Održana 30. sjednica Vlade F BiH: Odluke i zaključci

Jučer je održana 30. sjednica Vlade F BiH, a donešeni su sljedeći zaključci i odluke:

UTVRĐENI NACRTI PRORAČUNA FBiH ZA 2016.
GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u redovitu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, u planiranom iznosu od 2.533.862.123 konvertibilnih maraka, što je za 185,4 milijuna KM ili 7,9 posto više nego u 2015. godini.

Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Proračuna FBiH za prvo polugođe 2015. godine, te na temelju projekcija Federalnog ministarstva financija, prihodi od poreza iznose 1.440,6 milijuna KM i povećani su za oko 129,7 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2015. godinu. Neporezni prihodi iznose 381,3 milijuna KM i također su povećani za oko 47,3 milijuna KM.

Planirana su sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 712 milijuna KM, što predstavlja povećanje ove stavke za 38 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2015. godinu.

Kada je riječ o potrošnji, struktura rashodovne strane Proračuna predstavlja odraz provedbe mjera štednje i restrikcije, a kao nove stavke su aktivne mjere u provedbi aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom snaženju Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine.

U 2016. godini bi ukupni rashodi iznosili 1.517,7 milijuna KM i veći su za oko 47,3 milijuna KM u odnosu na ovogodišnje. Za otplate dugova planirano je oko 977,1 milijuna KM, što je za oko 118,4 milijuna KM više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu za 2015. godinu.

Nacrtom proračuna su transferi drugim razinama vlasti i fondovima planirani u iznosu od 385,4 milijuna KM, odnosno uvećani su za 20 milijuna KM ili pet posto u odnosu na sredstva planirana u Proračunu za 2015. godinu.

Nastavljajući mjere politike aktivnog zapošljavanja, Federalna vlada je planirala 50 milijuna KM vrijedan transfer za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu.

Transfer za raseljene osobe i povratnike planiran je u iznosu od 16,5 milijuna KM, za programe povratka u RS planirana su tri milijuna KM, a za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama planirana su dva milijuna KM.

Subvencije javnim poduzećima planirane su u Nacrtu proračuna Federacije BiH za 2016. godinu u iznosu od 39,8 milijuna KM, a među ovim transferima je 1,9 milijuna KM sredstva za uplatu doprinosa za MIO u svrhu umirovljenja zaposlenika, a to je za 0,7 milijuna KM više u odnosu na Proračun za 2015. godinu.

Planirane subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iznose od 71,7 milijuna KM, unutar čega je i 65,8 milijuna KM na ime podsticaja za poljoprivredu.

Federalna vlada jučer je utvrdila i Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2016. godinu.

FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU

Vlada FBiH prihvatila je Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjenu plana za 2017. i 2018. kao i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za 2016. od 12.10.2015. godine.

Ovim dokumentima utvrđen je obim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 57.180.000 KM za 2016. godinu, te procjene od 59.589.000 KM za 2017. i 57.365.000 konvertibilnih maraka za 2018. godinu.

Tokom njihove izrade osiguran je princip finansijske ravnoteže, na način da ukupni planirani prihodi i primici pokrivaju ukupne planirane rashode i izdatke.

Projekcija prihoda od doprinosa bazirana je na konzervativnom pristupu, prateći projektovani rast realnog BDP-a i očekivanog rasta prosječne plaće u Federaciji BiH, te predviđena ekonomska kretanja u ovom periodu. Ukupni prihodi vanbudžetskih fondova u FBiH, po osnovu doprinosa za penzijsko i zdravstveno, te osiguranje od nezaposlenosti, projicirani su za naredni srednjoročni period 2016. – 2018. godina sa rastom od dva posto.

Finansijski plan i Odluka o njegovom izvršavanju bit će upućeni Parlamentu Federacije BiH, radi davanja saglasnosti.

O INICIJATIVI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Vlada FBiH jučer je razmatrala inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o šumama FBiH. Rečeno je da je na 10. sjednici održanoj 9. lipnja 2015. godine osnovana Radna skupina koja će pružiti stručnu pomoć Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama.

