Odluke sa sjednice Vlade FBiH – I dio

Cilj Prednacrta izmjena i dopuna Zakona o vodama FBiH, koji je Vlada FBiH razmatrala na današnjoj sjednici u Sarajevu, jeste institucionalno snaženje i izrada primarne i sekundarne legislative sektora voda, harmonizirane sa legislativom EU, prije svega Okvirnom direktivom o vodama EU, radi uspostave okvira zaštite površinskih kopnenih, prijelaznih, obalnih i podzemnih voda.

Zaključeno je da u Prednacrt zakona, prije izjašnjenja Vlade FBiH, treba ugraditi primjedbe i sugestije iz današnje rasprave, te o ovom tekstu konzultirati sve na koje se materija ovog propisa odnosi.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona FBiH i, kako se ne radi o opsežnim izmjenama, uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.
Izmjena se sastoji u tome što je u članku 43a. stavak 1. riječ “može” zamijenjena riječju “će”.
Osnovni razlog za ovo jeste dosljedna provedba Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 24.5.2013.  godine, a koji se odnosi na odgovarajuće izmjene Kaznenog zakona FBiH u cilju njegova usuglašavanja s Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako bi bile izbjegnute proizvoljne primjene i tumačenja osporene odredbe.
Naime, Ustavni sud BiH je detektirao kao spornu odredbu članka 43a. Kaznenog zakona Federacije BiH kojom je predviđeno da izrečena kazna zatvora u trajanju do jedne godine može, na zahtjev osuđenika, biti zamijenjena novčanom kaznom. Kako je zamjena kazne zatvora novčanom kaznom ovom zakonskom odredbom predviđena samo kao mogućnost, sudu je dato diskreciono pravo u pogledu ove norme, a ne i obveza njezine primjene. Iz tog razloga Ustavni sud BiH smatra kako to dovodi do pravne nesigurnosti osuđenika koji ispunjavaju propisane uvjete u ostvarivanju zakonom predviđenog prava. Pored toga, Ustavni sud BiH smatra spornim s aspekta pravne sigurnosti da o zahtjevu osuđenog za zamjenu kazne odlučuje isti sud koji je vodio kazneni postupak i izrekao kazneno-pravnu sankciju, odnosno koji je pri izricanju kazne zatvora vodio računa o svim relevantnim okolnostima koje se odnose na individualizaciju i svrhu kazne, a koje sud, razmatrajući zahtjev osuđenog, ponovno ocjenjuje.
Intervencijom u Zakonu definirana je obveza suda da osobi osuđenoj na zatvor do jedne godine kaznu zamijeni novčanom.

SAGLASNOST FMUP-u ZA OTVARANJE UREDA U BRČKO DISTRIKTU BiH

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti za otvaranje Ureda Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distirktu Bosne i Hercegovine u kojem će se organizovati pružanje stručne pomoći (konsultacije, mišljenja i dr.) stanovnicima Brčko Distrikta BiH (BDBiH) pri sticanju državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu izbora ili promjene entitetskog državljanstva.
U skladu s odredbom Zakona o državljanstvu Federacije BiH, kojom se uređuje pitanje sticanja i promjene entitetskog državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine za osobe koje imaju prebivalište u BDBiH, a na osnovu podataka službi BDBiH, u 2013. i 2014. godini očekuje se više od 40.000 zahtjeva za sticanje entitetskog državljanstva, o čemu odlučuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Radi efikasnijeg obavljanja poslova, iz BDBiH je pokrenuta inicijativa, odnosno podnesen je zahtjev u kojem se traži da FMUP otvori Ured u BDBiH putem kojeg bi organizovalo pružanje stručne pomoći stanovnicima pri sticanju državljanstva Federacije BiH po osnovu izbora ili promjene entitetskog državljanstva.
Brčko Distrikt BiH je dužan, za potrebe Ureda, osigurati i opremiti prostor, kao i osigurati kancelarijski materijal.

