Održana 137. sjednica Vlade Federacije BiH

Na jučerašnjoj 137. sjednici, koja je održana u Mostaru, Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt budžeta FBiH za 2015. godinu i Zakon o njegovom izvršavanju, te prihvatila finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnog fonda solidarnosti i Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu.

Federalno ministarstvo finansija je upoznalo članove Vlade FBiH o izvršenju Federalnog budžeta za period januar-septembar 2014. godine, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije u 2013. godini u kojima ovo ministarstvo ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala.

Vlada FBiH je upoznata sa Informacijom o stanju u RMU „Zenica” d.o.o. Zenica nakon rudarske nesreće koja se dogodila djelovanjem gorskog udara u jami „Raspotočje” 4. septembra ove godine.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike.

UTVRĐENI NACRTI PRORAČUNA FBiH
ZA 2015. GODINU I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, jednoglasno utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt proračuna FBiH za 2015. godinu u iznosu od 2.345.247.169 konvertibilnih maraka, što je 130,3 milijuna KM ili 5,3 posto manje u odnosu na Federalni proračun za 2014. godinu.

Struktura prihodovne strane predstavlja odraz ekonomske aktivnosti tijekom predhodnih godina. S obzirom na to da će Bosna i Hercegovina izvršiti otplatu III Stand-by aranžmana, a otplata IV Stand-by aranžmana nije dospjela, neto prihodi od indirektnih poreza su povećani Proračunom FBiH za 2015. godinu.

Rashodovna strana sačinjena je na temelju zahtjeva proračunskih korisnika, uz uvažavanje zakonskih obveza, politika i prioriteta Vlade FBiH, ažuriranih makroekonomskih projekcija i procjena raspoloživih proračunskih sredstava. Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2015. godini biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu se nastavljaju provoditi oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Jučer je, također, utvrđen i Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu koji, uz ostalo, propisuje da proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno svojim godišnjim financijskim planovima i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar financija. Proračunski korisnici dužni su Federalnom ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

Propisan je i redoslijed prioriteta u izvršenju Proračuna: otplate kamata i vanjskog i unutarnjeg duga FBiH, transfer za braniteljske/boračke invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, plaće i naknade troškova svih zaposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojne projekte, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

Na današnjoj sjednici su razmatrani i prihvaćeni Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (konsolidirani), Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Financijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II).

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

U svezi s inicijativom Union banke d.d. Sarajevo, Vlada FBiH jučer se izjasnila kako nije potrebno davati izvorno tumačenje Zakona o dopunama i izmjenama Zakona o ovršnom postupku, te odluku o eventualnoj izradi izvornog tumačenja prepušta Zakonodavno-pravnom povjerenstvu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Potpuno isto stajalište Vlada FBiH ima i kada je riječ o inicijativi Federalne uprave civilne zaštite za davanje izvornog tumačenja članka 2. stavak 1. toč. 2. i 3. Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom.

SREDSTVA ZA NASTAVU U VRBANJCIMA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobrila izdvajanje 61.157 konvertibilnih maraka iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Ova sredstva su namijenjena stvaranju neophodnih uslova u organizovanju instruktivne nastave za učenike škole s područja naseljenog mjesta Vrbanjci – Kotor Varoš.

Prijedlog ove odluke je, na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, za Vladu pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

IZMJENA RJEŠENJA O DODJELI KREDITA ZA KOMPANIJE IZ POPLAVLJENIH PODRUČJA

Federalna vlada donijela je jučer tri odluke kojima daje prethodne saglasnosti na izmjene rješenja o dodjeli dijela budžetskih sredstava utvrđenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na stavci “Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja” (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima).

Riječ je o kreditnim sredstvima privrednim društvima Antesil d.o.o. Visoko od 400.000 KM, Hajdić d.o.o. Maglaj od 200.000 KM i Trend-Tex d.o.o. Doboj Jug od 400.000 KM. Izmjene se odnose na ponuđene kolaterale ovih privrednih društava.

