Najznačajnije novine u prijedlogu zakona o inspekcijama FBiH

U Prijedlog zakona o inspekcijama koji je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru, a imajući u vidu obvezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnim okvirom EU, uveden je institut “službene kontrole” i pobliže utvrđena obveza  Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Njena obavza je kvalitetno i dosljedno osiguranja provedbe ovih kontrola i nalaganje odgovarajućih mjera i sankcioniranje u slučajevima utvrđivanja nepravilnosti u radu službenih osoba kod obavljanja postupka službene kontrole, kao i subjekata kod kojeg je službena kontrola izvršena, potvrđeno je Feni u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Osim toga, Prijedlogom zakona utvrđuje se obaveza nadležnih federalnih inspekcija u Federaciji BiH da osiguravaju nepristrasnost, kvalitetno provođenje i dosljednost službenih kontrola koje provode radi verifikacije postupanja, u skladu sa odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, te drugih propisa utvrđenih Međunarodnim ugovorima koje je ratificirala BiH.

Također, utvrđena je nova struktura Federalne Uprave u odnosu na važeći zakon, gdje Upravu čini 11 glavnih federalnih inspektora – pored dosadašnjih u sastav uprave uključen je glavni federalni inspektor za hranu. Slijedom te izmjene, u sastav Federalne uprave, pored postojećih 10 još jedan Inspektorat – Federalni Inspektorat za hranu, te pored dosadašnja tri još dva Sektora – Sektor unutrašnje kontrole i Sektor granične inspekcije.

Pijedlog zakona predviđa i uvođenje certificiranja inspektora – četverogodišnja potvrda o uspješnosti u radu koja podrazumijeva ocjenjivanje kvaliteta rada inspektora temeljem primjene utvrđenih standarda za državne službenike, a odnosi se na kvalitet rada i uspješnost u radu.

Zakonodavac uvodi obavezu glavnom inspektoru u zadnjoj godini pred penziju, da po ovlaštenju direktora Federalne uprave odnosno rukovodioca organa nadležnog za vršenje inspekcijskih poslova, obavlja poslove savjetnika radi prenošenja iskustava i znanja inspektorima iz svoje upravne oblasti, dok za obavljanje redovnih inspekcijskih poslova glavnog inspektora, direktor Uprave postavlja rješenjem glavnog inspektora u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

Proširena su ograničenja inspektora u obavljanju drugih poslova tako da inspektor ne može izrađivati projekte, elaborate, studije i analize po narudžbi poslovnog subjekta, uz naknadu.

Predviđeno je i uvođenje Sektora za unutrašnju kontrolu radi pojačane kontrole rada i izvršavanja zakonom utvrđenih obveza inspektora.

Značajna novina uvedena je kod definiranja obaveze učestvovanja subjekta nadzora u obavljanju inspekcijskog nadzora kojom je inspektoru data mogućnosti da ukoliko odgovorna osoba nije prisutna, inspekcijski nadzor može obaviti s bilo kojim uposlenikom koji je u radnom odnosu kod subjekta nadzora i prisutan je u momentu nadzora. Ova norma je ugrađena zbog česte zlouporabe važećih normi i manipuliranja od strane subjekata nadzora glede dokazivanja uredne dostave, najčešće zapisnika po okončanom inspekcijskom nadzoru.

Također, proširena je lepeza upravnih mjera koje inspektor može naložiti po okončanju inspekcijskog nadzora i utvrđivanju činjeničnog stanja. Inspektoru je na raspolaganju 14 različitih upravnih mjera.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close