IZMIJENJENA UREDBA

Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa. Izmjena se odnosi na član 27., a donesena je na inicijativu Fakulteta za javnu upravu kao pridruženog člana Univerziteta u Sarajevu.
Izmjenom je omogućeno da i studenti koji završavaju Fakultet za javnu upravu mogu, kao osposobljeni, raditi u organima uprave. Naime, Univerzitet u Sarajevu i Fakultet za javnu upravu imaju zaključen ugovor kojim su utvrđene naučne oblasti i pripadajući nastavni predmeti koji se izučavaju na fakultetu.

IZMJENA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici, izmijenila Odluku o visini posebnih vodnih naknada, čime je ona određena na 0,002 konvertibilne marke.
Na ovaj način se visina posebne vodne naknade za navodnjavanje u Federaciji BiH izjednačava s onom koja je na snazi u Republici Srpskoj.
Ovo, praktično, znači brisanje odredbe na temelju koje vlasnici poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta, kao i stambenih, poslovnih i drugih objekata nisu bili u obvezi plaćati posebnu vodnu naknadu za zaštitu od poplava.

SREDSTVA „CENTRU ZA OČUVANJE GENOMA“

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobrila sredstva od 200.000 konvertibilnih maraka.
Sredstva su namijenjena za financiranje Projekta izgradnje „Centra za očuvanje genoma izvornih pasmina domaćih životinja i edukaciju“ Udruge za zaštitu i očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja iz Širokog Brijega.

SARADNJA BH TELECOMA S KOŠARKAŠKIM I RUKOMETNIM SAVEZOM BiH

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o davanju saglasnosti Upravi BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog (300.000 konvertibilnih maraka), odnosno Rukometnog (230.000 KM) saveza Bosne i Hercegovine, vezano za aktivnosti ova dva saveza u 2014. godini.
U obrazloženju odluka navodi se da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 8.3.2010. godine donijela zaključak kojim je određeno davanje sponzorstva u svim javnim preduzećima u kojima je Vlada Federacije BiH većinski vlasnik, i to na način da sponzorstvo iznad 50.000 KM odobrava Vlada Federacije na prijedlog resornog ministarstva.

PRIVREMENE SMJERNICE ELEKTROENERGETSKE POLITIKE U FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Privremene smjernice elektroenergetske politike za sve učesnike u elektroenergetskom sektoru, uključujući i Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji BiH (FERK).
Privremene smjernice imaju za cilj da, u periodu do izrade principa Elektroenergetske politike za FBiH, osiguraju realizaciju ciljeva u elektroenergetskom sektoru. U periodu do izrade Elektroenergetske politike, Privremenim smjernicama se osigurava pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom svih krajnjih kupaca (industrija, trgovina, domaćinstva i ostali) u Federaciji BiH, te dugoročan, uravnotežen i održiv razvoj elektroenergetskog sektora kao jednog od glavnih pokretača i nosilaca ekonomskog rasta u Federaciji BiH.
U skladu sa Privremenim smjernicama, elektroprivredna preduzeća u Federaciji BiH imaju obavezu da, u skladu sa zakonskim propisima, Direktivom 2009/72/EC, Programom prestrukturiranja i pratećim dokumentima, izvrše funkcionalno, računovodstveno i upravljačko razdvajanje djelatnosti unutar kompanija do 30.9.2014. godine, uključujući i izdvajanje distributivne proizvodnje iz distribucije i njeno uključivanje u djelatnost proizvodnje.
Obaveza Regulatorne komisije je da, u okviru zakonskih nadležnosti, do kraja 2014. godine donese izmjene i dopune propisa koje su u vezi s nadzorom tržišta i harmonizira ih sa ostalim regulatorima, te da djeluje na način naveden u Privremenim smjernicama.
O Privremenim smjernicama elektroenergetske politike izjasnit će se i Parlament FBiH.

