sa China Exim Bank kao i dalje aktivnosti na realizaciji projekta Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, te da o svim daljim aktivnostima i njihovom napretku redovno informiše Vladu i resorno ministarstvo koje je zaduženo da prati dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Vrijednost ovog projekta je 722 miliona eura i predstavljat će najveću poslijeratnu investiciju u Bosni i Hercegovini.

SMJERNICE ZA DJELOVANJE ČLANOVA POTKOMISIJA
I POSEBNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuju smjernice za postupanje i rad predstavnika federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija u poslovima koji proizlaze iz obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

Smjernice se odnose na učestvovanje članova organa uprave u radu posebnih komisija, potkomisija, radnih grupa, vijeća, odbora, kao i bilo kojeg drugog radnog tijela formiranog radi provedbe poslova koje proizlaze iz obaveze BiH u procesu evropskih integracija, a u skladu s nadležnostima Federacije BiH.

Ova odluka bit će primjenjivana u svim slučajevima koji nisu uređeni zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti organa uprave, a tiču se provedbe poslova iz oblasti evropskih integracija.

Učestvovanje predstavnika organa uprave u ovim radnim tijelima predstavlja prioritet u obavljanju radnih obaveza, a s pretpostavkom da imaju visok nivo stručne osposobljenosti i lične posvećenosti, kao i poznavanje strateških prioriteta FBiH u procesu evropskih integracija. Predstavnici organa uprave u radu radnih tijela dužni su zastupati strateške prioritete FBiH kako su predviđeni Akcionim planom za realizaciju Reformske Agende 2015.-2018., Programom rada Vlade FBiH za mandat 2015.-2018., godišnjim programima rada Vlade, a poštujući ustave BiH i FBiH, te ciljeve određene usvojenim sektorskim i institucionalnim strategijama, odnosno odlukama i zaključcima Vlade iz oblasti evropskih integracija.

Ukoliko očekivani doprinos predstavnika organa uprave u radu radnih tijela izlazi izvan okvira utvrđenih strateških prioriteta i/ili povjerenih ovlaštenja, predstavnici organa uprave dužni su o tome hitno obavjestiti osobu ili organ koji ih je imenovao, pribaviti potrebno mišljenje i/ili zatražiti smjernice za daljnje postupanje, kaže se, uz ostalo, u smjernicama za djelovanje.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH jučer je prihvatila izvještaje o prošlogodišnjem radu kazneno-popravnih zavoda u Zenici, Busovači, Orašju i Bihaću.

Usvojen je i izvještaj Agencije za državnu službu FBiH o preporukama ključnih kompetencija za službenike koji rade na poslovima evropskih integracija, sačinjenog uz stručnu pomoć eksternih konsultanata u okviru projekta “Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, a implementira Agencija na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH od 3.9.2015. godine. Ovaj izvještaj će predstavljati osnovu za Katalog obuke koji će izraditi Agencija u saradnji sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije.

Federalna vlada donijela je Odluku o izdvajanju 30.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje organiziranja 7. međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo Business Forum 2016. Sredstva će biti izdvojena iz Tekuće rezerve Vlade FBiH.

Vlada FBiH jučer je odobrila otvaranje računa privrednog društva PS ,,Vitezit” d.o.o. Vitez kod Union banke d.d. Sarajevo namijenjenog obavljanju platnih transakcija, u zemlji i inostranstvu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva za Jasminu Pašić (RMU Banovići d.d. Banovići) i Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo).

U Mješovitu radnu grupu za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz člana 70. Zakona o odbrani BiH jučer su imenovani Martin Frančešević (predsjednik), Senahid Ademović i Nedim Provalić (članovi).

Vlada je dala saglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški u sastavu Jozo Barišić (predsjednik), Milan Ševo, Ivana Barišić, Ivan Bebek i Namik Hodžić (članovi). Saglasnost je data i na rješenje federalnog ministra o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, u sastavu Memnuna Mahić (predsjednica), Radmila Gašpar i Ivan Jelčić (članovi).

Vlada je donijela odluke kojima je dala prethodne suglasnost za razrješenje Radoja Vidovića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, prije isteka mandata zbog podnošenja ostavke, te za imenovanje Vlade Džoića na ovu dužnost, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close