Union banka d.d. Sarajevo će, na osnovu donesenih i objavljenih odluka i rješenja o izmjeni rješenja, vršiti ugovaranje s korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje pojedinačnih ugovora o kreditu (iznos, rok otplate, kamatna stopa, namjena, instrumenti obezbjeđenja) u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Za realizaciju ove Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH

Proračun Federacije BiH je za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja od 1.795,4 milijuna konvertibilnih maraka, što je 73 posto planiranog Izmjenama i dopunama za 2014. godinu.

U strukturi, najveći udjel imaju porezni prihodi od 953,5 milijuna KM, a slijede primitci od zaduživanja s ostvarenjem od 552,2 milijuna KM, neporezni prihodi od 289,4 milijuna KM, te tekući transferi i donacije od 0,3 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja, u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, bilježe porast od 29 posto ili u apsolutnom iznosu za 405,2 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci iznose od 1.603,2 milijuna KM, što je 67 posto planiranog za 2014. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.472,2 milijuna KM, što je 92 posto od ukupno obračunatih rashoda i izdataka, te ukazuje da je likvidnost Federalnog proračuna znatno poboljšana.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 728,9 milijuna KM, što je 72 posto u odnosu na plan za 2014. godinu, te za 16 posto više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Najveća izdvajanja odnose se na redovite mjesečne transfere: za MIO 196 milijuna KM, za invalidnine 230,7 milijuna KM, za neratne invalidnine 87,9 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 12,3 milijuna KM i za civilne žrtve rata 20,2 milijuna KM

Također, u okviru redovitog transfera isplaćeno je 30,2 milijuna KM verificiranog duga spram fondu MIO. Uz to, u okviru transfera za vojne invalidnine isplaćeno je 7,9 milijuna KM na temelju razlike sredstava osobne i obiteljske invalidnine (obveza iz 2009. godine).

O POSLOVANJU INDUSTRIJE U 2013. GODINI

Vlada FBiH usvojila je jučer Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2013. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, te zadužila ovo ministarstvo da i dalje prati i analizira poslovanja privrednih društava i, po potrebi, izvještava Vladu Federacije BiH o preduzetim mjerama i aktivnostima.

Sva privredna društva koja su poslovala sa gubitkom u 2013. godini obavezana su da naprave sanacioni plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile i usvojile, te postupile u skladu s njim.

U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Sektor industrije prati i proučava uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava i utjecaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja industrijskih grana u metalnoj i elektro industriji privrednih društava Željezara Zenica d.o.o. Zenica, UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, Energoinvest d.d. Sarajevo, Arcelormittal d.o.o. Zenica i Aluminij d.d. Mostar.

U tekstilnoj, kožarskoj i obućarskoj industriji to su KTK Visoko d.d. Visoko i Konfekcija Borac d.d. Travnik, u građevinskoj, drvnoj, industriji građevinskog materijala, nemetala i grafičkoj industriji Hidrogradnja d.d. Sarajevo, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji Bosnalijek d.d. Sarajevo i u prehrambenoj industriji Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

Jedan od ciljeva ovog izvještaja je neposredni uvid u stanje industrijske proizvodnje u FBiH, kao i sagledavanje prilika u kojima posluju određena privredna društva iz nadležnosti Ministarstva.

Indeks obima industrijske proizvodnje u 2013. u odnosu na 2012. godinu veći je za 7,4 posto, a prerađivačke za 8,3 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda, povećanje proizvodnje zabilježeno je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda za 6,4 posto, kapitalnih proizvoda 27,4 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju sedam posto, tekstila 12,2 posto, papira šest posto, hemikalija i hemijskih proizvoda 46,8 posto, farmaceutskih proizvoda 38,1 posto i električne opreme 24,2 posto.

Smanjenje je zabilježeno u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju za 13,6 posto, preradi drveta 6,4 posto, proizvodnji ostalih nemetalnih proizvoda 14,1 posto i proizvodnji namještaja 8,8 procenata.

