Odluke Vlade ZDK

Na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojeno je više izvještaja i informacija o radu pojedinih ministarstava i vladinih agencija, ali i najvažniji – Izvještaj o radu Vlade u 2013. godini. U ovom Izvještaju decidno su navedene sve aktivnosti kao i zakonski akti koje je Vlada razmatrala u protekloj godini te nabrojane teškoće u radu od kojih su najvažniji otežani ekonomski uslovi, smanjen priliv sredstava u budžet, ogromno opterećenje od 110 miliona KM uzrokovano tužbama po osnovu kolektivnih ugovora te činjenica da zbog smjene premijera i ostavke  tri ministra sadašnji sastav Vlade je morao rješavati probleme u hodu kako kadrovske promjene ne bi uticale na izvršenje planiranih ciljeva i zadataka.

Vlada je u prošloj godini održala 58 sjednica na kojima je doneseno 1.438 akata i u odnosu na prethodne godine predstavlja najviši stepen izvršenja Programa rada (90 odsto). Osnovni ciljevi zacrtani Programom rada za 2013. koji se odnose na što brže i efikasnije stvaranje ambijenta za novo zapošljavanje i razvoj privrede, dinamiziranje oblasti poljoprivrede, poboljšanje materijalnog  statusa socijalnih i boračkih kategorija stanovništva, racionalno trošenje sredstava budžeta, striktno provođenje mjera štednje u svim oblastima te izmjene zakonske regulative u pojedinim oblastima realizovani su u zadovoljavajućem procentu,uzimajući u obzir uslove u kojima se radilo.

Izvještaj sadrži i realizaciju svih programskih zadataka po ministarstvima i vladinim agencijama i zavodima te se na kraju zaključuje da je u uslovima finansijske, ekonomske, socijalne i političke krize  Vlada Kantona dostigla maksimalno mogući nivo realizacije ciljeva definisanih Programom rada Vlade za 2013. godinu.

Pored ovog, na 156. sjednici  je usvojen i Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice te  izvještaji o radu vladinih ustanova: Agencije za privatizaciju ZDK i Penzionerskog doma sa stacionarom. Vlada je prihvatila i Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbjednosti na području Kantona u 2013. godini , te Program utroška sredstava Univerziteta u Zenici kojim će se u ovoj godini sukcesivno isplatiti 1.192.500 KM za nastavak izgradnje zgrade Pravnog i ekonomskog fakulteta u Zenici.  Vlada je donijela i Odluku da se odobri  novih pola miliona KM za isplatu druge tranše duga Kantonalne bolnice dobavljaču opreme Siemens, a prema sporazumu potpisanom sa Siemensom krajem prošle godine.

Novi zahtjevi Plenuma građana koji se odnose na realizaciju Zakona o socijalnoj zaštiti bili su također predmetom rasprave Vlade Kantona. Zaključeno je da se sva dugovanja za dječiji doplatak i ostala socijalna potraživanja ne mogu odmah izmiriti u stopostotnom iznosu, ali da će se to činiti ubrzano u skladu sa prilivom sredstava u budžet. Naime, zbog nedovoljnog priliva sredstava, javljaju se s jedne strane teškoće u isplati plaća za više od 8.000 budžetskih korisnika (osnovno, srednje i visoko obrazovanje, policija, sudovi, tužilaštva i administracija), a s druge – isplate boračkim i socijalnim kategorijama kao i svih ostalih obaveza koje se finansiraju iz budžeta Kantona. Istovremeno, sindikati budžetskih korisnika traže da se plaće i topli obrok vrate u ranije termine isplate, pa iako je bilo kašnjenja u isplati, konstatovano je da u ovom trenutku Vlada ne duguje nijednu plaću ni topli obrok budžetskim korisnicima. Sve ovo pojašnjava u kakvim uslovima Vlada radi i nastoji podmiriti sve obaveze i isplatiti sve transfere na koje je obavezuju usvojeni zakoni na federalnom i kantonalnom nivou.

zenicablog.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close