Federalna vlada tada je zadužila Ministarstvo da, uz stručnu pomoć Radne skupine i u suradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima, Savezom općina i gradova FBiH, šumsko-gospodarskim društvima, znanstvenim i drugim nadležnim institucijama, što žurnije pripremi tekst Nacrta zakona o šumama i dostavi ga Vladi Federacije BiH na razmatranje i daljnju proceduru. U tijeku su aktivnosti na pripremi teksta Nacrta zakona i na usuglašavanju stavova interesnih strana.

UREDBA O KORISNICIMA I RASPODJELI PRIHODA
NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Vlada FBiH donijela je Uredbu kojom se propisuju kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, a koji se uplaćuju u Proračun FBiH sukladno Zakonu o igrama na sreću.

Dio prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću bit će raspodjeljivan za financiranje programa i projekata koji se odnose na liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan BiH. Također, dio prihoda namijenjen je zaštiti prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim za zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom, za sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, te za smještaj u sigurne kuće.

Nadalje, sredstva su predviđena za promoviranje kulture, za promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog športa, za promoviranje tehničke kulture i udruga koja se bave inovacijama, rad javnih kuhinja, kao i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Korisnici sredstava mogu biti udruge građana i humanitarne organizacije sa sjedištem u FBiH, koje su osnovane sukladno važećim propisima o udrugama i fondacijama.

Raspodjelu sredstava od igara na sreću predlažu nadležna ministarstva: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 55 posto od ukupnog iznosa, Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja i Federalno ministarstvo kulture i športa po 15 posto, Federalno ministarstvo zdravstva deset posto, te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta pet posto od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću. Raspodjela se vrši jednom godišnje, nakon provedenog postupka po javnom natječaju.

Prema obrazloženju Uredbe, zakonskim rješenjima je predviđeno da se za financiranje programa i projekata iz oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i športa, poduzetništva i obrta, osim dijela sredstava koja Lutrija BiH uplati u Proračun po osnovi naknada za priređivanje klasičnih igara, izdvaja i dio prihoda ostvarenih od uplata zakonom propisanih naknada od strane ostalih priređivača i to 50 posto sredstava prikupljenih po osnovi uplate pojedinih naknada za izdavanje odobrenja uplaćenih u proračun od strane ostalih priređivača, a pet posto od ukupnog iznosa sredstava uplaćenih po osnovi naknade koju priređivači uplaćuju obustavom od svake uplate igrača.

O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2015. godine, u kojem je dat generalni zaključak da je energetsko snadbijevanje Federacije BiH u ovom periodu bilo stabilno.

U prvih šest mjeseci 2015. godine proizvedeno je 2.873.985 tona uglja, čime je plan ostvaren s 80,59 posto. To je zadovoljilo ukupnu potrošnju u Federaciji BiH. Izvezena je 58.801 tona ili 50,91 posto od planiranog. Ukupna potrošnja je planirana u obimu od 3.480.799 tona, a realizovana s 2.793.124 tone, odnosno 80,24 posto.

U prvom polugodištu 2015. godine proizvodnja električne energije realizovana je s 4.638 GWh, što je 97 posto u odnosu na plan, a potrošnja u iznosu od 4.159 GWh, odnosno 90 posto planirane.

Od januara do juna 2015. godine uvezeno je 361.781 tona naftnih derivata, što je šest posto više od planiranog, a 14 posto više od prošlogodišnjeg uvoza za isti period.

U periodu januar-juni 2015. godine u Federaciji BiH je potrošeno 95.171 Sm3 prirodnog gasa, što je za 2,9 posto manje od plana, ali za 13,4 posto više od prošlogodišnje potrošnje za isti period.

POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI INDUSTRIJE U 2014. GODINI

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2014. godini.

Sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2014. godini Vlada je obavezala da naprave sanacioni plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile i usvojile, te postupile u skladu s njim.

U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Sektor industrije prati uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava i uticaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja u metalnoj i elektro industriji i to Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, Remontnog zavoda d.d. Travnik, „Energoinvesta“ d.d. Sarajevo, „ArcelorMittala“ Zenica d.o.o., „Aluminija“ d.d. Mostar, UNIS Toolsa d.o.o. Sarajevo i „Energoinvest-Cometa“ d.d. Sarajevo.