Federacija BiH je 2013. godine ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 5.547.956 hiljada KM, što je za 5,7 posto više u odnosu na izvoz prethodne godine. Uvoz u 2013. godini, iznosio je 9.832.913 hiljada KM, što je za 1,4 posto manje u odnosu na 2012. godinu.

Trgovinski deficit Federacije BiH je u 2013. godini iznosio 4.284.957 hiljada KM, a pokrivenost uvoza izvozom je 56,4 posto.

KREDITNA SREDSTVA ZA ZATVARANJE
KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNOG SMJEŠTAJA

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Okvirnom Sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u iznosu do 40.423.203 eura za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Inače, ukupan iznos odobrenih sredstava za BiH, za ove namjene, iznosi 60 miliona eura, od čega je za Federaciju BiH predviđeno 67 posto.

Primarni cilj projekta je podržati interno raseljene i druge ugrožene osobe da se presele iz prenapućenih, oštećenih i privremenih smještaja u kolektivnim centrima, gdje žive već godinama, te na taj način ostvare svoje pravo na odgovarajući smještaj. Cilj ovog projekta je, također, da BiH ispuni svoju obavezu prioritetnog zatvaranja svih kolektivnih centara.

INFORMACIJA O STANJU U “RASPOTOČJU” NAKON RUDARSKE NESREĆE

Vlada FBiH je jučer upoznata s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u RMU “Zenica” d.o.o. Zenica nakon rudarske nesreće koja se dogodila djelovanjem gorskog udara u jami “Raspotočje” 4. septembra ove godine.

Tim povodom, Vlada je zaključila da su nadležni organi JP EPBiH d.d. Sarajevo, u skladu sa svojim propisanim obavezama i nadležnostima, dužni hitno razmotriti predloženi Plan sanacije i nastavka rudarskih radova na otvaranju novog otkopnog kapaciteta “Raspotočja” i donijeti odgovarajuće odluke.

U Informaciji je navedeno da je 4.9.2014. godine u 16.28 sati došlo do iznenadnog djelovanja vrlo jakog gorskog udara u predjelu glavnih transportno-ventilacionih rudarskih prostorija u jami “Raspotočje”, čime su ostala odsječena 34 rudara.

U akciji spasavanja u toku sljedećeg dana (5.9. 2014.) spašeno je 29 rudara, ali nažalost za pet njihovih kolega nije bilo spasa. Sahrana svih pet rudara je, uz dužne rudarske počasti i vjerske obrede, obavljena u ponedjeljak, 8.9.2014.

Do 10.9.2014. u jami su se obavljali samo najneophodniji važećim rudarskim propisima obavezni poslovi provjetravanja, odvodnjavanja i stalnog tehničkog i inspekcijskog nadzora, a sve u cilju da se sačuvaju vitalni rudarski objekti kako bi, nakon odluke Štaba za spasavanje, moglo početi saniranje jame.

U skladu sa važećim propisima, akciju spasavanja je vodio Štab za spasavanje RMU “Zenica”, a u akciju su se odmah nakon dolaska na lice mjesta uključili i federalni rudarski inspektori. U akciji spasavanja su, pored četa za spasavanje RMU “Zenica”, učestvovale i spasilačke čete svih rudnika uglja iz Federacije BiH. Postupak utvrđivanja uzroka i okolnosti ove teške rudarske nesreće proveli su nadležni federalni rudarski inspektori, o čemu je urađen detaljan izvještaj i nalaz, koji će biti dostavljen nadležnim organima na uvid.

Pored ljudskih žrtava, ova rudarska nesreća je prouzrokovala i značajnu materijalnu štetu, gubitak jedinog otkopnog kapaciteta i prekid kontinuiteta u proizvodnji uglja, što će, prema sadašnjim procjenama, trajati godinu.

RMU “Zenica” zapošljava ukupno 1.477, a pogon jame “Raspotočje” 440 radnika. Zbog nesreće u jami “Rapotočje” je potpuno prekinuta eksploatacija uglja, a proizvodnja u dva preostala pogona (“Stranjani” i “Stara jama”) nije dovoljna za finansiranje sanacije nastale štete, otvaranje novog otkopnog kapaciteta, održavanje rudarskih objekata, uređaja i postrojenja, plaće i druga potraživanja zaposlenih uz istovremeno ulaganje u sigurnost i zaštitu na radu.

