Načelnica Općine Visoko Amra Babić: Saopćenje o dešavanjima u JP RTV Visoko

SAOPĆENJE

U cilju cjelovitog i sveobuhvatnog informisanja javnosti o nemilim dešavanjima u JP RTV Visoko u posljednjih nekoliko mjeseci, te potaknuta saopćenjima vijeća uposlenika emitovanih u programu 4.7. te 7.7. o.g. dužna sam skrenuti pažnju na sljedeće:

Na dan 31.12.2013.g. urađena je prva revizija finansijskih izvještaja JP RTV Visoko (od osnivanja preduzeća do danas) i sačinjen Izvještaj neovisnog revizora te je konstatovano:
– preduzeće ima 22 stalno uposlena i 4 radnika po osnovu ugovora o djelu.
– ukupni prihodi perioda iskazani su u visini od 367.023 KM od čega je 202.532 KM po osnovu prihoda od aktivnosti, te 144.268 KM prihoda iz budžeta Općine Visoko.
– Ukupni rashodi iskazani su u iznosu od 376.069 KM od čega oko 88% ćine troškovi zaposlenih.
– Gubitak perioda iznosi 8.880 KM.
– Gubitak do visine kapitala iznosi od 224.160 KM.
– Gubitak iznad visine kapitala iznosi od 219.417 KM.
– Ukupan akumulirani gubitak iznosi 443.577 KM.
– Kratkoročne obaveze iznose 467.916 KM od čega 376.730 KM po osnovu zaostalih obaveza prema zaposlenim.
– Radni sudski spor u visini 26.980 KM.

Iz svega navedenog jasno je da preduzeće već duži period posluje sa gubitkom, te je neophodno ODMAH usvojiti Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnik o plaćama i naknadama, smanjiti troškove, povećati prihode, eliminisati mogućnost nastajanja novih gubitaka, sačiniti plan sanacije gubitaka, napraviti sporazume sa radnicima koji će isključiti mogućnost novih radnih sporova.

Sve ovo je obaveza menadžmenta u saradnji sa Nadzornim odborom i mora biti realizovano uz puno veći i predaniji angažman uposlenih, veću iskorištenost svih kapaciteta, bolje međuljudske odnose i veću radnu disciplinu.

Evidentno je da su svi problemi nastali u JP RTV Visoko i da se samo u preduzeću mogu riješiti, a nikako uzurpacijom javnog medijskog prostora, tražeći „podršku javnosti u borbi za opstanak“ kako se tendenciozno navodi u saopćenju vijeća uposlenika.
Općina Visoko redovno izmiruje tranšu planiranu budžetom Općine Visoko za 2014.godinu i to će u kontinuitetu i nastaviti.

Općinska načelnica i Općinski pravobranilac uključeni su u posredovanje između uposlenika i menadžmenta u vezi sa pokrenutim radnim sporovima, te je 8.7.o.g. postignut dogovor o deblokadi računa i omogućavanju nastavka normalnog poslovanja. Ovo je samo kratkoročna intervencija, a nikako sistemsko rješenje problema.

U narednom periodu očekujem više volje i inicijative za rješavanje nagomilanih problema od strane menadžmenta i uposlenika JP RTV Visoko, kao i konkretne prijedloge i planove za dalji rad upućene Nadzornom odboru kao nadležnom tijelu imenovanom od strane Osnivača za provođenje uloge nadzora.

Načelnica Općine Visoko
Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close