U tekstilnoj, kožarskoj i obućarskoj industriji analizirano je poslovanje „KTK Visoko“ d.d. Visoko i Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, u građevinskoj, drvnoj i industriji građevinskog materijala, nemetala i grafičkoj industriji „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji „Bosnalijeka“ d.d. Sarajevo i u prehrambenoj „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, indeks obima industrijske proizvodnje u 2014. godini, u odnosu na isti period 2013. godine, veći je za 4,3 posto, a prerađivačke industrije za 4,9 posto.

Posmatrano po glavnim industrijskim grupacijama, povećana je industrijska i proizvodnja intermedijarnih proizvoda za deset posto, kapitalni proizvodi manji su za 6,9 posto, netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,7 posto, a proizvodnja tekstila je smanjena za 15 posto. Proizvodnja papira povećana je za 10,8 posto hemikalija i hemijskih proizvoda za 17,2 posto, farmaceutskih proizvoda za 58,4 posto, proizvodnja električne opreme za 33,4 posto, dok je smanjenje zabilježeno kod proizvodnje namještaja za 9,7 posto.

Federacija Bosne i Hercegovine je u 2014. godini ostvarila izvoz od 5.778.901.000 KM, što je za 4,47 posto više u odnosu na izvoz prethodne godine. Uvoz je u prošloj godini iznosio 10.353.991.000 KM, što je za 5,3 posto više u odnosu na uvoz prethodne godine. Trgovinski deficit FBiH u 2014. godini iznosio je 4.575.090.000 KM, a pokrivenost uvoza izvozom je 55,8 posto.

Nakon analize finansijskih izvještaja privrednih društava posmatranih kroz ostvarene ukupne prihode, rashode i ostvarenu dobit, odnosno gubitak, vidljivo je da je ukupni gubitak u 2014. godini bio 77.625.000 KM. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica (3.202.000 KM), „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo (6.114.000 KM), Remontni zavod d.d. Travnik (689.000 KM), Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik (2.791.000 KM), KTK „Visoko“ d.d. Visoko (3.901.000 KM), „Aluminij“ d.d. Mostar (49.137.000 KM), UNIS Tools d.o.o. Sarajevo (290.000 KM) i „Agrokomerc“ d.d Velika Kladuša (11.501.000 KM).

Pozitivno su poslovali „Energoinvest“ d.d. Sarajevo (370.000 KM) i „ArcelorMittal“ Zenica d.o.o. (22.452.000 KM).

SUGLASNOST NA DOKUMENT O SNAŽENJU MJESNIH ZAJEDNICA

Vlada FBiH dala je jučer suglasnost na dokument “Snaženje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”.

Ovaj projekat predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a implementira ga UNDP u BiH. Cilj je unaprjeđenje kvaliteta života građana BiH kroz poboljšanje usluga na lokalnoj razini i povećanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

Način koji je odabran za ostvarivanje ovog cilja jeste stimulacija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i oživljavanje mjesnih zajednica kao mjesta gdje je vlast najbliža ljudima i kao temeljnih organizacija koje opslužuju zajednice od oko 1.000 ljudi, gdje postoji mogućnost za istinsko učešće i zajedničko djelovanje.

ODLUKE O EMISIJAMA OBVEZNICA

Vlada FBiH donijela je jučer tri odluke o odobravanju zaduženja Federacije BiH putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 200.000.000 KM (jedna odluka na 60, a dvije na po 70 milijuna KM).

U obrazloženju ovih odluka je navedeno da su Proračunom FBiH za 2015. godinu planirani primici od domaćeg zaduživanja po osnovi emisije dugoročnih vrijednosnih papira u iznosu od 310.000.000 KM. Usvajanjem odluka stvorene su pretpostavka za daljnje aktivnosti na prikupljanju planiranih proračunskih sredstava.

SAGLASNOST KPZ-u U ORAŠJU

Federalna vlada dala je saglasnost Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju za prijem tri državna službenika i 15 namještenika za potrebe Odjeljenja Odgojno-popravnog doma. Prije raspisivanja javnog konkursa i oglasa potrebno je, zaključeno je, pokušati popunu radnih mjesta putem internog konkursa i oglasa.

