Održana 141. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 141. sjednici u Mostaru, između ostalog, prihvatila okvir fiskalne politike za djelatnost istraživanja i eksploataciju nafte i plina, čiji je cilj kreiranje sistema koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na duži period i koji će biti razrađen u smjeru postizanja određenih ekonomskih učinaka.

Federalna vlada je usvojila izmjene četiri uredbe iz oblasti koju uređuje Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, a kojima se usaglašavaju sve kaznene odredbe ovih propisa s novim Zakonom o prekršajima u FBiH.

Data je saglasnost na Nacrt strategije BiH za prihvat i integraciju njenih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcionom planu za period 2015.-2018. godina. Potpisivanje i provođenje Sporazuma o readmisiji, odnosno ponovnom prihvatu osoba koje nemaju dozvolu boravka, jedna je od obaveza BiH predviđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i BiH, kao osnove za kontrolu i sprječavanje ilegalnih migracija.

Donesena je Odluka o preusmjeravanju preostalih sredstava sa okončanih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine u investiranje za 2014. godinu. Na ovaj način su preostala neinvestirana sredstva od ukupno 32.896,87 konvertibilnih maraka, s projekata okončanih odlukama Vlade FBiH od 28.8.2014. godine, preusmjerena za projekat završetaka sanacije lokalnih puteva u Trnovu, čiji je implementator ova općina.

 

Vlada je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva finansija o ukupno ostvarenim javnim prihodima u Federaciji BiH u razdoblju januar-septembar 2014. godine, kao i Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o ukupnim stranim direktnim ulaganjima u Federaciji BiH za 2013. godinu.

AUTENTIČNA TUMAČENJA NISU POTREBNA

U svezi inicijative koju je, u funkciji premijera Tuzlanskog kantona, podnio Bahrija Umihanić, a odnosi se na davanje izvornog tumačenja primjene odredbi Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, usvojila mišljenje da davanje izvornih tumačenja u ovim slučajevima nije potrebno, odnosno da je Zakonom jasno propisana namjena sredstava.

Isto mišljenje Vlada je usvojila i kada je riječ o inicijativi ministra unutarnjih poslova Kantona Sarajevo Nermina Pećanca za davanje izvornog tumačenja Zakona o prekršajima u FBiH

Odluku o potrebi i sadržini eventualnih izvornih tumačenja dva zakona Vlada FBiH prepušta Zakonodavno­pravnom povjerenstvu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

IZMJENE UREDBI IZ OBLASTI PROSTORNOG
PLANIRANJA I KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA

Federalna vlada izmijenila je danas četiri uredbe iz oblasti koju uređuje Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Riječ je o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, načina korištenja i održavanja, te Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije.

Razlog za ove izmjene je objavljivanje novog Zakona o prekršajima FBiH, zbog čega je trebalo usaglasiti sve kaznene odredbe postojećih propisa sa odredbama ovog zakona.

PODRŠKA ORGANIZACIJI TURNIRA „MUSTAFA HAJRULAHOVIĆ TALIJAN”

Federalna vlada je donijela Odluku da iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu odobri Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 3.000 konvertibilnih maraka na ime finansijske podrške organizaciji XII memorijalnog bokserskog turnira „Mustafa Hajrulahović Talijan”.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, svako u okviru svoje nadležnosti.

ZA SANACIJU LOKALNIH PUTEVA U TRNOVU 32.896,87 KM

Federalna vlada usvojila je Odluku o preusmjeravanju preostalih sredstava sa okončanih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine u Program investiranja sredstava GSM 2014. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način su preostala neinvestirana sredstva od ukupno 32.896,87 konvertibilnih maraka, s projekata okončanih odlukama Vlade FBiH od 28.8.2014. godine, preusmjerena za projekat završetka sanacije lokalnih puteva u Trnovu, čiji je implementator ova općina.

Odobreni projekt će biti proveden u sklopu Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju BiH, a za provođenje današnje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

SAGLASNOST NA NACRT STRATEGIJE

Federalna vlada dala je danas saglasnost na Nacrt strategije BiH za prihvat i integraciju njenih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcionom planu za period 2015.-2018. godina.

Potpisivanje i provođenje Sporazuma o readmisiji, odnosno ponovnom prihvatu osoba koje nemaju dozvolu boravka, jedna je od obaveza BiH predviđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i BiH, kao osnove za kontrolu i sprječavanje ilegalnih migracija.

Prema evidenciji Ministarstva sigurnosti BiH, riječ je o 1.272 bh. državljana za koje je odobren ponovni prihvat na osnovu zahtjeva za readmisiju ili na osnovu trenda u ovoj oblasti.

Strateški cilj Sporazuma o readmisiji je uspostavljanje funkcionalnog, efikasnog i harmonizovanog sistema prihvata bh. državljana koji se vraćaju po sporazumu o readmisiji i osiguranje njihove društvene i ekonomske integracije u mjestima povratka.

