Održan Štab bezbijednosti za utakmicu BiH i Grčka

Jučer, 20.03.2013. godine, sa početkom u 08,00 sati, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ponovo je održan sastanak Štaba za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju nogometne utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Grčke, koja će se odigrati dana 22.03.2013. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici.

Na održanom sastanku, u uvodnom obraćanju policijski komesar Fahrudin Bečirović je ukazao na značaj poduzimanja završnih aktivnosti u postupanju i preduzimanju mjera i radnji iz Plana obezbjeđenja navedene utakmice, te finalizacije svih priprema i provjera koje se poduzimaju u okviru  operativnog, saobraćajnog, fizičkog i KDZ obezbjeđenja.

Nakon detaljnog informisanja svih članova Štaba sa svim pojedinačnim obavezama i zadacima, konkretnim zaduženjima policijskih službenika i timova, tačnim pozicijama svih angažovanih službenika, rasporedu snaga, sredstava veze, opreme i materijalno-tehničkih sredstava, izdate su određene naredbe i zaduženja nosiocima zadataka, u kontekstu daljeg postupanja po Planu obezbjeđenja.

Na sastanku Štaba je potvrđeno da je Rješenjem Policijske Uprave I u Zenici od 19.03.2013. godine, zabranjeno održavanje javnog skupa  Fan-zone „ Peta strana Bilinog polja“ na Trgu Alije Izetbegovića u Zenici. Zabrana održavanja ovog skupa je donesena na osnovu izvršene bezjedonosne procjene, u kojoj je konstatovano da su dosadašnja iskustva pokazala da su prilikom organozovanja ovakvih praćenja utakmice evidentirana narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te vršenja krivičnih djela Izazivanje opće opasnosti, Nanošenje teških i lakih tjelesnih ozljeda, Oštećenje tuđe stvari i drugih krivičnih djela, kojim se ugrožava lična i imovinska sigurnost građana. Pored navedenog, evidentiran je veći broj prekršaja i krivičnih djela iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, što je dodatno otežalo normalno odvijanje saobraćaja u gradu, već opterećeno velikom brojem vozila koja ulaze u grad kao i usvojenim izmjenama režima odvijanja saobraćaja u gradu.

U nastavku su naglašene aktivnosti koje se poduzimaju na lokalitetu stadiona Bilino polje, u smislu vršenja priprema na postavljanju zaštitinih ograda, te su u tom kontekstu stanarima i građanima, koji žive u stambenim objektima u neposrednoj blizi stadiona, izdate naredbe u formi pismenih obavijesti, kojim su informisani da su obavezni da dana 21.03.2013. godine, do 08,00 sati, izmjeste svoja vozila sa parking prostora na lokalitetu sjeverne strane stadiona “Bilino polje”, obzirom da će se pomenuti lokalitet fizički ograditi i obezbjediti. Takođe su obaviješteni da će u slučaju da ne izmjeste svoja vozila, ista biti izmještena specijalnim vozilom “Pauk”, o trošku vlasnika vozila.

Građani su takođe pozvani da obrate pažnju na kretanje i zadržavanje sumnjivih lica, odnosno lica koja nisu stanari zgrada, u haustorima, stubištima, zajedničkim prostorijama, terasama, krovovima zgrada i drugim  prostorima, te da obrate pažnju na odlaganje nepoznatih paketa i predmeta na gore pomenuta mjesta. Ukazano je i na obavezu vlasnika i korisnika stanova da svoje ponašanje i ponašanje drugih lica kojim dopuste ulazak u stan, usklade sa važećim zakonskim propisima i pravilima kućnog reda, kako sami ne bi snosili posljedice za neprimjereno i nezakonito ponašanje, kao što su korištenje pirotehničkih sredstava, bacanje raznih predmeta, korištenje laserskih svjetala i dr..

Takođe je konstatovano da će na dan održavanja utakmice, navedeni lokalitet, parking prostori, prostori ispred i iza zgrada, kao i dijelovi zgrada, biti pokriveni video nadzorom, u cilju zapažanja i lociranja počinilaca svih gore navedenih nezakonitih radnji, te će biti osigurano prisustvo policijskih službenika na svim navedenim lokacijama.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close