Mirza Ganić: 46. Sjednica Skupštine Zeničko – dobojskog kantona

Na 46. Sjednici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona koja je održana 05. 11. 2013. godine, Mirza Ganić je postavio dva poslanička pitanja, i to:

1. Ministarstvu za saobraćaj i komunikacije

Potrebna mi je zvanična informacija od nadležnog ministarstva koliko je Ze Do kanton dobio sredstava u raspodjeli sredstava od GSM licence, te u koju svrhu, odnosno namjenu će biti utrošena ta sredstva, kojim općinama u Ze-Do kantonu će biti dodjeljena i koji je bio kriterij za raspodjelu sredstava prema općinama u našem kantonu, tj. šta je odredilo prioritet u raspodjeli?

2. Ministarstvu finansija

Na području općine Visoko egzistira Udruženje slijepih koje je po rješenju nadležnog ministarstva Odlukom dobilo određena finansijska sredstva za realizaciju međunarodnog turnira u Golbal-u. Međutim, sredstva još nikada nisu isplačena. Obzirom da se radi o specifičnoj populaciji građana našeg kantona, molim ministircu da mi odmah usmeno odgovori kada će doći do transakcije, ako može tačan termin.

Ministrica se oglušila o postavljeno pitanje, te će odgovor dostaviti pismeno.

Pored postavljanja pomenutih pitanja, u okviru tačke dnevnog reda koja je tretirala Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Budžeta Ze-Do kantona za 2012. godinu Mirza

Ganić je istakao:

”Obzirom na važnost ovog dokumenta, neophodno je uzeti učeća u raspravi kako bi se istakle određene činjenice koje treba da budu poruka i pouka, a koju ustvari želim da istaknem na kraju svog izlaganja.

U izvještaju su decidno iznesene sljedeće činjenice, a ko ne vjeruje u vjerodostojnost istih može pogledati u izvještaj koji je zaista obiman i uvjeriti se.

U izvještaju stoji sljedeće:

1. Nisu se poštovale odredbe Zakona o budžetima u dijelu poštivanja kod pripreme i izrade

2. Nisu dosljedno primjenjivane odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH

3. Ne može se potvrditi istinitost iskazane imovine u objavljenim finansijskim izvještajima

4. Nisu poštovani utvrđeni rokovi za izradu dokumenta okvirnog budžeta

5. Zakonom o izvršenju budžeta za 2012 godinu nisu utvrđeni prioriteti izvršavanja budžeta

6. Planovi novčanih tokova nisu sačinjavani u skladu s odredbama Zakona

7. Budžetski korisnici nisu sačinjavali i Ministarstvu finansija dostavljali godišnje finansijske

8. Ministarstvo finasnija nije popunilo pomoćne obrazce propisane Pravilnikom o

9. Nisu se poštovale odredbe zaključenog ugovora, konstatovano je da postoje odstupanja budžetaizvještajefinansijskom izvještaju i godišnjem obračunu u cijenama koje su ugovorene, u odnosu na one koje su fakturisane, naravno uvijek su fakturisane veće cijene i da ironija bude veća fakturisni su proizvodi koji uopće nisu bili

10.Nisu istinito prikazano troškovi na poziciji rekonstrukcije i investicionog održavanja predmet ponudeMinistarstva za obrazovanje, tako što je iskazan izdatak u iznosu od 19,615KM, a uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je ovaj izdatak nastao u 2008. godini.

Kada uzmemo u obzir samo navedenih 10 stavki možemo zaključiti da je bilo kršenja zakona i zakonski odredbi u poslovanju. Obzirom na činjenicu da je revizor dao mišljenje s rezervom i istakao četri1 stavke koje su jasne i slažu se s gore navedenim, a znajući pomenuto bit ću slobodan da po svom slobodnom mišljenju zaključim da finansijsko poslovanje u 2012 godini nije pozitivno.

Razlog zbog kojeg iznosim činjenice, a u uvodu sam rekao da želim da izvućemo pouku koja vrlo jasna, a to je želja da u izvještaju za 2013. godinu se ne smiju ponoviti pomenuti propusti i isti moraju biti ipravljeni.

Želio bih da Premijer pokrene proceduru utvrđivanja odgovrnosti, svakako važno je poduzeti određene mjere, ali isto tako vrlo važna je odgovornost. Svako kršenje zakonskih propisa treba da ima za posljedicu pokretanje odgovornosti, bez odgovornosti nemamo ni adekvatnog poštivanja definsanih propisa.”

______________

1 Revizor je u osnovi za izražavanje mišljenja istakao:

1. Ne može se potvrditi vrijednost iskazane imovine iz bilansa stanja za iznos od 62.444.779KM, obzirom da je ista po zaključku Vlade trebala biti isknjiženja iz finansijskih evidencija kantonalnih organa uprave i ustupljen krajnjim korisnicima (tačka 4.7. Izvještaja)

2. Nisu poštovane odredbe članova 4,22 i 23. Zakona o budžetima u FBiH, jer nije vršeno usaglašavanje rashoda sa ostvarenim prihodima. Navedeno je imalo za posljedicu ostvareni deficit za 2012. Godinu u iznosu 16.045.53KM, odnosno akumulirani iznos 49.112.158KM (tačka 4.9. Izvještaja)

3. Nisu poštivane odredbe članova 2. I 31. Zakona o Budžetia u FBiH, kojm je utvrđeno da budžetski korisnici mogu stvarati obaveze samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu budžeta, jer su stvorene obaveze u iznosu 3.394.951KM iznad Budžetom odobrenih (tačka 4.3. Izvještaja)

4. Nisu dosljedno primjenjivane odredbe zakona o javnim nabavkama BiH u dijelu primjene propisane vrste postupka odabira dobavljača i osiguravanja zadovoljavajuće konkurentnosti prilikom nabavke kako stalnih sredstava tako i kod izbora dobavljača za tekuće izdatke (tačka 4.6. Izvještaja)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close