Kao specifični ciljevi navedeni su uspostavljanje sistem koordinacije između institucija u BiH, jačanje institucionalnih kapaciteta, funkcionalan sistem integracije povratnika uz osiguranje jednakopravnog pristupa pravima, te osiguranje resursa i efikasne razmjene informacija.

FISKALNA POLITIKA ZA DJELATNOSTISTRAŽIVANJA l EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA

Realizirajući zaključke sa sjednice održane 27.2.2014. godine, Federalno ministarstvo financija je sačinilo i Vladi FBiH dostavilo okvir fiskalne politike za djelatnost istraživanja i eksploataciju nafte i plina. Cilj je kreiranje fiskalnog sustava koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na duže razdoblje.

Polazni osnov pri izradi fiskalnog okvira je zakonodavstvo iz nadležnosti ovog ministarstva, dakle propisi kojim je sada regulirano oporezivanje dobiti, dohotka, kao i ostala opterećenja koje ima poslodavac. Također, na određivanje fiskalnog okvira utječe i način registracije u Federaciji BiH nerezidenta koji istražuje i eksploatira naftu i plin.

Nakon današnje rasprave, Vlada je prihvatila predloženi fiskalni okvir koji treba razraditi u smjeru postizanja određenih ekonomskih učinaka.

Federalno ministarstvo financija će osnovati radnu skupinu za izradu prijedloga zakona koji će posebno propisati oporezivanje ekstra dobiti ostvarene eksploatacijom nafte i plina u FBiH, donošenje podzakonskih akata, kao i realizaciju drugih aktivnosti. U radnu skupinu, pored stručnjaka Federalnog ministarstva finansija – Sektora za poreznu politiku i javne prihode, treba uključiti i druge iz oblasti na koje se odnosi provođenje zakonskog okvira.

U Povjerenstvo za pregovaranje, koje sačinjavaju predstavnici Parlamenta Federacije BiH, zaključak je Vlade, trebaju biti uključeni i predstavnici Federalnog ministarstva finansija, odnosno Sektora za poreznu politiku i javne prihode.

Zadatak Povjerenstva je suradnja s izabranim konzultantima.

SAGLASNOST NA PROTOKOL O RAZMJENI PODATAKA

Na današnjoj sjednici je data saglasnost za potpisivanje Protokola o razmjeni podataka između Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i Vlade Federacije BiH.

Riječ je o regulisanju načina i obima međusobne razmjene podataka iz baze podataka Uprave za indirektno oporezivanje i Vlade Federacije BiH, upotrebe i zaštite povjerljivosti podataka.

Međusobna razmjena podataka vrši se elektronskim putem, a UIO omogućava Vladi FBiH pristup svojim bazama podataka za potrebe obavljanja poslova iz njene nadležnosti. Pristup ovim podacima za potrebe UIO i Vlade FBiH bit će omogućen osobama koje za to imaju pisano odobrenje koje izdaju rukovodioci ovih institucija, a UIO i Vlada FBiH će ta odobrenja međusobno razmijeniti prije omogućavanja pristupa podacima.

Za tehničku bezbjednost u međusobnoj razmjeni podataka zadužene su organizacione jedinice za informacione tehnologije u UIO i Vladi FBiH.

Protokolom je predviđeno da ovi podaci mogu biti korišteni isključivo za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti UIO, odnosno Vlade FBiH i ne mogu biti javno objavljivani.

Osobe koje imaju pristup podacima obavezne su čuvati povjerljivost podataka i njihovu bezbjednost od bilo kakve zloupotrebe.

Ukoliko ovlaštena osoba bude raspolagala podacima suprotno odredbama Protokola, bit će odgovorna zbog teške povrede službene dužnosti i protiv nje će biti pokrenut disciplinski postupak u skladu s propisima koji regulišu ovu oblast u instituciji u kojoj je zaposlena.

IZVJEŠTAJ O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s rezultatom aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH održane 11.11.2014. godine, na kojoj je ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 konvertibilnih maraka po zapisu, odnosno ukupno 20.000.000 KM.

Za vrijeme aukcije je stiglo 29, a prihvaćeno jedanaest ponuda za kupovinu, te je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Zapisi su prodani po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,98 posto na godišnjem nivou i s rokom dospijeća od 182 dana.

Kako je poznato, Budžetom FBiH za 2014. godinu, koji je usvojen u Parlamentu FBiH, planirano je zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa od 240.000.000 KM.

Danas je naglašeno da je i najnovija aukcija dokaz povjerenja bankarskog sektora u Vladu FBiH, koja je sve svoje obaveze na ovom projektu dosad pravovremeno i odgovorno ispunila.

