Mirza Ganić: SDP – Demagogija (Skupština ZDK)

Na 59. hitnoj sjednici Skupštine Ze-Do kantona koja je održana 14.07.2014. godine, a na kojoj je razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda i to: „Razmatranje trenutnog stanja nastalog usljed dramatičnog pada priliva javnih prihoda u Budžetu Ze-Do kantona i nedostatak sredstava za ispunjenje Ustavnih i zakonskih nadležnosti Ze-Do kantona“, poslanik Mirza Ganić je uzeo učešće diskusijom, gdje je istakao:

Način na koji usmjeravate ovu sjednicu nije dobar. Kako bi se bolje razumjeli, prvo želim da istaknem dio izjave predsjednika kluba SDP-a gosp. Senaida Begića, koji je između ostalog rekao: ”Ovaj kredit nije zbog Vas (misli se na kategorije kojim je Kanton dužan), Premijer ima mogućnost da digne kredit koji je ranije odobren iz budžet od 16 miliona i tako izmiri obaveze prema Vama, a ovaj kredit će možda da troši druga vlada.”

Zbog navedenog ističem da Vlada sutra može podići kredit i rješiti Vaše zahtjeve, ako hoće, a ovaj kredit od 30 miliona treba da bude posebna tema i način rješavanja. Međutm Vlada to neće, manipuliše Vama!

Materijal u vidu poziva koji je jedino što smo dobili kao zastupnici i koji treba da tretira ovu oblast, te izlaganja premijera koji želi krivicu za stanje Kantona prebaciti nekom drugom je krajnje nekorektno i zaista zbog toga moram istaknuti sljedeće:

Ja Mirza Ganić, kao zastupnik u Skupštini kantona izjavljujem pod moralnom i krivičnom odgovornošću da svojim postupcima, diskusijama, inicijativama nikad nisam ugrozio stanje naših građana, privrednika, poljoprivrednika, porodilja, boraca i drugih, ako nisam pomogao, nisam odmogao.

Međutim, da se ne lažemo moramo otvoreno govoriti, a Vas pozivam da me demanutujete ako neistinu kažem, a hoću da govorim o krivici.

Problem nije nastao jučer, već je on prisutan posljednje četiri godine i nemojmo obmanjivati javnost. 

Kao dokaz toj tvrdnji navodimo sljedeće argumente:

 • Iskazani deficit budžeta Ze-Do kantona kako Premijer reče je cca 70 miliona KM, a ja tvrdim da je on je mnogo veći jer su za održavanje tekuće likvidnosti budžeta koristili namjenska sredstva, koja još nisu vratili, čime je direktno nanesena šteta općinama.
 • Kontinuirano vlada Ze-Do kantona ima veću potrošnju javnih prihoda u odnosu na priliv sredstava,
 • Nemamo dobar privredni ambijent,
 • Nemamo zapošljavanja,
 • Imamo anarhiju, netransparentnost u gotovo svim oblastima,
 • Imamo Strategije, Odluke, Zakone koji su usvojeni da ih imamo, a ne da ih koristimo,
 • Imamo realizaciju strategija ravnu nuli, a primjer je Strategija za mlade, Strategija za zapošljavanje, sport…
 • Nemamo kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, tako da je moja općina, općina Visoko, zbog ovakve politike oštećena u mandatnom periodu SDP-a za cca 4 miliona konvertibilnih maraka. Zašto konstantno govorim o kapitalnim ulaganjima? Zato što bismo imali puteve, radnici bi imali plate, a Kanton poreze i punjenje budžeta, a punjenjem budžeta budžetski korisnici bi lakše ostvarili svoja prava. Vama to ništa ne znači, ali da znate ja Vam nikad ova 4 miliona koja su trebala pripasti općini Visoko neću halaliti.
 • Nemamo javnih radova koje je pokrenula Vlada Ze-Do kantona, a znamo da je jedan od uslova bržeg prevazilaženja problema i izlaska iz ekonomske krize, ostvaranje javnih radova, jer time se direktno obezbjeđuje posao građevinarstvu i pratećim djelatnostima i dobija se razvojna komponenta budžeta.
 • Nemamo javni poziv za stambeno zbrinjavanje boraca, kao ni izvršavanje planiranog iznosa u budžetu za ovu kategoriju. Konkretno budžetom Ze-Do kantona u 2013. godini je bilo planirano 8,5 miliona KM za tekuće transfere i druge rashode za boračku populaciju. Od navedenog općini Visoko trebalo je pripasti, shodno definisanim pravilima raspodjele, 10,49% ili 891,650KM. Međutim boračkoj populaciji iz Visokog odobreno je 398.445,04KM, a u stvarnosti da ironija bude veća isplaćeno 237.108,24 KM. Iz pomenutog evidento je da boračka populacija iz Visokog oštećena za 654.541,76KM samo u jednoj godini. Ovaj problem Vam je istakla i gđa koja predstavlja porodice šehida.
 • Poteškoće u izvršenju budžeta Ze-do kantona, u svakoj oblasti imamo kašnjenja i gotovo da nemamo zadovoljnih kategorija. Svjedoci ste u kašnjenju isplata zakonskih obaveza prema studentima, porodiljama, civilnim žrtvama rata, borcima, poljoprivrednicima, prosvjetnim radnicima itd… Pitam Vas da li neko zna zadovoljnu kategoriju? Ja ne znam!
 • Velika dugovanja Kantona prema firmama koje su Kantonu pružale uslugu, čime Kanton direktno ugrožava postojeća radna mjesta, jer su kompanije u izvršene usluge uložile svoja sredstva i rad, a sada čekaju naplatu;

Demantujte da nije istina da je izraženo nezadovoljstvo svih kategorija o kojima je Kanton, shodno ustavnim obavezama dužan brinuti.

