BiHPolitika

Održana 38. sjednica Vlade Federacije BiH: Odluke i zaključci

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj 38. sjednici, koja je održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o trezoru u Federaciji BiH, koji utvrđuje da njime upravljaju ministarstva financija, gradovi, općine i izvanproračunski fondovi, a rukovodi pomoćnik ministra, odnosno rukovodilac službe za finansije.

Trezor je nadležan za upravljanje novčanim sredstvima i računima koji su u sistemu Jedinstvenog računa trezora(JRT), kao i za planiranje novčanih tokova koje odobrava Odbor za likvidnost, a služe kao osnova za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka budžetskih korisnika.

Vlada FBiH jučer je prema Vijeću ministara BiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse. Kako bi bila obezbijeđena finansijska stabilnost javnog RTV emitiranja u BiH, odnosno sva tri javna RTV servisa (Radiotelevizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine ¬ RTV RFBiH i Radiotelevizija Republike Srpske – RTRS), Federalna vlada predlaže da mjesečnu naknadu za RTV taksu naplaćuju korisnici dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

Korisnici dozvola za distribuciju bili bi Zakonom obavezani da plaćaju naknadu za RTV taksu prema broju svojih pretplatnika.

U cilju zaštite penzionera, čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima u 2016. godini manji od iznosa najniže po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju,Vlada FBiH danas je donijela Odluku o njihovom sufinansiranje iz sredstva koja su za te namjene, u iznosu od 6.613.048 konvertibilnih maraka, predviđena ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Vlada FBiH je za sedam privrednih društava dala prethodne saglasnosti za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu. Saglasnost je data za kompanije Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica, Lović&Co d.o.o. Lukavac i HANO d.o.o. Sarajevo za kredite od po 600.000 KM, Fram Ziral d.o.o. Mostar za 268.000 KM, Zvrko d.o.o. Travnik za 200.000 KM i UNIS Ginex d.d. Goražde za kredit od 300.000 KM i za privredno društvo Delibašić Poliuretani d.o.o. Kakanj 514.247 KM.

Federalna vlada dala je saglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekt “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” u Travniku sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Ukupna vrijednost kredita je jedanaest miliona eura, a od Fonda je traženo da učestvuje u otplati s 25 posto od ukupnog zaduženja, odnosno sa 6.129.345 KM u vremenskom intervalu od 15 godina (2016.-2030).

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH izmijenila je prošle godine donesenu Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa iz koje je brisano da je uslov za sniženje ove cijene potpisivanje novog ugovora o snabdijevanju s distributerima gasa.

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o inicijativi za naplatu dijela klirinškog duga nekadašnjeg Sovjetskog Saveza prema bivšoj SFRJ putem isporuke pružne mehanizacije za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

38. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RIZNICI U FBiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o riznici u Federaciji BiH, koji utvrđuje da riznicom upravljaju ministarstva financija, gradovi, općine i izvanproračunski fondovi, a njome, kao temeljnom organizacijskom jedinicom, rukovodi pomoćnik ministra, odnosno rukovoditelj službe za financije.

Riznica je nadležna za upravljanje novčanim sredstvima i računima koji su u sustavu Jedinstvenog računa riznice (JRR), kao i za planiranje novčanih tijekova koje odobrava Odbor za likvidnost, a služe kao temelj za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka proračunskih korisnika.

Propisana je obveza uplate svih javnih prihoda Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanproračunskih fondova na JRR, uključujući i vlastite prihode i donacije. Utvrđene su i ovlasti za otvaranje transakcijskih računa u okviru JRR i određivanje jednog glavnog računa. Propisana je i odgovornost za blagovremenu naplatu prihoda i primitaka i isplatu sredstava s JRR do visine odobrene proračunom, odnosno financijskim planom.

Također, riznica upravlja plaćanjima, centraliziranim obračunom plaća, računovodstvom u javnom sektoru i financijskim izvješćivanjem o izvršenju proračuna. Računovodstvenu metodologiju za sve proračunske korisnike i vanproračunske fondove propisuje Federalno ministarstvo financija. Proračunski korisnici i vanproračunski fondovi izrađuju financijska izvješća sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u FBiH. Odredbom o računovodstvenoj i unutarnjoj kontroli propisana je odgovornost rukovoditelja za računovodstvo, unutarnju kontrolu i nadzor transakcija.