O PROJEKTU PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u II kvartalu 2014. godine.

Projektom je predviđen niz aktivnosti na povećanju transparentnosti i efektivnosti usmjeravanja gotovinskih transfera koji nisu zasnovani na osiguranju.

Generalna je ocjena da je postojeći sistem naknada regresivan, te da oni iz najsiromašnijih dijelova, koji čine petinu stanovništva, dobijaju 18 procenata svih socijalnih naknada, dok oni iz najbogatije petine dobijaju više od 23 posto.

S tim u vezi, zaključuje se da socijalna davanja koja su dominantno zasnovana na pravima, a ne na potrebama, imaju za posljedicu nedovoljnu pomoć najugroženijim i zanemariv utjecaj na smanjanje siromaštva.

Stav je da je u tom pravcu neophodno uvođenje imovinskog cenzusa. Projekt podrazumijeva i druge komponente, kao što su jačanje administracije i nadzora nad naknadama, posredovanje i podrška u zapošljavanju, te upoznavanje šire javnosti, posebno ugrožene populacije, s njegovim planovima i ciljevima.

DODATNA SREDSTVA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA U KANTONU SARAJEVO

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju dodatnog iznosa granta namijenjenog za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu, po osnovu Amandmana na Sporazum o grantu Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije od 20. decembra 2012. godine koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Riječ je o dodatnih 2.375.000 eura, a glavni cilj prihvatanja granta je unaprjeđenje uvjeta života stanovništva na području Kantona Sarajevo i to putem smanjenja izloženosti stanovništva i korištenja u velikoj mjeri zagađene vode iz rijeka Miljacke i Bosne, te unaprjeđenje efikasnosti mreže za prikupljanje otpadnih voda.

INFORMACIJA O OSTVARENIM I RASPOREĐENIM JAVNIM PRIHODIMA

U razdoblju siječanj-rujan 2014. godine ukupno ostvareni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 4.853,6 milijuna konvertibilnih maraka, što je za pet posto ili za 250,9 milijuna KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine, kaže se u Informaciji Federalnog ministarstva financija. U navedeni iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.713,9 milijuna KM, te su sedam posto, odnosno 182 milijuna KM, veći u odnosu na 2013. godinu.

Izvanproračunski fondovi ostvarili su prihode od 2.041,2 milijuna KM, što je tri posto, odnosno 67,2 milijuna KM više nego lani.

Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su sa 98,5 milijuna KM i veći su za dva posto ili za 1,7 milijuna KM.

Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici proračuna Federacije BiH iznosili su 1.795,4 milijuna KM i veći su za 29 posto ili za 405,1 milijuna KM u odnosu na 2013. godinu.

Ukupni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalnih direkcija cesta i ostale korisnike javnih prihoda iznosili su 1.847,7 milijuna KM i veći su četiri posto, odnosno za 78,7 milijuna KM.

ZADUŽENJA ELEKTROPRIVREDAMA I OPERATORU ZA OIEiEK

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, danas prihvatila Informaciju o realizaciji zaključka sa sjednice od 20.8.2014. godine, koja je pripremljena na osnovu podataka koje su dostavile Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK).

Elektroprivreda BiH je zadužena da razliku između prikupljenih sredstava na ime naknada za poticaj za juli i august 2014. godine i sredstava po osnovu isplaćenih poticaja (razlike izmedu garantovane i referentne cijene otkupa elekrične energije) za juli i august, u iznosu od 134.251,89 konvertibilnih maraka, uplati na transakcijski bankovni račun OIEiEK-a u roku od 15 dana nakon potpisivanja ugovora o uređenju njihovih međusobnih odnosa.

Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je zadužena da, nakon što ih naplati od Aluminija d.d. Mostar, 613.960 KM uplati na isti transakcijski račun. Riječ je o sredstvima koja je EP HZ HB fakturisala, a još nije naplatila od Aluminija na ime naknada na osnovu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odluke Vlade Federacije, počevši od 1.12.2013. zaključno s 31.8.2014. godine.

Dvije elektroprivrede i Operator za OIEiEK su zaduženi da intenziviraju aktivnosti na usaglašavanju teksta i potpisivanju odgovarajućih ugovora o uređenju međusobnih odnosa, te da redovno informišu Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o realizaciji ovih zaključaka, kako bi ono s tim upoznalo Vladu Federacije BiH.

PRIHVAĆENI ZAHTJEVI „UNIS TOOLSA” I „PRETISA”

Nakon što je danas prihvatila informacije o stanju u kompanijama „Unis Tools” d.o.o. Sarajevo i „Pretis” d.d. Vogošća, Vlada Federacije BiH je zaključila da, u svojstvu Skupštine Razvojne banke FBiH, pozitivno odgovori na zahtjeve ovih privrednih društava.