Sad ću Vam navesti gdje ste sve štedili u svim godinama, ali ovo su podaci iz budžeta 2014. godine:

 • Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade i u ovoj godini je nula KM,
 • Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade je smanjen u odnosu na 2013. godinu,
 • Tekući transfer za stipendiranje studenata je umanjen,
 • Stipendije studenata pripadnika boračke populacije su umanjene,
 • Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike boračke populacije su umanjena,
 • Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti je umanjen za više od 50%
 • Rješavanje stambene problematike mladih i u ovoj godini nije planirano,
 • Transfer za naučno istraživačku djelatnost je umanjen za 50%,
 • Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI u odnosu na 2013. godinu su umanjeni,
 • Troškovi organizacije takmičenja i manifestacija pripadnika boračke populacije su umanjeni,
 • Tekući transfer za sport je umanjen u odnosu na 2013. godinu za 200.000KM

Koliko je Vaša politika uspješna svjedoči i činjenica da je u 2012. godini pokrenut postupak likvidacije nad 133, a stečaj nad 70 privrednih subjekata u ZDK. Prema podacima Privredne komore u 2013. godini nije bilo stranih investicija, a domaće investicije su bile simbolične.

Ilustracije radi Vlada na čelu sa SDP-om je na samo jednoj sjednici održanoj 25.12.2013. godine donijela Odluku o privremenom raspolaganju NAMJENSKIH sredstava u iznosu od 10 miliona KM i to za isplatu plata i naknada za mjesec novebar 2013. godine zaposlenicima kantonalnih organa državne uprave i drugih budžetskih korisnika Ze-Do kantona. Poseban kuriozitet ove odluke je da se planira povrat izuzetih sredstava najkasnije do 30.09.2014. godine tj. par dana prije izbora.

Pomenuta sredstva su direktno namjenski trebala ići prema općinama za izgradnju vodovoda i kanalizacije (4 miliona), zaštite i unapređenja šuma (1,5 miliona), zaštitu okoliša (3,5 miliona) i razvoj infrastrukture u privredi (1 milion).

Iz svega naprijed navedenog jasno je da je Vašom politikom općina Visoko oštećena najmanje za 10 miliona konvertibilnih maraka (putevi, boračka populacija, privreda).

Također želim istaknuti da ste u 2013. godini prilikom izvršenja budžeta opet štedili na mjestima koja život znače i to:

 • Poticaj zapošljavanju mladih – izvršili 0%
 • Tekući tranfer za naučno-istraživačku djelatnost – izvršili 6%
 • Jednokratna novčana pomoć za rejšavanje stanbenog pitanja pripadnika boračke populacije – izvršili 53% (planirano 2,5milion KM)
 • Tekući transfer za poticaj samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica- izvršili 0% (planirano 1,91 milion KM)
 • Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz oblasti posebnih vodnih naknada – izvršili 52% (planirano 5,5 miliona KM)
 • Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj industriji – izvršili 63%
 • Rekonstrukcija i investiciono održavanje – izvršili 50% (planirano 3.709,031KM)
 • Rekonstrukcija i održavanje puteva izvršeno 40% (planirano 2.143,808KM)
 • Poticaji poljoprivredi minimizirani

Dragi građani, ovdje se radi o milionskim sredstvima, koja nisu zanemariva.

Ako uzmemo u obzir sve navedeno i kada na to dodamo sve ono što je premijer rekao u smsilu da je potvrdio dubiozu i eventualni kolaps Kantona ne treba se čuditi što su se desili protesti 7. februara.

Napominjem da smo ukazivali da budžet za 2014. godinu nije realan, da će biti slabo punjenje jer sve projekcije iz Ministarstva finasnija FBIH su govorile da će prihod o PDV-a biti manji. Vi niste na to obraćali pažnju, pa ste sa svojom skupštinskom većinom (SDP, SBB, Radom za boljitak) to zanemarili, a znali ste unaprijed da je realan budžet cca 240 miliona, a Vi usvojili 290 miliona. U startu ste znali da ćete 50 miliona biti dužni i da ćete obmanuti one koji očekuju sredstva iz budžeta.

Dragi građani, više puta smo tražili da vidimo koliko je izvršenje budžeta za 2014. godinu, inicirali rebalans i nikada to Vlada nije uradila.

Dragi građani, ako Vlada ne shvati svoje greške, a po meni najveća greška koju je pravila je činjenica da nikada nije mislila o razvojnom budžetu, trošila više nego što je imala i pumpala budžet kako bi tim obećanjima kupila mnoge!

Obzirom da sam već istakao da plate ne zavise od ovog kredita logičan je slijed poteza da prvo trebamo znati koliko nam je izvršenje tj. Koliko trenutno imamo, gdje će se trošiti pare i pod kojim kamatama ćemo ih dobiti, pa tek onda kredit, jer 30 miliona nije malo!

Vi na jednom papiru hoćete bezrezervnu podršku, e neće moći!

Dragi građani, poslije svega što sam čuo ja im ne vjerujem, insistiram na sistemskom pristupu. Molim Boga da nam pomogne.

Molim da izvinete što sam emotivno govorio, ali zaista ne mogu dopustiti da se šire laži i da nam vrijeđaju inteligenciju!

Mirza Ganić, poslanik u Skupštini ZE-DO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close