Riznični način poslovanja javnim sredstvima podrazumijeva uspostavu jedne Glavne knjige riznice koja se vodi isključivo u riznicu. Ministarstva financija i službe za financije su nadležni za uspostavu i vođenje sustava Glavne knjige riznice i za nužne sustave pomoćnih knjiga prema modificiranom akrualnom načelu obračunavanja, po kojem se prihodi priznaju kad su mjerljivi i raspoloživi, a rashodi se knjiže u razdoblju na koje se odnose. Sustav Glavne knjige osigurava evidenciju svih transakcija i poslovnih aktivnosti.

Kako je obrazloženo, sada važeći Zakon o riznici u FBiH donesen je Odlukom visokog predstavnika 2002. godine. Godinu kasnije ga je, u nepromijenjenom tekstu, usvojio Parlament Federacije BiH. Zakon je do sada jedanput mijenjan i dopunjavan (2007. godine).

Razmatrana je opcija izrade izmjena i dopuna važećeg teksta Zakona, ali je zbog složenosti i opsežnosti izmjena izrađen novi integralni tekst.

Cilj novog Zakona o riznici je, prije svega, harmonizacija s novim Zakonom o proračunima u FBiH, kao i bolja regulativa, jer su u njegovoj primjeni uočeni određeni problemi i nedostaci.

Sukladno zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH, o Nacrtu zakona provedena je prva javna rasprava. Primjedbe su dostavili Zakonodavno-pravna komisija, Odbor za ekonomsku i financijsku politiku, Ministarstvo financija Kantona 10 i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Realiziran i zaključak Doma naroda Parlamenta FBiH od 15. srpnja 2015. godine kojim je Vlada BiH bila zadužena da provede i drugu javnu raspravu na razini skupština kantona. Stoga je Vlada Federacije BiH, kao predlagač, odnosno Federalno ministarstvo financija, kao obrađivač, Nacrt zakona o riznici u Federaciji BiH uputilo skupštinama svih kantona.

Prijedloge za izmjene dijelova teksta Nacrta zakona dostavile su skupštine Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Nacrtom zakona defininirana je obveza kantona, općina, gradova i izvanproračunskih fondova da, u propisanom roku, usuglase svoje propise s odredbama ovoga federalnog propisa. Također, propisana je obveza vlada i ministra financija da, u predviđenim rokovima, donesu provedbene propise.

IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE

Vlada FBiH jučer je razmatrala inicijativu zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ismeta Kurića za izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Prijedlog se odnosi na omogućavanje povrata zemljišta stvarnim vlasnicima (lokalnoj samoupravi – gradovima i općinama), čime bi bile spriječene zloupotrebe zemljišta koje je nekada bilo u posjedu poljoprivrednih zadruga, a koje više ne postoje.

U dosadašnjoj šestogodišnjoj primjeni ovog zakona, kaže se u izjašnjenju Vlade, javili su se određeni problemi.

Stoga je, prema planu i programu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u ovoj godini potrebno analizirati provođenja Zakona, što će uraditi ekspertna radna grupa koju će imenovati resorni ministar. Nakon toga će Federalno ministarstvo sačiniti i Vladi FBiH dostaviti prijedlog izmjena i dopuna Zakona. U sklopu analize bit će razmotrena i inicijativa zastupnika Kurića i, ako bude prihvaćena, ugrađena u tekst izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Vlada Federacije BiH jučer nije prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga BiH, koju je podnio direktor Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar Dragan Kovačević.

INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O JAVNOM RTV SERVISU U BiH

Vlada FBiH jučer je prema Vijeću ministara BiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse. Kako bi bila obezbijeđena finansijska stabilnost javnog RTV emitiranja u BiH, odnosno sva tri javna RTV servisa (Radiotelevizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine ­ RTV RFBiH i Radiotelevizija Republike Srpske – RTRS), Federalna vlada predlaže da mjesečno plaćanje naknade za RTV taksu vrše korisnici dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

Korisnici dozvola za distribuciju bili bi Zakonom obavezani da plaćaju naknadu za RTV taksu prema broju svojih pretplatnika.

Kako je obrazloženo, dosadašnji model naplate RTV takse koja se naplaćuje uz račune za fiksne telefonske priključke prestaje s važenjem 30.6.2016.godine. Osim toga, sve je veći broj domaćinstava bez fikasnog telefonskog priključka. Naplata naknade za RTV taksu u sklopu usluga za korištenje kablovski distribuiranih audiovizuelnih sadržaja predstavlja prirodno mjesto prikupljanja RTV takse. Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije, u decembru 2014. godine je bilo 647.054 pretplatnika. Taj je broj u međuvremenu uvećan.