U Informaciji o Odgojno-popravnom domu u Orašju, koju je sačinilo Federalno ministarstvo pravde, navedeno je da je 28.10.2015. godine Rješenjem Službe prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova Općine Orašje izdata upotrebna dozvola za izgrađeni poslovni kompleks.

Odgojno-popravni dom je otvoren u septembru 2014. godine, a predviđeno je da u njemu bude smješteno 48 maloljetnika u odjele i još 12 u prijemnom odjeljenju kojima je sud izrekao mjeru upućivanja u odgojno-popravni dom. Na ovaj način bio bi riješen dugogodišnji problem smještaja ovih maloljetnika koji su trenutno u KPZ-u poluotvorenog tipa Tuzla u uslovima koji za njih nisu zadovoljavajući.

INFORMACIJA O DONACIJI IZ NJEMAČKE ZAVODU U PAZARIĆU

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o donaciji 175.000 eura od strane organizacije Lebenshilfe iz Baden-Badena (Savezna Republika Njemačka) Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Ovo ministarstvo je zaduženo da, uime Vlade, provede proceduru potpisivanja Protokola o saradnji između Vlade Federacije BiH, organizacije Lebenshilfe i pazarićkog Zavoda.

Lebenshilfe je zavod koji se bavi identičnom djelatnošću kao i onaj u Pazariću, a uspješna saradnja ove dvije ustanove započela je prije pet godina, pri čemu su prijatelji iz Baden-Badena donirali Zavodu u Pazariću različite potrepštine (namještaj i tehnika). Sve dosadašnje aktivnosti su protekle pod nadzorom resornog federalnog ministarstva.

Sredstva od 175.000 eura namijenjena su za izgradnju stambenih objekata za potrebe 74 štićenika Zavoda u Pazariću na lokaciji Zovik, koji su do sada bili smješteni u neuslovnom i starom objektu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u ovom projektu učestvovalo s trećinom ukupnih troškova u iznosu od 150.000 KM. Korisnici Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić koristit će izgrađene objekte najmanje 30 godina.

O VISINI I STRUKTURI KAPITALA „ENERGOPETROLA“ d.o.o. MOSTAR

Vlada FBiH prihvatila je jučer Informaciju o aktivnostima u vezi sa upisom kapitala kod nadležnih organa u skladu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji „Energopetrola“ d.o.o. Mostar s pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključivši i kretanje kapitala P.D. „Petrol“ d.d. Ljubuški. Prema reviziji koju je uradilo Društvo za reviziju Orecons&Audit d.o.o. Zenica, vrijednost i vlasnička struktura u „Energopetrolu“ d.o.o. Mostar je u omjeru 70,7 posto (6.747.899 KM) dionica državnog kapitala i 29,3 posto (2.796.078 KM) privatnog kapitala (interne dionice).

Vlada FBiH je zadužila Agenciju za privatizaciju u BiH da donese rješenje o prihvatanju visine i strukture kapitala „Energopetrola“ d.o.o. Mostar utvrđene revizijom, te da jučer usvojenu informaciju i rješenje dostavi Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, radi upisa Hercegovačko-neretvanskog kantona kao vlasnika na državnom kapitalu u ovom preduzeću.

KADROVSKO JAČANJE POREZNE UPRAVE

Polazeći od značaja funkcije koju obavlja, Poreznoj upravi FBiH u sastavu Federalnog ministarstva financija jučer je Federalna vlada dala suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za popunu radnih mjesta 28 državnih službenika – federalnih inspektora raspoređenih u kantonalne porezne urede.

Konkretno, radi se o zapošljavanju šest inspektora u Kantonalnoj poreznoj upravi Sarajevo, jednog u KPU Orašje, sedam u KPU Tuzla, pet u KPU Novi Travnik, šest u KPU Zenica i tri u KPU Ljubuški.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju na korištenje objekta „Dom pilota“ i restorana „Crvena zvijezda“ u Bihaću Vladi Unsko-sanskog kantona. U dijelu ovog objekta, Vlada USK obezbijedit će prostorije za smještaj Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge Sarajevo, Porezne uprave Bihać, Finansijske policije Bihać, Ureda za reviziju budžeta FBiH-Bihać i Organizacijske jedinice Federalnog zavoda za statistiku, a sve u skladu sa Sporazumom između Vlade FBiH i Vlade USK.