ZA POVRATNIKE 25.845.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada FBiH danas je donijela četiri odluke o izdvajanjima iz proračunskih transfera namijenjenih održivom povratku prognanih i raseljenih osoba u Republiku Srpsku. Kroz četiri vrste transfera, Federalna vlada je u 2014. godini za ove potrebe namijenila ukupno 25.845.000 konvertibilnih maraka.
Kroz transfer za raseljena lica i povratnike predviđeno je uzdvajanje 19.800.000 KM. Od tog iznosa, za projekte održivosti povratka namijenjeno je 8.246.000 KM, za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja 6.000.000 KM, za zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivog povratka s vladinim i nevladinim sektorom 2.800.000 KM, a 1.200.000 KM će biti doznačeno Fondu za povratak BiH.
Na ime humanitarnih, zdravstvenih, psihosocijalnih, informativnih i edukativnih projekata, stipendiranja studenata – povratnika s teritorija RS, troškova provedbe zajedničkih projekata koji se realiziraju putem Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva, podrške reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, te projekata suradnje s dijasporom planirano je 874.000 KM, a 680.000 KM kao podrška obilježavanju godišnjica i ukopu nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen-obilježja na teritoriju BiH.
Od ukupno 2.000.000 KM sa transfer pojedincima kao podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba s teritorija Posavine (RS), 800.000 KM planirano je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata bitnih za širu društvenu zajednicu. Slijedećih 700.000 KM su pomoć za upošljavanje povratnika u malom gospodarstvu i poljoprivredi, a 500.000 KM namijenjeno je rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja.
Održivi povratak izbjeglih i prognanih s teritorija regije Srebrenica bit će potpomognut s 1.485.000 KM namijenjenih obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih bitnih za širu društvenu zajednicu.
Od 2.560.000 KM s transfera za programe razvoja održivosti povratka u RS, 1.360.000 KM predviđeno je kao pomoć upošljavanju povratnika u malom gospodarstvu i poljoprivredi, a 1.200.000 obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih bitnih za širu društvenu zajednicu.

USVOJEN PLAN POVRATKA ZA 2014. GODINU

Federalna vlada danas je usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu, u kojem se kaže da na povratak u svoja prebivališta u BiH čeka još 100.535 osoba, od toga 39.453 na područje FBiH, 60.836 na područje RS i 246 u Brčko Distrikt BiH. Kod raseljenih osoba i izbjeglica na prostoru BiH još je vrlo izražen interes za povratkom, tako da se oko 42.000 porodica želi vratiti na svoja prijeratna prebivališta.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je pripremilo programe koji su definisani Planom, kao što su rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju, rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u ruke”, zajednički programi koji se finansiraju kroz Fond za povratak BiH, projekti održivosti povratka, i tako dalje.
Kroz programe je planirano da posebna pažnja bude usmjerena na raseljene osobe smještene u organizovanim oblicima zbrinjavanja – kolektivni/alternativni smještaj, kao i na najranjivije kategorije raseljenih osoba i povratnika koje su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem.

O DOMU PENZIONERA U KAKNJU

Vlada Federacije BiH nije danas prihvatila zahtjev Općinskog pravobranilaštva Kakanj za obustavu postupka prodaje nekretnine Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Dom penzionera u ovom mjestu.
Pri donošenju ovakvog zaključka Vlada FBiH se rukovodila mišljenjem Federalnog zavoda PIO/MIO u kojem se ističe da su postupak prodaje ove nekretnine proveli nadležni subjekti (počev od Federalnog zavoda PIO/MIO kao nespornog vlasnika nekretnine, preko Agencije za privatizaciju u FBiH, a sve uz saglasnost Vlade Federacije BiH) i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Vlada smatra neutemeljenim i proizvoljnim mišljenje Općinskog pravobranilaštva da je prodajom ove nekretnine povrijeđeno pravo Općine Kakanj na lokalnu samoupravu, ali da Općina to može osporavati u sudskom postupku.

