Održana 16. sjednica Vijeća ministara BiH: Stvoreni uvjeti za rad Agencije za prevenciju korupcije

Jučer je održana 16. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a donešeni su sljedeći zaključci i odluke:
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na 16. sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o strancima s oznakom „E“ kao potvrdom adekvatne razine usklađenosti s odgovarajućom legislativom Europske unije u ovoj oblasti.

Prijedlogom zakona, koji je usklađivan s 10 direktiva i 11 uredbi Europske unije, regulirani su postupak ulaska stranaca u BiH, uključujući i vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca i njihovo udaljenje iz BiH, njihov prihvat i stavljanje pod nadzor.

Riječ je o sveobuhvatnom zakonu koji sadrži 146 članaka razvrstanih u devet poglavlja, a njegovim donošenjem želi se na trajniji i učinkovitiji način riješiti pitanje migracijskih tijekova u Bosni i Hercegovini, uz uvažavanje međunarodnih normi i bh. realnosti.

U izradu prijedloga ovih zakona uz nadležne institucije u BiH bili su uključeni i međunarodni eksperti te nevladin sektor u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

BiH STRATEŠKI OSIGURAVA PROVEBU KONVENCIJE VE O NASILJU NAD ŽENAMA I U OBITELJI

Vijeće ministara BiH, u skladu s obvezama preuzetim Konvencijom o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeća Europe koju je 2013. godine ratificirala Parlamentarna skupština BiH, donijelo je Odluku o usvajanju Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015. – 2018. godine.

Usvajanje Strategije predložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice radi osiguranja dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe ove konvencije Vijeća Europe, a provodit će je nadležne entitetske institucije.

Zadužena je Agencija za ravnopravnost spolova BiH da izvještava Vijeće ministara BiH i nadležne komisije Parlamentarne skupštine BiH o provedbi Okvirne strategije, kako bi mogli vršiti nadzor nad njenom provedbom.

Vijeće ministara BiH će, u skladu s obvezom izvještavanja Parlamentarne skupštine BiH, dostavljati izvješća o provedbi Okvirne strategije nadležnim tijelima Parlamentarne skupštine BiH.

Zadužene su sve nadležne institucije BiH da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini.

Strategija sadrži set mjera koje će nadležna tijela u BiH provesti do 2018. godine radi ostvarivanja četiri strateška cilja, i to: osiguranja sveobuhvatne, djelotvorne i inkluzivne prevencije nasilja nad ženama i u obitelji; uspostave multidisciplinarnog i koordiniranog sustava zaštite žrtava nasilja nad ženama i u obitelji sukladno Konvenciji Vijeća Europe, unapređenja pretpostavke za kažnjavanje počinitelja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i osiguranja pristupa pravdi žrtvama, kao i unapređenja okvira za kreiranje i praćenje provedbe integriranih i rodnoosjetljivih politika za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji usvojena je 11. svibnja 2011. godine u Istanbulu, a BiH je 7. studenog 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Europe koja je ratificirala ovu konvenciju.

VMBiH IZDVAJA POLA MILIJUNA MARAKA ZA PROMOVIRANJE DOMAĆE PROIZVODNJE U 2015. GODINI

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potporu sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji i inozemstvu u svrhu promidžbe domaće proizvodnje u 2015. godini.

Od ukupno odobrenih 500.000,00 KM za organiziranje sajamskih i drugih manifestacija za promidžbu domaće proizvodnje 200.000,00 KM je namijenjeno za potporu sajmovima i drugim manfestacijama u zemlji, a 300.000,00 KM za državnu potporu sajamskim i drugim manifestacijama u inozemstvu.

Pravo na dodjelu ovih sredstava imat će organizatori koji imaju višegodišnje iskustvo u organiziranju sajmova, organizatori sajamskih manifestacija s međunarodnim karakterom te organizatori koji će putem sajamske manifestacije promovirati domaću proizvodnju. U aplikaciji za dodjelu sredstava organizatori trebaju dostaviti pisanu izjavu da će razmjerno dobivenim sredstvima umanjiti troškove sudjelovanja domaćim kompanijama.

RIJEŠITI PROBLEME USTANOVA BH. KULTURE

Vijeće ministara BiH upoznato je s problemima jednog broja ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i zaključilo da se u rješavanje problema u radu ovih ustanova uključi Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo civilnih poslova.

Vijeće je dalo suglasnost Ministarstvu civilnih poslova BiH da se, u suradnji s nadležnim državnim, entitetskim te kantonalnim ministarstvima iz oblasti kulture, kao i drugim zainteresiranim javno-pravnim subjektima u BiH, uključi u rješavanje aktualnih i statusnih pitanja (administrativnih, upravljačkih i financijskih) radi normalnog funkcioniranja ovih ustanova.