Vlada Federacije BiH prihvatila je jučer Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za period januar – juni 2015. godine. Operator za OIEiEK zadužen je da redovno, a najmanje jednom u šest mjeseci, o svom radu i poslovanju izvještava Vladu putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalna vlada usvojila je Informaciju o usklađivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu. Postupku usklađivanja ovog kolektivnog ugovora sa Zakonom o radu pristupit će se nakon usklađivanja Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH.

Vlada FBiH je donijela Odluku o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova na Federalno ministarstvo okoliša i turizma i na krajnje korisnike, nabavljenih iz sredstava granta za Projekat „Zaštićena šumska i planinska područja“. Krajnji korisnici su JP NP „Una“ Bihać i JP PP „Blidinje” Posušje, kao i lokalne udruge, privatni obrti i općine na ovim područjima, kojima su dodijeljena grant sredstva za lokalne inicijative.

Vlada FBiH jučer je izmijenila Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”. Dodan je se novi stav da Vlada FBiH daje saglasnost da, nakon sprovedene procedure Federalnog ministarstva prostornog uređenja, sredstva dodijeljena općini Maglaj mogu biti udružena sa sredstvima Catholik Relief Services BiH za realizaciju projekta.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je jučer Nadzornom odboru „Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša prethodnu saglasnost za imenovanje Ermina Mujića za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine.
Jučer je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo da, uime Vlade FBiH, u što kraćem roku provede cjelokupan postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, te na ove dužnosti privremeno, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovala Jasmina Kapetanovića (predsjednik), Gorana Stojakovića, Benjamina Kulovca, Amera Ovčinu, Ferihu Ćatibušić, Samira Muminovića, Sulejmana Muminovića, Nusreta Popovića, Dragana Salomona, Amru Karić i Almu Pehlić (članovi). Imaući u vidu broj nagomilanih problema u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kao i njihovu kompleksnost, te značaj ove institucije za građane FBiH, Vlada Federacije BiH smatra da ovom pitanju treba posvetiti posebnu pažnju, a pogotovo kada je riječ o odabiru stručnih i sposobnih kandidata koji će raditi na dugotrajnim rješenjima. Vlada će u narednom periodu poduzeti sve potrebne mjere za okončanje procedure konačnog imenovanja eminentnih kandidata sa odgovarajućim stručnim vještinama za vođenje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Izmijenjenim Rješenjem, u Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika je imenovan federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.
Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH i u ovo tijelo su imenovani federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović i federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.
U Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH jučer su, uime Vlade FBiH, imenovani Alen Taletović i Aida Mikulić.
Mersiha Udovčić, Josip Nikolić i Goran Brkić jučer su imenovani za članove stručnog radnog tijela Vlade FBiH čiji je zadatak da nakon primopredaje predmeta od strane Generalnog sekretarijata, za Vladu priprema nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju BiH.
Federalna vlada donijela je odluke o raspisivanju javnog konkursa o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH, te imenovala petočlanu Konkursnu komisiju za provođenje ovog postupka.
Iste odluke donesene su i kada je riječ o provođenju procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Jučer su, također, utvrđeni uslovi i kriteriji i donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Imenovana je Komisija za izbor kandidata u sastavu Amra Đenđušić, Mirjana Vučić, Mirsada Jahić, Mehmed Cero i Anto Čović.
Vlada je, također, utvrdila kriterije, te donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH. Utvrđen je i tekst javnog konkursa, te imenovana Komisije za provođenje postupka u sastavu Samir Iskrić, Mirjana Vučić, Jasmina Pašić, Hrvoje Beroš i Mirsada Jahić.
Punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava date su i za Pavu Bobana (Ceste d.o.o. Mostar), Dijanu Bukovac (Šipad Export – Import d.d. Sarajevo) i Samira Iskrića (RMU Banovići).
Vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje uslove i kriterije za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ujedno, izmjenom postojećeg Rješenja, jučer je privremeno imenovanom direktoru Federalnog zavoda za zapošljavanje Omeru Korjeniću mandat produžen na 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora Zavoda.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close