O PRAVIMA VJERSKH SLUŽBENIKA IZ  MIROVINSKO-INVALIDSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Radna skupina, osnovana na sjednici 19.11.2013. godine sa zadatkom predlaganja mogućeg modela ostvarivanja prava iz mirovinskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika, dostavila je Vladi FBiH informaciju u kojoj konstatira kako su vjerski službenici, sukladno entitetskim propisima iz ove oblasti, jednako tretirani s ostalim osiguranicima u pogledu pristupa i ostvarivanja ovih prava. Pri tome, treba imati u vidu kako na razini Bosne i Hercegovine nema minimuma za utvrđivanje tih prava.
Međutim, Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH uređuje jedinstven pravni okvir u kojem će sve crkve i vjerske zajednice u BiH djelovati i biti izjednačene u pravima i obvezama bez ikakve diskriminacije. Propisuje i da crkve i vjerske zajednice, njihove ustanove i poduzeća plaćaju porez i doprinose na zarade uposlenih i izvršavaju sve druge zakonom propisane obveze. Ovim zakonom je uređeno i da je država obavezna posebnim propisom regulirati mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskim službenicima i zajednicama.
Članovi Radne skupine jedinstveni su u mišljenju kako bi, zbog djelovanja vjerskih zajednica i crkava na cijelom teritoriju BiH, svako drugo rješenje moglo biti posmatrano kao različit položaj vjerskih službenika u oblasti ostvarivanja prava iz mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini. Stoga Radna skupina preporuča Federalnoj vladi pokretanje incijative da ova materija bude uređena na državnoj razini.

USTUPANJE KASARNE „VRATNICA“ MJESNOJ ZAJEDNICI

Federalna vlada je dala saglasnosti Općini Visoko da može, u skladu s Ugovorom o privremenom korištenju, kasarnu „Vratnica“ ustupiti na privremeno korištenje Mjesnoj zajednici Vratnica. Saglasnost je data na period važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donesene 26. augusta 2013. godine, o davanju na privremeno korištenje kasarne „Vratnica“ Općini Visoko.

POZITIVNI REZULTATI POJAČANOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

Federalna uprava za inspekcijske poslove upoznala je danas Vladu FBiH s rezultatima akcije kontrole rada nacrno i primjene fiskalnih kasa, provedene tijekom posljednja tri mjeseca 2013. godine.
Inspektori su zatekli 6,44 posto radnika na crno, što je više u odnosu na pojačane nadzore iz 2011. godine kada je angažiranih radnika bez zaključenog ugovora o radu bilo 5,5 posto. Naime, tada je u razdoblju od 33 dana kontrolirano 31.310 radnika, pri čemu je na crno radilo njih 1.729. U najnovijoj akciji je kontrolirano 15.679 subjekata s ukupno 41.138 zaposlenika, a 2.651 osoba je zatečena bez reguliranog radno-pravnog statusa. Također su zatečeni radnici s pripremljenim ugovorima o radu koji su istjecali krajem godine, te je indikativno kako se radi o privremenom zapošljavanju.
Pojačani nadzori ne samo da su zaustavili negativni trend rasta rada na crno, nego su lančano proizveli niz drugih pozitivnih učinaka. Tako je u radni odnos samo od 18.10.2013. do 22.11.2013. primljeno novih 5.315 osoba.
Inspekcijskim aktivnostima nesumnjivo su povećani fiskalni prihodi po osnovu PDV-a, kao i vanproračunski prihod po osnovu uplate doprinosa. Lančano se očekuje i smanjenje broja prijavljenih u zavodima za zapošljavanje.
Federalna uprava i kantonalne inspekcije će početkom 2014. godine provesti kontrolne nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom razdoblju prijavljivali i odjavljivali iste osobe.
Inspekcijskim kontrolama urgirane su uplate po osnovu naknada za opće korisne funkcije šuma, za zagađenje zraka, te za vode i ceste u ukupnom iznosu od 21.442,70 konvertibilnih maraka.
Kontrolom je utvrđeno da 541 subjekt nije pristupio sustavu fiskalizacije. Kada je riječ o primjeni instaliranih fiskalnih uređaja, od ukupno 5.630 kontroliranih subjekata, njih 1.244 ili 22,1 posto ne izdaju fiskalni račun, dok devet nije prijavilo serviseru kvar na fiskalnom uređaju, što potpada pod prekršaj.

