-TopSLIDEVisoko

Održana 29. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

29. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko održana je u ponedjeljak u Velikoj sali GU. Sjednica je održana u dva dijela, u prvom dijelu bile su teme koje su planirane programom rada Gradskog vijeća i koje su pripremljene na osnovu prijedloga nadležnih službi.

Drugi dio sjednice bio je tematski dio posvećen temi zaštita životne okoline i zaštiti kvaliteta zraka na području Grada Visoko. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika, gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima i saradnicima, zastupnik u Parlamentu Federacije, Belmin Zukan i zastupnici u skipštini ZDK, Mirela Mateša Bukva i Emir Džafić.

Sa 22 glasa ZA i jednim uzdržanim usvojen je dnevni red sjednice. U prvom dijelu sjednice vijećnici su usvojili prvu tačku Izvod iz zapisnika sa 28. redovne sjednice GV, sa23 glasa ZA. Druga tačka saržala je dva programa predviđena na osnovu utroška planiranih sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu. Riječ je o programu podrške biznisu, privrednicima i obrtnicima i prijedlogu programa podrške razvoja turizmu.

Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podrškubiznisu, privrednicima i obrtnicima u 2023.godini temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu sa pozicije–Podrška biznisu, privrednicima i obrtnicimau iznosu od 100.000, 00 KM. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje je u periodu od augusta 2022. godine do danas implementiralo Projekat „Visoko–Brend poduzetništva“. U okviru ovog Projekta 20 mladih osoba je dobilo bespovratnu finansijsku podršku u iznosu od 8.750,00 KM i pokrenulo vlastiti biznis. Obzirom da postoji veliki interes budućih potencijalnih poduzetnikaza učešćem u Programu, sredstva za finansijsku podršku kandidatima odabranim po javnom pozivu će biti obezbjeđena iz Budžeta GradaVisoko, riječ je o iznosu od 87.500,00 KM, grantovi za 10 korisnika u iznosu od 8.750,00 KM. Napominju dodatna sredstva koja se odnose na podršku poduzetnicima kroz sistem help desk-a i dodatne aktivnosti za promociju projekta će obezbjediti ILO. Vijećnicu su ovaj program ocijenili kao jako dobrim tako da porška nije izostala. Sa 23 glasa ZA usvojen je  predloženi Program. 

Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko–Transferi za podršku turizmu u 2023.godini temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada za ovugodinu u iznosu od 150.000, 00 KM, i ova tačka je jednoglasno usvojena.

Treća tačka odnosila se na predajuizgrađenihgrađevina, rezervoaraPertac I iII,grada Visoko,na upravljanje, održavanjeikorištenjeJavnomkomunalnom preduzeću „Visoko“,  tačka koja je također naišla na podršku i koja je

 usvojena. Prvi dio sjednice završen je vijećničkim pitanjima i inicijativama.

U drugom dijelu sjednice, tematskom dijelu, Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je pripremila informaciju o zaštiti životne sredine na području Grada Visoko i prezentaciju sa podacima o zaštiit kvaliteta zraka na području Grada Visoko kao i prijedlog zaključaka kojim se predviđa niz dugoročnih i kratkoročnih mjera koje će poduzeti nadležne službe Gradske uprave.Pomoćnica gradonačelnika Alma Bašić je prezentovala pripremljene informacije.

Kada je riječ o Informaciji o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Visoko, ova Informacija predstavlja presjek poduzetih aktivnosti, započetih i realizovanih projekata na unapređenju u oblasti upravljanja, organizovanja poslova, zaštiti i unapređenju stanja okoline radi očuvanja životne sredine, umanjenju rizika za život i zdravlje ljudi.Prezentovani su rezultati mjerenja supmor dioksida u zraku, lebdećih PM čestica, hidrogen sulfata kao i analiza rezultata mjerenja.Grad Visoko je pristupio unapređenju komunalne infrastrukture kroz izgradnju kanalizacione mreže kojom će sve otpadne vode biti odvedene na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda prema Evropskim standardima. Predviđena je izgradnja kolektora uz obalu rijeka Fojnice i Bosne, a tu je iProjekti oborinske i fekalne kanalizacije za koji su odobrena sredstva i koji će biti realizovan u 2023. godini.

