Visoko

Obavijest o privremenoj zabrani saobraćaja u dijelu ulice Branilaca Bosne

Na osnovu člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17 i 10/18), Općinska načelnica donosi:                                                                                                                          

R  J  E  Š  E  NJ  E

1. Uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim vozila hitne pomoći vozila za potrebe JU „Dom zdravlja” Visoko:

– u periodu od 07:00 sati dana 21.03.2019. godine (četvrtak) do 17:00 sati dana 22.03.2019. godine (petak) na dijelu regionalne ceste R 445 – dio ulice Branilaca Bosne od spoja sa ulicom Zenička do spoja sa ulicom VII.

2.  Zadužuje se izvođač radova “GEO PUT” d.o.o. Maglaj da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1., a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/07 i 61/07).

Obrazloženje

Privremena zabrana i poseban režim saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog izvođenja radova prema Ugovoru o izvođenju radova na “Rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže sa kolektorom do rijeke Bosne u ulici Mladih Muslimana” Visoko, broj: 05-25-16072-17/17 od 17.01.2018. godine zaključenog između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i izvođača radova “GEO PUT” d.o.o. Maglaj.

Obzirom na navedeno, a u skladu sa članom 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17 i 10/18), riješeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom  lijeku

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je žalba Komisiji za statut i propise Općine Visoko u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja. 

Press Općine Visoko 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close