Kod „Unis Toolsa” je riječ o odobrenju kredita od 200.000 konvertibilnih maraka potrebnih za završetak ugovorenih poslova i konsolidacije Društva. Kreditna sredstva će biti isplaćena u šest tranši od novembra ove do aprila 2015. godine.

Prihvaćeni zahtjev vogošćanskog „Pretisa” odnosi se na privremenu odgodu naplate kamata po postojećim ugovorima, ali uz obavezu da, nakon isporuke ugovorene proizvodnje i naplate od kupca, Razvojnoj banci FBiH uplati 1.000.000 KM na ime glavnice.

Vlada je naložila Razvojnoj banci da s ova dva privredna preduzeća sačini i potpiše ugovore o međusobnim pravima i obavezama.

O INOZEMNIM ULAGANJIMA

Federalno ministarstvo trgovine je, na temelju pokazatelja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vladu FBiH upoznalo s ukupnim inozemim izravnim ulaganjima u Federaciji BiH za 2013. godinu.

Ta ulaganja iznosila su 100.191.229 konvertibilnih maraka, te su za 29.697.272 KM manja u odnosu na 2012. godinu.

Konkretno, u Federaciju BiH je u 2013. godini uloženo 284.777.951 KM inozemnog kapitala na temelju osnivanja i izmjena u vlasničkoj strukturi, a smanjenje je, istodobno, iznosilo 184.586.722 KM.

Ulagači su bili iz 54 zemlje, a najveća ulaganja dolaze iz Nizozemske (108,7 milijuna KM), Katara (25,6 milijuna KM), Hrvatske (19,4 milijuna KM), te Slovenije i Kuvajta (po 14 milijuna KM).

Pojedinačno, najveći ulagači su bile NLB d.d. Ljubljana (uložila 18,58 milijuna KM u društvo NLB Leasing d.o.o. Sarajevo), Ivan Zelenika iz Zagreba (uložio 10,36 milijuna KM u društvo „Globtour” d.o.o. Međugorje), „Zott Holding international Gmbh” iz Njemačke (uložio 7,92 milijuna KM u društvo „Zott SEE „ d.o.o. Gradačac), te „BMV inženjering“ d.o.o. Zagreb (uložio 7,72 milijuna KM u društvo „HTP Neum” d.o.o. Neum).

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH danas je razmatrala Informaciju o provođenju zaključaka od 10.7.2014. godine koji se odnose na obeštećenje bivšim radnicima koji su bili na popisu Aluminija d.d. Mostar 31.12.1991. godine.

Danas je Vlada FBiH donijela odluke kojima je dala saglasnosti na Program rada i na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2015. godinu.

Saglasnost je data i Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da, u okviru projekta „Registracija nekretnina“, finansiranog sredstvima Svjetske banke i donacijama, može pokrenuti aktivnosti trajnog rješavanja svog smještaja. Federalna vlada će, u okviru Budžeta za 2015. godinu planirati i dio sredstava kao svoje učešće u iznalaženju smještaja za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je, nakon provedene javne konkursne procedure, prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjena pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, i to Mladena Alpeza, Mehmeda Jahića i Mirsada Mujića. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama FBiH“.Vlada Federacije BiH je na današnjoj 141. sjednici u Mostaru, između ostalog, prihvatila okvir fiskalne politike za djelatnost istraživanja i eksploataciju nafte i plina, čiji je cilj kreiranje sistema koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na duži period i koji će biti razrađen u smjeru postizanja određenih ekonomskih učinaka.

Federalna vlada je usvojila izmjene četiri uredbe iz oblasti koju uređuje Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, a kojima se usaglašavaju sve kaznene odredbe ovih propisa s novim Zakonom o prekršajima u FBiH.

Data je saglasnost na Nacrt strategije BiH za prihvat i integraciju njenih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcionom planu za period 2015.-2018. godina. Potpisivanje i provođenje Sporazuma o readmisiji, odnosno ponovnom prihvatu osoba koje nemaju dozvolu boravka, jedna je od obaveza BiH predviđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i BiH, kao osnove za kontrolu i sprječavanje ilegalnih migracija.

Donesena je Odluka o preusmjeravanju preostalih sredstava sa okončanih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine u investiranje za 2014. godinu. Na ovaj način su preostala neinvestirana sredstva od ukupno 32.896,87 konvertibilnih maraka, s projekata okončanih odlukama Vlade FBiH od 28.8.2014. godine, preusmjerena za projekat završetaka sanacije lokalnih puteva u Trnovu, čiji je implementator ova općina.

Vlada je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva finansija o ukupno ostvarenim javnim prihodima u Federaciji BiH u razdoblju januar-septembar 2014. godine, kao i Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o ukupnim stranim direktnim ulaganjima u Federaciji BiH za 2013. godinu.

www.magazinplus.eu – Vlada f BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close