Nijedan euro za poljoprivredu bez IPARD strukture

Vijeće ministara BiH usvojilo je na posljednjoj sjednici Preliminarnu informaciju Direkcije za evropske integracije o osnovnim nalazima sa 7. sastanka Odbora za monitoring IPA-e. Nadležne institucije zadužene su da do 27. septembra informiraju državnog koordinatora za IPA-u o poduzetim aktivnostima da bi državni koordinator mogao izvijestiti Evropsku komisiju do 1. oktobra.

Osnovni cilj ove preliminarne informacije je da prije uobičajenog sveobuhvatnog izvještaja o cjelokupnom sedmom sastanku Odbora za monitoring IPA projekata, Vijeće ministara BiH upozna o osnovnim nalazima sa sastanka u pogledu projekata koji su otkazani te onih u vezi s kojima je do 1. oktobra potrebno preduzeti hitne mjere radi prevazilaženja poteškoća u implementaciji.

Na 7. sastanku Odbora održanom 10. septembra u Sarajevu, kojim su kopredsjedavale Paola Pampaloni uime Evropske komisije i Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije, razmatrano je dvadeset sedam IPA projekata i pojedina horizontalna pitanja.

Sastanak je otvorio ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU (DEU) u BiH i specijalni predstavnik EU, naglašavajući da Brisel ozbiljno razmišlja i diskutuje o neefikasnoj primjeni IPA sredstava u BiH.

U tom kontekstu, predstavnici Evropske komisije na sastanku su poručili da je jedan broj IPA projekata već ranije razmotren na sastancima Odbora za monitoring IPA projekata i EK je očekivao da će poteškoće u implementaciji ovih projekata biti već davno otklonjene, što se nije desilo, zatim da suspenzija nije uobičajena praksa koja se često primjenjuje već se radi o vanrednoj praksi
koja se primjenjuje u posebnim situacijama, da postoji mogućnost otkazivanja jednog broja projekata za koji nije postignut dogovor izmedu korisnika o procesu implementacije, da se određeni broj projekta nalazi u kritičnoj fazi implementacije, te će odluke o otkazivanju ovih projekta imati posljedice na mogućnost finansiranja projekata putem IPA II finansijski instrument u pojedinim sektorima.

Također je poručeno da su pojedini projekti namijenjeni podršci izradi strateških dokumenta i akcionih planova
kao i podršci drugim vrstama analiza i operativnih akcija koje imaju za cilj da stvore uvjete za primjenu sektorskog pristupa u pojedinim projektnim oblastima, da u slučaju otkazivanja IPA projekata neće biti moguće osigurati učešće pojedinih oblasti u IPA II jer potrebne analize, strategije i planovi neće biti na raspolaganju, te shodno tome neće biti moguće primijeniti sektorski pristup kao vodeći princip i metodologiju za korištenje (programiranje, implementaciju i monitoring) IPA II finansijskog instrumenta.

Evropska komisija je na sastanku Odbora otkazala dva projekta u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja: IPA strukture ruralnog razvoja- SAPIC (IPA 2008, 2,4 miliona eura) i IPA Pilot-podrška provođenju mjera iz IPARD programa-PSIPARD (IPA 2010, tri miliona eura).

Projekti su prethodno 4. juna ove godine suspendovani na inicijalni period od 23 dana, a potom 26. juna suspenzija je produžena za dodatnih 81 dan.

Osnovni razlog suspenzije, naveden u dopisima, bio je nepostizanje dogovora o Strateškom planu za ruralni razvoj i IPARD operativnoj strukturi.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao vodeća institucija u projektima preduzelo u prethodnom periodu radi otklanjanja poteškoća zbog kojih su projekti bili suspendovani.

O ovim je aktivnostima ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pismom informirao Evropsku komisiju.
Međutim, predstavnici EK-a su naglasili da napori usmjereni postizanju dogovora o ovim projektima traju od 2009. godine, ali da preduvjeti za odvijanje projekata još nisu ispunjeni, što je razlog za njihovo otkazivanje. Naveli su da su propisi EU u pogledu korištenja IPA-e i struktura za korištenje IPA-e vrlo jasni, te da se ne može očekivati njihovo prilagođavanje Bosni i Hercegovini.

Naglašeno je da EU neće izdvojiti nijedan euro za podršku sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja ako prethodno ne postoji lP ARD operativna struktura koja je uspostavljena i
funkcioniše u skladu sa zahtjevima i propisima EU.

Iako su ova dva projekta otkazana, Evropska komisija je pozvala i ohrabruje BiH da uloži velike napore na postizanju dogovora o IPARD operativnoj strukturi u skladu sa zahtjevima EU.

Istaknuto je da je postizanje ovakvog dogovora nemoguće bez političke podrške. EK je također istakao da je postizanje dogovora o lP ARD strukturi neophodan uvjet za korištenje
sredstava podrške sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja i u narednoj finansijskoj perspektivi IPA Il.

Rečeno je da EK ostaje na raspolaganju za pomoć u postizanju dogovora u pogledu davanja potrebnih informacija, tumačenja, savjeta kao i seminara T AlEX pomoći.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close