U toku 2022. godine realziovani su projekti: Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica – Poriječani, čiščenje korita potoka Zimašnice, Grad Visoko je jedan od rijetkih u ZDK koji sav prikupljeni komunalni otpad odlaže na Regionalnu deponiju „Moščanica“ od 2009. godine, poštujući Zakon o upravljanju otpadom, izvršeno je čišćenje i saniranje većeg broja divljih deponija na području našeg grada, Grad Visoko je dio projekta „Općine bez otpada“ koji se finansira preko EU.

Ovom informacijom prezentovane su i provedene mjere energedske efikasnosti u cilju smanjenja ugljen dioksida,Grad Visoko intenzivno radi na projektima povećanje energetske efikasnosti, kroz razne projekte. U skladu sa utvrđenim strateškim opredjeljenjima, započetim aktivnostima i finansijskim sredstvima zaključak ovog razmatranja je da će se u narednom periodu izmeđuostalog nastaviti realizaciju slijedećih aktivnosti: Implementacija zakonodavnog okvira energijske efikasnosti na nivou ZDK, Izrada Plana upravljanja otpadom, izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana ;  nastavak aktivnosti na unapređenju zelenih površina i sadnji drveća;podizanje parkova i zelenih površina; – provođenje medijskih kampanja o ispravnom loženju, korištenju odgovarajuće vrste goriva i peći, i korištenju termoizolacije;  uvođenje novih inovativnih rješenja u cestovnu infrastrukturu u cilju zaštite okoliša; izrada plana za slučaj prevelike zagađenosti zraka u cilju smanjenja upotrebe privatnih automobila i zagrijavanja prostora, a u skladu sa kantonalnim propisima; priprema projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području grada na nepristupačnim mjestima i dr.

Prezentovana je informacija o zaštiti kvaliteta zraka na području Grada Visoko sa prijedlogom zaključaka, neki od njih su: Inicirati izmjenu Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline, na način da se odredbe o raspodjeli sredstava izmijene u smislu da nije odlučujuće samo sjedište zagađivača nego stvarni uticaj zagađivača na područje općine/grada, a u skladu sa uticajnim poručjem utvrđenim Kantonalnim ekološkim akcionim planom. Inicirati izmjenu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka u smislu povećanja iznosa novčanih kazni za nedostavljanje izvještaja o godišnjim emisijma.  Sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša dijelom usmjeriti na subvencioniranje priključaka na gasnu mrežu uz saglasnost nadležnog Ministarstva. U Strategiju razvoja grada Visoko, koja je u fazi izrade, ugraditi okolinske elemente potrebne za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana. Tražiti od Kantonalne i Federalne uprave za inspekcijske poslove informaciju o inspekcijskom nadzoru obavljenom u posljednje 3 godine, nad svim zagađivačima na području grada, kao i TE Kakanj. Usvojiti Odluku o zabrani korištenja fosilnih goriva za zagrijavanje svih novih objekata kolektivnog stanovanja, kao i svih novih poslovnih, proizvodnih i javnih objekata. Kontinuirano informirati građane o dostupnim izvorima sredstava za provođenje mjera energijske efikasnosti.

Vijećnici su se složili da su ovo teme jako bitne, i da je od ključnog značaja što prije krenuti sa realizacijom do sad usvojenih zaključaka.

Nakon diskusije, rasprava i predloženih novih zaključaka te izvršena selekcija zaključaka, prihvaćeni i uključeni u prijedlog informacije su oni koji su, kao takvi bili u nadležnosti Grada. Na kraju su vijećnici su usvojili obje tačke tematske sjednice.

Amra Čosić

visoko-rtv.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close