KTK: Javni pozivza prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju otkupne stanice Visoko u Topuzovo polju u vlasništvu

Na osnovu clana 2. i clana 26. stav 1. tacka c.Zakona o privatizaciji preduzeca (“Službene novine

Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09), clana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeca – Precišcen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke NO  „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: IX-1/12 od 27.06.2012. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju otkupne stanice Visoko u Topuzovo polju u vlasništvu „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Naziv predmeta:          Otkupna stanica Visoko

Adresa predmeta:        Visoko, Kakanjska b.b.

Šifra predmeta:            11000266

Prodavac:                     „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1,Visoko putem

Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41,

Sarajevo

Kratak opis predmeta: Predmet prodaje je Otkupna stanica Visoko u Topuzovom polju uknjižen u z.k. il. 213, KO Kraljevac, k.c. 806/3 u naravi pomocna zgrada u privredi br.1. sa pripadajucim zemljištem. Na predmetu prodaje upisana je hipoteka u korist Porezne Uprave – Kantonalni Porezni ured Zenica. Na predmetu prodaje upisana je zabilježba izvršenja u korist Zenicko -Dobojskog kantona Zenica i kompanije Sarl Gama Trading Company.   Otkupna stanica se nalazi u naselju Topuzovo polje na regionalnom putu Visoko – Kakanj. Vanjske dimenzije objekta su 29,50 x 6,50 m. Poslovni prostor je spratnosti P+1 ukupne površine 440 m2.  Objekt posjeduje zemljište na kome je izgraðen ukupne površine 397 m2. Nekretnina u opisu predmeta oznacena jekao poljoprivredno zemljište, te je u vezi s tim izdato Uvjerenju Opcine Visoko broj: 01/2-02- 653/12, od 20.09.2012. godine u svrhu privatizacije.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena ……………………………………………………………………………….350 bodova ili 35%

Pocetna cijena iznosi 350.000,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje placa se u gotovom novcu.Ponude sa cijenom nižom od pocetne cijene nece biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje dva radnika  „KTK Visoko“ d.d. Visoko………..350 bodova ili 35 % Preuzimanje i zapošljvanje 2 (dva) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zakljucivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja………………………………………………….300 bodova ili 30% Nova finansijska ulaganja u iznosu od 35.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zakljucivanja kupoprodajnog ugovora i to u renoviranje objekta. Dodatno investiranje nece biti bodovano.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuðaca:

Pravo ucešca na tenderu imaju sva fizicka i pravna domaca i strana lica u skladu sa  clanom 12. Zakona o privatizaciji preduzeca (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04,  44/04,42/06 i 4/09) .

Ponuda se podnosi u zapecacenoj koverti na kojoj je naznacena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

–        posebnu zapecacenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuðaca i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuðac ispunjava uvjet iz clana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizicka lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pecatom poduzeca. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa

–        posebnu zapecacenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuðaca i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za ucešce.

Depozit u iznosu od 35.000,00 KM uplacuje se na racun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.   Naknada za ucešce na tenderu u iznosu od 350,00 KM uplacuje se na racun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporucenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 23.11.2012. godine, do 16,00 sati ne otkrivajuci pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat ce se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznacenim rokom.

Ponuðac može odustati od ucešca na tenderu o cemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrðenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slucaju ponuðac ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuðaca

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeca – Precišceni tekst (“Služ bene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održati ce se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašica br. 1, dana  28.11.2012. godine u 11,00 sati.

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Jakov Gavran, 033-212-884

Odgovorna osoba u preduzecu:  Fuada Jusic, 062-273-847

Javni poziv ce biti objavljen u dnevnim novinama:

„Dnevni avaz“ Sarajevo

„Osloboðenje“ Sarajevo

„Dnevni list“ Mostar

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close