Kompanije koje ne uplaćuju doprinose moći će na tendere?

Vlada Federacije BiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da izmijeni Zakon o javnim nabavkama BiH u dijelu koji se odnosi na ograničenja dobavljača za učešće u postupku javne nabavke ukoliko ne ispunjavaju obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa.

Predloženo je da se u dijelu ovog zakona koji govori o odbijanju ponuda, alineja koja glasi da ponuđač „nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH, ili zemlji u kojoj je registriran i nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran, zamijene tekstom “ako nema dokaz o stabilnom finansijskom poslovanju”.

S obzirom na to da problem uplate doprinosa egzistira duži niz godina, Vlada Federacije BiH ga je kroz socijalni dijalog sa partnerima razmatrala u više navrata na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH.

Tako je na sjednici ESV-a, koja je održana u februaru prošle godine, zaključeno da je potrebno što prije pokrenuti postupak donošenja sistemskih rješenja, kako bi se počelo rješavati pitanje velikih dugovanja nastalih neuplaćivanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Međutim, imajući u vidu sveukupno stanje u zemlji, kao i globalnu ekonomsku krizu, sistemska rješenja kojima bi bio riješen problem (ne)uplaćivanja doprinosa još nisu donesena, pa kompanije koje posjeduju tehničku i profesionalnu sposobnost, a imaju problem sa (ne)uplaćivanjem doprinosa, nisu u mogućnosti da učestvuju na tenderima u sistemu javnih nabavki u BiH.

Ove izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH bi bile privremeno rješenje do donošenja sistemskih rješenja. Njima bi se određenim kvalificiranim kompanijama omogućio pristup sistemu javnih nabavki u BiH.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close