Mirza Ganić: Inicijativu za zapošljavanje pripravnika – 47. sjednica Skupštine ZDK

INCIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA U ŠKOLE NA PODRUČJU Ze-Do kantona

Podnosim incijativu da Vlada Ze-Do kantona i Mistarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Ze-Do kantoana, sačine program zapošljavanja pripravnika ili volontera u osnovnim i srednjim školama na području kantona između ostalog svršenicima Fakulteta sa nastavničkim smjerom i svršenicima Fakulteta koji su stekli stručno zvanje pedagog.

Obrazloženje

U 2011. godini kada je dužnost ministrice za obrazovanje, nauku kulturu i sport obavljala gđa Bernadeta Galijašević postojao je interesantan program za zapošljavanje pripravnika/volontera u školama na području kantona.

Od tada do danas ovakvog programa nema. Imamo činjenicu shodno podacima Zavoda za zapošljavanje da imamo značajan broj nastavnog  kadra i pedagoga bez radnog iskustva.

Obzirom na njihovo stručno zvanje prirodan slijed je da prvo radno iskustvo steknu u obrazovnim ustanovama, kako bi bili osposobljeni za rad i polaganje stručnog ispita.

Finansiranje prirpavničkog/volonterskog staža neće prouzrokovati značajna finansijska sredstva, a program će značajno unaprijediti osposobljavanje diplomanta pomenutih smjerova.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close