Tijekom kontrola, inspektori su izdali 5.501 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 5.715.383 KM. Za 607 subjekta koji ne posjeduju odobrenje za rad je naložena privremena zabrana rada, a od tog broja 125 zapečaćeno.
Zbog ustaljene prakse poslodavaca da u kratkom razdoblju odjavljuju i prijavljuju iste osobe, Vlada FBiH danas je zaključila da Federalno ministarstvo financija treba izmijeniti obrazac koji se dostavlja Poreznoj upravi Federacije BiH, kako bi jednim obrascem uposleni bili i odjavljivani i prijavljivani.
U cilju reguliranja daljeg rada pijaca na malo, te pijačne prodaje tekstilnih i drugih roba od strane neregistranih fizičkih osoba, potrebno je da Vlada Kantona Sarajevo putem nadležne kantonalne inspekcije poduzme dalje aktivnosti na praćenju postupaka koji su naloženi tim prodavcima. Potrebno je i da nadležna federalna ministarstva razmotre mogućnost izmjena zakona u ovoj oblasti.
Vlade kantona trebaju ukloniti nelegalno izgrađene objekte koji su u sprezi s obavljanjem nelegalnih djelatnosti, te pojačati inspekcijski nadzor osoba koje su pod zdravstvenim sanitarnim nadzorom, a bave se proizvodnjom i prometom živežnih namirnica.
Federalno ministarstvo financija dužno je poduzeti dodatne mjere za učinkovitije funkcioniranje procesa fiskalizacije.
Obzirom na masovnu pojavu registriranih udruga (u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu) koje nezakonito obavljaju ugostiteljsku djelatnost, nužno je da Federalno ministarstvo pravde obrati pozornost na njihovu daljnju registraciju. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, pri rješavanju žalbi ovih udruga u drugostupanjskom postupku treba uvažiti činjenice koje se odnose na osnovnu registriranu djelatnost.

PLAN FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2014. GODINU

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu.
Kako je navedeno, aktivnosti Federalne uprave u svezi incidenata, pojava zaraznih bolesti i ostalih izvanrednih stanja imaju apsolutni prioritet. Postupanje po predstavkama bit će uzimano u rad sukladno procjeni hitnosti za svaki pojedinačni slučaj, odnosno, prema redoslijedu zaprimanja.
Zajednički inspekcijski pregledi bit će obavljani kao međusobno koordinirane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Odnose se na inspektorate organizirane unutar Uprave čije se aktivnosti dodiruju po prirodi subjekta ili kategorije nadzora, te mogu, kao vid suradnje tijela uprave, biti planirani za inspekcije unutar Uprave, druge federalne i kantonalne inspekcije, te u suradnji s inspekcijama Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i Bosne i Hercegovine. Zajednički inspekcijski pregledi bit će organizirani prema ukazanoj potrebi, na inicijativu direktora Uprave i glavnih inspektora, kao i po nalogu Vlade Federacije BiH.
Posebni programi inspekcijskog nadzora, vezani za ispunjenje specifičnih ciljeva u određenoj oblasti ili ciljnoj grupi, bit će donošeni po potrebi.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA BORBE PROTIV KORUPCIJE

Federalna vlada usvojila je Drugi izvještaj o rezultatima primjene Akcionog plana – Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije za period od 26.2.2013. do 31.12.2013. godine, te preporučila donošenje internog plana borbe protiv korupcije sljedećim federalnim institucijama (budžetskim korisnicima): Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH, stručnim službama ovih domova, uredima Predsjednika FBiH i potpredsjednika FBiH Mirsada Kebe, Vrhovnom sudu FBiH, Ured za reviziju institucija u FBiH i Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca.
Zahtjev za donošenje internog plana borbe protiv korupcije upućen je Federalnoj komisiji za koncesije, Poreznoj upravi FBiH, Federalnoj novinskoj agenciji i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
Vlada putem resornih federalnih ministarstava obavezuje sva privredna društva u kojima ovlaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrše organi Federacije BiH da u roku od 30 dana donesu interne planove u borbi protiv korupcije.
Obaveza donošenja internih planova odnosi se i na pravne osobe čije se finansiranje vrši najvećim dijelom iz javnih prihoda.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je u toku.

 

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close