Nametanje obaveze plaćanja RTV takse predstavlja evropski standard. U svim evropskim zemljama plaća se RTV taksa prema modelu koje izabaru nacionalne države, npr. uz obračun snage za utrošenu električnu energiju (Turska), kroz porez (Finska i Francuska), kroz slanje računa tromjesečno (Švedska i Norveška), itd.

Izmjena Zakona o RTV sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na RTV taksu podrazumijeva i izmjene Zakona o kumunikacijama BiH, kako bi model prikupljanja RTV takse bio što efikasniji.

Vlada FBiH predlaže Vijeću ministara BiH i da formira radnu grupu koja bi dalje razradila ovu inicijativu, a u koju će, pored predstavnika Ministarstva prometa i veza BiH, ući predstavnici entitetskih vlada, RAK-a i javnih RTV servisa i RTV sistema.

Federalna vlada Federacije je jučer, također, razmatrala i dala saglasnost na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini, kojim je predložena izmjena član 42. stav (4), čime bi bilo omogućeno da RTV taksu naplaćuju operateri telekoma zaključno s 30.6.2016.godine, a koji je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH dostavilo na mišljenje Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Federalna vlada je ocijenila da je osnovni tekst Zakona o Javnom RTV servisu u BiH sadržavao odredbu po kojoj su RTV taksu naplaćivali operatori telekoma u periodu prve dozvole Sistema, te da je ta odredba izmjenjena tako što je određeno, da će operateri RTV taksu naplaćivati do 26.10.2015. godine, a da u međuvremenu nije definiran novi model naplate.

Imajući u vidu značaj osiguravanja neometanog finasiranja i funkcioniranja tri javna RTV servisa u BiH i zakonom utvrđenu obavezu Odbora JRTS Bosne i Hercegovine da predloži novi model naplate RTV takse, Vlada Federacije BiH saglasna je da Zakon bude izmijenjen na način kako je predložilo Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, odnosno da bude utvrđena obaveza da RTV taksu naplaćuju operateri telekoma zaključno s 30.6.2016. godine.

Pri tome je Federalna vlada na stanovištu, da su naplatu takse dužni vršiti svi operateri telekomunikacija koji obavljaju djelatnost telekomunikacijskih usluga, na osnovu dozvole koju im je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH, te će, u vezi s tim inicirati davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 42. st. (4) i (5) Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini.

PROGRAM USUGLAŠEN S REBALANSOM PRORAČUNA

Vlada FBiH jučer je, u cilju usuglašavanja s Rebalansom proračuna FBiH za proteklu godinu, izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Na ovaj način je iz Odluke izbrisana stavka koja se odnosi na 162.000 konvertibilnih maraka kroz transfer za odvikavanje od ovisnosti. Brisana je točka kojom je bilo planirano 10.000 KM na ime unaprjeđenja uvjeta stanovanja u lokalnoj zajednici.

Prvobitni iznos od 2.500.000 KM namijenjen ustanovama za zbrinjavanje na razini FBiH umanjen je za 500.000 KM.

S 1.100.000 KM na 635.000 KM umanjen je i iznos sredstava predviđenih za nabavku roba s ciljem opremanja prostora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA
OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM USLOVIMA

U cilju zaštite penzionera, čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima u 2016. godini manji od iznosa najniže po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vlada FBiH jučer je donijela Odluku o njihovom sufinansiranje iz sredstva koja su za te namjene, u iznosu od 6.613.048 konvertibilnih maraka, predviđena ovogodišnjim Budžetom FBiH. Pravo na razliku sredstava do visine najniže penzije imaju penzioneri čiji će iznos penzije, ostvarene pod povoljnijim uslovima u 2016. godini, biti manji od iznosa najniže penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Procjena potrebnih sredstava za ovu namjenu sačinjena je na osnovu podataka Federalnog zavoda PIO/MIO, a na bazi isplate prema kojoj je penziju do iznosa najniže od 326,17 KM, ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, na mjesečnom nivou primalo oko 9.500 penzionera. Za oovo je potrebno mjesečno osigurati oko 542.000 KM.

PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KREDITE

Vlada FBiH je za sedam privrednih društava dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu. Saglasnost je data za kompanije Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica, Lović&Co d.o.o. Lukavac i HANO d.o.o. Sarajevo za kredite od po 600.000 KM, Fram Ziral d.o.o. Mostar za 268.000 KM, Zvrko d.o.o. Travnik za 200.000 KM i UNIS Ginex d.d. Goražde za kredit od 300.000 KM i za privredno društvo Delibašić Poliuretani d.o.o. Kakanj 514.247 KM.

Union banka će ugovarati s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u “Službenim novinama FBiH”, izuzev ukoliko korisnici sredstava ne ispune sve uslove.

SAGLASNOST NA PODRŠKU ZAJMU ZA PROJEKT „PLAVA VODA“

Vlada FBiH dala je saglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekt “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” u Travniku sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Federalna vlada je 10.1.2013. godine utvrdila javni interes ovog projekta, nakon čega se JP Regionalni vodovod “Plava voda” d.o.o. Travnik 30.12.2014. godine obratio Fondu za zaštitu okoliša FBiH sa zahtjevom da Fond učestvuje učešće u otplati dijela kredita uzetog od EBRD-a. Ukupna vrijednost kredita je jedanaest miliona eura, a od Fonda je traženo da učestvuje u otplati s 25 posto od ukupnog zaduženja, odnosno 6.129.345 KM u vremenskom intervalu od 15 godina (2016.-2030).

IZMIJENJENA ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI
NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA

Vlada FBiH jučer je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmijenila prošle godine donesenu Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Iz teksta je brisano da Vlada daje saglasnost na odluke Nadzornog odbora BH-Gasa, jer je u Odluci NO ove kompanije navedeno da je uslov za sniženje veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim preduzećima potpisivanje novog ugovora o snabdijevanju prirodnim gasom.

Izmjenom Odluke, Vlada je prihvatila mišljenje resornog ministarstva da, na osnovu člana 31. Uredbe o organizaciji i regulaciji gasne privrede, ne postoji pravni osnov za uslovljavanje sniženja cijene prirodnog gasa.

PREPORUKA ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BiH

Federalna vlada dala je jučer preporuku za prijem Adele Nurković-Kulenović u državljanstvo Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, rješavajući po zahtjevu Adele Nurković-Kulenović, rođene 6.10.1981. godine u Rožajama (Crna Gora), te po provedenoj provjeri i analizi dostavljene dokumentacije, ocijenilo da se radi o osobi koja je od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o magistrici slikarstva s dobrim preporukama relevantnih stručnjaka u ovoj oblasti, s bogatim iskustvom učešća na bosanskohercegovačkim i međunarodnim izložbama umjetničkih radova, te je ocijenjeno da će dati značajan doprinos likovnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

PLANIRATI SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE CESTE

Vlada Federacije BiH prihvatila je jučer informaciju o provedbi njene Odluke od 16.12.2015. godine, kojom je cesta Mostar – Čitluk – Tromeđa – Ljubuški – Teskera ­ Crveni Grm razvrstana u kategoriju magistralnih.

S tim u vezi, Vlada je jučer zadužila JP Ceste FBiH da održavanje ove ceste uvrsti u svoj Plan i program, te za to predvidi potrebna sredstva.

INICIJATIVA ZA NAPLATU KLIRINŠKOG DUGA BIVŠEG
SSSR-a PUTEM ISPORUKE ŽELJEZNIČKE OPREME

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o inicijativi za naplatu dijela klirinškog duga nekadašnjeg Sovjetskog Saveza prema bivšoj SFRJ putem isporuke pružne mehanizacije za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost mašina i opreme za Željeznice FBiH i Željeznice Republike Srpske bi iznosila 26.000.000 dolara.

Klirinški dug od oko 125 miliona dolara, nastao po obračunima robne razmjene između bivše SFRJ i nekadašanjeg Sovjetskog Saveza još nije isplaćen niti kompeziran prema Bosni i Hercegovini, a do sada je izmiren prema Sloveniji i Hrvatskoj. Najavljeno je da će dugovanja prema ostalim državama nastalim raspadom bivše SFRJ biti izmirena do 2016. godine.

Kako nekoliko drugih načina poravnanja klirinškog duga nisu dobili saglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH, Željeznice FBiH su službeno iskazale potrebu za nabavkom specijalizovanih mašina za održavanje i gradnju pruga, te sačinile odgovarajuće specifikacije potrebnih tipova mehanizacije.