Informacijom su obuhvaćeni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Povijesni muzej Bosne i Hercegovine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i kazališne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, Kinoteka Bosne i Hercegovine i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.

VMBiH OMOGUĆAVA VEĆU KONKURENCIJU ZA RUKOVODEĆE POZICIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine, kojom se želi omogućiti veća javna konkurencija prilikom zapošljavanja rukovoditelja u institucijama BiH, čime se stvaraju uvjeti za odabir kvalitetnijih kadrova.

Izmjenama Odluke propisano je da je za radno mjesto rukovoditelja institucije, njegovih zamjenika ili tajnika s posebnim zadatkom potrebno imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovoditeljskim poslovima.

Istodobno, data je pojedinačna suglasnost na izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji svih institucija i tijela Vijeća ministara BiH u koje su ugrađeni ovi uvjeti te su zadužene nadležne institucije BiH da, sukladno ovoj izmjeni, raspišu natječaje za izbor rukovoditelja, kojima su istekli mandati ili istječu u skorije vrijeme radi njihovog blagovremenog popunjavanja.

IMENOVANO POVJERENSTVO ZA DEMINIRANJE U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju Suvada Džafića, Blažena Kovača i Mladena Mrkaje za članove Povjerenstva za deminiranje u BiH na razdoblje od dvije godine.

IMENOVANI V.D. DIREKTORA i VIJEĆE AGENCIJE ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Rješenje o imenovanju Davorina Primorca za vršitelja dužnosti direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, radi omogućavanja neometanog rada ove agencije. Primorac će obavljati ovu dužnost do okončanja postupka imenovanja direktora ove agencije po natječaju koji će biti raspisan sukladno odredbama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.

Istodobno, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koje će u roku od 15 dana raspisati natječaj za izbor i imenovanje Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

BIH ZADRŽAVA SVOJU PREGOVARAČKU POZICIJU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za europske integracije, usvojilo je Izvješće sa sastanka izaslanstava BiH i Europske komisije za pregovore radi zaključivanja Protokola uz Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i BiH, s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (EU), koji je održan u Bruxellessu 29.5.2015. godine.

Vijeće ministara BiH zadržava usvojenu pregovoračku poziciju i mandat koji je dat Izaslanstvu BiH za pregovore, potpuno poštujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji ne poznaje termin tradicionalne trgovine.

Zadužena je Direkcija za europske integracije BiH da pismeno informira entitetske vlade i Vladu Brčko Distrikta BiH o trenutnom statusu pregovora, te razlozima zbog kojih Bosna i Herecgovina ne odustaje od stava navedenog u usvojenoj pregovaračkoj poziciji.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će upoznati i DKP sa trenutnim stanjem u pregovorima između BiH i Euopske komisije, s ciljem preduzimanja aktivnosti na predstavljanju bh. pozicije.

Zaduženo je Izaslanstvo BiH za pregovore da informaciju dostavi Predsjednistvu BiH radi informiranja, a Direkcija za europske integracije BiH da provede usvojene zaključke.

Ovi zaključci usvojeni su nakon što je Vijeće ministara BiH informirano da Bosna i Hercegovina i Europska unija ni nakon tri runde razgovora nisu pronašle obostrano prihvatljivo rješenje o potpisivanju Protokola uz Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Bosna i Hercegovina ponudila je kompromis o uzjamnom povećanju postojećih carinskih kvota za šećer, ribu i vino, pri čemu je BiH spremna da odobri i povećanje carinskih kvota iz Aneksa IIIe Privremenog sporazuma za količine prosječnog trogodišnjeg uvoza tih roba u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske (u periodu 2009 – 2011).

Na sjednici je još jednom naglašeno da Bosna i Hercegovina želi doći do rješenja koje zadovoljova interese Bosne i Hercegovine i Europske unije.

STVORENI UVJETI ZA FUNKCIONIRANJE AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protivu korupcije, čime se stvaraju materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke za početak rada i funkcioniranje Agencije sukladno Zakonu o Agenciji.

Istovremeno se ispunjava obveza u svezi sa Zakonom o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine i to ne samo u pogledu nadzora primjene ovog zakona nego i osiguranja izvršenja jedne od zakonskih nadležnosti, postupanja po prijavama o koruptivnom ponašanju i zaštiti uzbunjivača.

PRIJAM U DRŽAVLJANSTVO BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine poduzetnika Hazima Omerbašić, državljanina Republike Hrvatske; reprezentativca Bosne i Hercegovine u tajlandskom boksu Miloša Golića, državljanina Crne Gore, i državljanke Slovačke Marie Zgonjaninove, zbog doprinosa unapređenju suradnje privrednika BiH i Slovačke.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close