Nadležne službe RMU “Zenica” su, u skladu sa važećim propisima, uradile planove sanacije jame i nastavka radova na otvaranju novog otkopnog kapaciteta, ažurirale postojeći plan razvoja jame “Raspotočje” za narednih deset godina, koji će po hitnom postupku biti predložen JP EPBiH d.d. Sarajevo na odobrenje – kaže se u Informaciji.

O IZGRADNJI NASIPA UZ RIJEKE SAVU I BOSNU

Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH upoznao je jučer Vladu FBiH sa zahtjevom Posavskog kantona i općina Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac koji se odnosi na odbrambene nasipe uz rijeke Savu i Bosnu.

Konkretno, riječ je o rekonstrukciji obrambenih nasipa i izgradnji objekata za obranu od poplava uz ove dvije rijeke, a procijenjena vrijednost ovih radova je 25.000.000 konvertibilnih maraka.

Kroz dosad ostvarene kontakte s direktorom Federalnog fonda, predstavnici Evropske komisije u BiH i UNDP-ja izrazili su namjeru da finansiraju ovaj značajan projekat.

S tim u vezi, jučer je zaključeno da Vlada FBiH uputi pismo-zamolbu na adresu Evropske komisije kako bi projekat dobio zvaničnu dimenziju.

RJEŠENJA STAVLJENA VAN SNAGE

Vlada FBiH jučer je van snage stavila četiri rješenja donesena na 132. sjednici održanoj 16. 9.2014. godine.

Riječ je o rješenjima kojima su sekretar Federalnog ministarstva trgovine Dijana Bukovac i šef Odsjeka za poljoprivrednu politiku u Federalnom ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hanefija Topuz bili ovlašteni za potpisivanje akata i donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti ova dva federalna ministarstva.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH jučer je dala saglasnost na izmjene i dopune Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH.

Na današnjoj sjednici je prihvaćen Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o aukciji održanoj 14.10.2014. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 50.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 konvertibilnih maraka po obveznici, odnosno ukupno 50.000.000 KM. Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 25, a prihvaćeno 17 ponuda za kupovinu, te prodano svih 50.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM. Obveznice su prodane po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 5,065 posto na godišnjem nivou, a na naplatu dospijevaju 15. oktobra 2019. godine. Bankarski sektor otkupio je 89,98 posto, a osiguravajuća društva 10,02 posto emisije.

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdvajanje sredstava sa pozicije “Tekuće rezerve Vlade Federacije” u svrhu pružanja finansijske podrške Savezu udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH od 20.000 KM za pokretanje časopisa za tematiku gluhih i nagluhih “Mostovi”, za izradu multimedijalnog rječnika znakovnog jezika “Govorite li znakovni'“ i za Projekt “Kursevi znakovnog jezika na području Kantona Sarajevo”.

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za drugi kvartal 2014. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH jučer je donijela odluke o davanju prethodnih saglasnosti Nadzornom odboru „Cesta“ Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti dosadašnjih članova Uprave ovog dioničkog društva, te za imenovanje novih članova: generalnog direktora Kristijana Milasa, izvršnog direktora za održavanje Ivana Kreze, izvršnog direktora za računovodstvo i finansije Željka Batinovića i izvršnog direktora za pravne i opće poslove Draženke Vidović.

Za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH jučer je, nakon okončane konkursne procedure, imenovala je Adnana Delića.

Izmjenom postojećeg Rješenja, Vlada FBiH je u Upravni odbor Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH za područje FBiH imenovala Edvina Šarića.

Nadzornom odboru JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar je Federalna vlada jučer  dala saglasnost za imenovanje Luke Novokmeta za člana Uprave – izvršnog direktora za razvoj sistema i marketnig.

Za sekretara Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH jučer je imenovana Mirsada Jahić, a za sekretara Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Sanela Adžović.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close