JU”Dom zdravlja”: Javni oglas za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora

Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10) i Zaključka Upravnog odbora JU”Dom zdravlja” Visoko broj 01-630/15. od 23.03.2015.godine, Direktor JU”Dom zdravlja” Visoko objavljuje:

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti

I. OPŠTI PODACI O ZAKUPODAVCU

Zakupodavac : Javna Ustanova „Dom zdravlja“Visoko
Sjedište: Branilaca BiH br.22, 71 300 Visoko
Telefon: 032/738-777
Fax: 032/735-170
Web: www.dzvisoko.ba

 

II. PREDMET JAVNOG NADMETANJA

Predmet javnog nadmetanja je izdavanje pod zakup višak poslovnog prostora Zakupodavca na period od 1 (jedne) godine uz mogućnost produženja, računajući od dana zaključivanja Ugovora o zakupu.

 

Lokacija i namjena

Površina

Početna cijena zakupa

Režijski troškovi

Ambulanta porodične medicine u mjesnoj zajednici Buci, općina Visoko. Prostor se iznajmljuje u svrhu obavljanja apotekarske djelatnosti

48,35 m2

3.000,00 KM/mjesečno

  • Električna energija,
  • Odvoz komunalnog otpada,
  • Odvoz medicinskog i infektivnog otpada,

 

 

Prostor se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koji nemaju dugova prema JU”Dom zdravlja” Visoko.

IV. SADRŽAJ PONUDE

1. Iznos ponuđene zakupnine (ne može biti manji od početne);
2. Izjava da navedeni prostor neće davati u podzakup, odnosno da će prostor koristiti isključivo u svrhu obavljanja apotekarske djelatnosti;
3. Izvod iz sudskog registra, ime odgovorne osobe, broj telefona (kontakt).
V. VISINA NAKNADE ZA ZAKUP

Početna cijena za zakup utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 KM/mjesečno sa PDV-om. U cijenu su uračunati troškovi grijanja i vode.

VI. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači su obavezni dostaviti ponudu najdalje do 06.04.2015.godine na Protokol JU”Dom zdravlja” Visoko do 11,00 sati.

VII. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda biće održano 06.04.2015.godine u prostorijama JU”Dom zdravlja” Visoko u 12,00 sati. Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

VIII. DOKAZ O SPOSOBNOSTI

– Izvod iz sudskog registra,
– Ovjerene bilance za posljednje dvije godine,
– Izjava da ponuda vrijedi 90 dana i
– Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima.

IX. KRITERIJ I MJERILA ZA ODABIR

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:
1. Najveći ponuđeni iznos zakupnine. Ponuđena cijena uključuje PDV.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude identičan iznos zakupnine prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podnio prijavu na javni oglas na Protokol JU”Dom zdravlja” Visoko.

X. IZBOR PONUĐAČA I ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Odluka će se donijeti u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Rok za zaključivanje Ugovora je 15 dana od dana prijema Obavijesti o odabiru.

XI. OBJAVA JAVNOG OGLASA

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici JU”Dom zdravlja” Visoko www.dzvisoko.ba.

XII. DODATNE INFORMACIJE

Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close