Još jedna kazna AFIP-u za zloupotrebu dominantnog položaja

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo, zloupotrijebila dominantan položaj na relevantnom tržištu pružanja finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine, јеr je primjenjivala različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova i zaključivala ugovore kojima se uslovljavalo druga strana na prihvatane dodatnih obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog ugovora, navodi se u informaciji Konkurencijskog vijeća BiH.
Rješenjem je naloženo Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo zaključivanje Ugovora o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektom “Tron Systems” d.o.o. Sarajevo pod uslovima jednakim za sve privredne subjekte na relevantnom tržištu, u propisanom roku.
Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo je zabranjeno svako buduće postupanje na relevantnom tržištu, a koje bi privredne subjekte ili fizička lica dovelo u nepovoljan položaj na relevantnom tržištu.
Zbog neosporno utvrđenog kršenja Zakona o konkurenciji, Rješenjem je izrečena novčana kazna Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo u iznosu od 22.000,00 KM.
Nedavno je Konkurencijsko vijeć BiH  utvrdilo je da je AFIP d.d. Sarajevo zloupotrijebio  dominantni položaj na tržištu, uskraćujući pristup informacijama o finansijskim pokazateljima uspješnosti poslovanja pravnih lica u BiH po postupku koji je pokreuno LRC Inžinjering.
AFIP-u je izrečena novčana kazna u iznosu od 19.000,00 KM.
Rukovodstvo AFIP-a je suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama zaključilo Ugovor sa privatnom firmom kojoj je besplatno omogućen pristup predmetnim informacijama i to sa klauzulom o raspodjeli dobiti od prodaje. U isto vrijeme, svim ostalim učesnicima na tržištu AFIP je onemogućio pristup ovim informacijama koje su po zakonu javno dostupne pravnim i fizičkim licima, bez dokazivanja pravnog interesa.
U izvještaju Kokurencijskog vijeća je navedeno da je AFIP zaključio ugovore i ustupio finansijske ivzještaje za 2012. godine sa privrednim subjektom TEC d.o.o. Sarajevo, Tron Systems d.o.o. Sarajevo, Bonline d.o.o., Zagreb, Creditreform d.o.o, Zagreb, te sa svim komercijlanim bankama koje poslovuju na teritoriji FBiH, te time ograničio konkurenciju i stavio u povoljniji položaj privredne subjekte koji su već u ugovornom odnosu sa privrednim subjektom AFIP.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close