Ruski proizvodač mašina „Remputmaš-Group” je zvanično potvrdio spremnost da ovu pružnu mehanizaciju isporuči po traženoj specifikaciji i da kompletnu vrijednost mašina uključi u naplatu klirinških potraživanja. Ova kompanija je o tome pokrenula i pregovore s rukovodstvom Željeznica FBiH i Željeznica RS.

Kako je pitanje klirinških dugova u nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH, zahtjev za naplatu putem ovog aranžmana je upućen Vijeću Ministara BiH.

KONTROLA KORISNIKA POSLOVNIH PROSTORA

Federalna vlada prihvatila je informaciju koja se odnosi na poslovne prostore evidentirane kod Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Ujedno, Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i nadležnim kantonalnim i općinskim inspekcijama, izvrši inspekcijski nadzor zakonitosti korištenja poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Riječ je o korisnicima koji ne izmiruju svoje obaveze ili prostor bespravno koriste, s ciljem njihovog iseljenja.

ZAHTJEV ZA KONTROLU FINANSIJSKOG POSLOVANJA EKOPAK-a

Vlada FBiH prihvatila je zahtjev Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom da bude provjereno finansijsko poslovanje operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom „Ekopak“ d.o.o. Sarajevo.

Naime, Koordinaciono tijelo je utvrdilo da postoji sumnja u finansijsko poslovanje „Ekopaka“ d.o.o. Sarajevo. Stoga je Vlada zadužila Finansijsku policiju da izvrši uvid u finansijsko poslovanje ovog operatera, te da izvještaj o izvršenoj kontroli dostavi Koordinacionom tijelu, koje će o tome izvjestiti Vladu Federacije BiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH potvrdila je jučer da su joj BH Telecom Sarajevo i Hrvatske telekomunikacije Mostar dostavili izvještaje o radu svojih nadzornih odbora. BH Telecom je dostavio izvještaj za period 1.9.-30.11.2015. godine, a HT Mostar je za period 1.10.-20.12.2015. godine. Time su postupili u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH prihvaćen je izvještaj o prošlogodišnjem radu Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.

Vlada FBiH dala je jučer saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije koju je Upravni odbor ove agencije donio 18.1.2016. godine. Naime, Zakonom o Finansijsko-informatičkoj agenciji propisano je da ova agencija za usluge naplaćuje novčane naknade koje su njen prihod.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada jučer je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i o kriterijima koje kandidati moraju ispunjavati. Također, utvrđen je i tekst ovog javnog konkursa.

Jučer su, zbog isteka mandata, razriješeni članovi upravnih odbora fondacija iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, te na ove dužnosti privremeno, do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure imenovani: Edin Kukavica za predsjednika, a Enisa Žunić i Helena Lončar za članice UO Fondacije za bibliotečku djelatnost. Ivan Sivrić privremeno je imenovan za predsjednika, a Hilmo Neimarlija i Srđan Vukadinović za članove UO Fondacije za izdavaštvo. Ivo Čolak je privremeno imenovan za predsjednika, a Emir Hadžihafizbegović i Haris Pašović za članove UO Fondacije za kinematografiju, a Armin Omerović za predsjednika i Irma Kalić i Dario Vrančić za članove UO Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

Zbog isteka mandata, jučer su dužnosti razriješeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora Filmskog Centra Sarajevo. Na period do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure, dužnost predsjednika ovog javnog preduzeća će obavljati Mirsad Purivatra, a članova Nadzornog odbora Jasminka Ornela Bery i Mladen Trninić.

Vlada Federacije BiH jučer je dala ovlaštenja za učešća u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Marinku Bošnjaku (BH Gas d.o.o. Sarajevo), Denijelu Pelidiji (Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), te Pavi Bobanu (Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Ceste d.d. Mostar).

Jučer je Vlada FBiH za vršioce dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, iz reda zaposlenika Regulatorne komisije, privremeno imenovala Jasmina Bišu (iz bošnjačkog naroda), Sanelu Pokrajčić (iz hrvatskog naroda) i Vladenku Milović (iz srpskog naroda). Oni su imenovani na period do okončanja procedure imenovanja članova Regulatorne komisije od strane Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Rifata Ćabrića za vršioca dužnosti člana Uprave ovog javnog preduzeća – izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Jučer su razmatrane informacije o kadrovskoj problematici u Federalnom ministarstvu trgovine, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Federalna vlada zadužila Upravni odbor Agencije za održivi razvoj – OdRaz da postupi po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu od 17.11.2015. godine.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close