M plusOglasiVisoko

JKP Visoko: Konkurs

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Odbora za reviziju (broj: 4602 od 07.12.2018. godine), a u skladu sa odredbama člana 8. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),  te člana 5. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko, Nadzorni odbor raspisuje:

K O N K U R S
za izbor i imenovanje Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko

Raspisuje se konkurs za sljedeće pozicije:

 • Predsjednik Odbora za reviziju preduzeća – 1 izvršilac
 • član Odbora za reviziju – 2 izvršioca.

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornosti da:

 • imenuje vanjskog revizora;
 • razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije, te poduzima mjere i aktivnosti na korekciji utvrđenih propusta;
 • osigurava uslove internoj reviziji za izvršavanje obaveza u skladu sa planom revizije i važećim standardima;
 • poduzima mjere u cilju efikasnosti interne kontrole poslovanja preduzeća;
 • podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim mjesečnim sastancima.

Listu kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju utvrđuje Nadzorni odbor preduzeća, te predlaže Skupštini preduzeća na konačno imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju. Odbor za reviziju mora sačinjavati najmanje po jedan član obje navedene struke. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

a) Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 • da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, nespojiv sa obavljanjem dužnosti za poziciju za koju se prijavljuje 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske, izvršne funkcije ili savjetnik zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa);
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa);
 • da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora preduzeća (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa);
 • da nije u sukobu interesa u ličnom i profesionalnom odnosu sa preduzećem u kojem se prijavljuje na poziciju predsjednika odnosno člana Odbora za reviziju (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa).

b) Posebni uslovi:

 • da ima visoku stručnu spremu VII stepen ili da je završio I ciklus studija Bolonjskog sistema ekonomske ili pravne struke (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 • da ima tri godine radnog iskustva u struci (potvrda o radnom iskustvu).

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 • stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja, te poznavanje zakona i propisa;
 • prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti;
 • sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka;
 • rezultati rada ostvareni tokom radnog perioda.

Mandat članova Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO “ d.o.o. Visoko traje četiri godine računajući od dana imenovanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. biografiju s adresom i telefonskim brojem za kontakte;
 2. original uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija;
 3. original rodni list ili ovjerena fotokopija;
 4. ovjerenu fotokopiju diplome;
 5. potvrdu o radnom iskustvu u struci (izdaje je poslodavac kod kojeg je kandidat zaposlen ili kod kojeg je imao zaposlenje);
 6. izjava ovjerena pred organom lokalne samouprave ili notarski obrađena izjava da kandidat nije na funkciji u političkoj stranici u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03);
 7. izjava ovjerena pred organom lokalne samouprave ili notarski obrađena izjava da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 16/02);
 8. izjava ovjerena pred organom lokalne samouprave ili notarski obrađena izjava da kandidat nema privatni/finansijski interes u Javnom komunalnom preduzeću „VISOKO“ d.o.o. Visoko;
 9. izjava ovjerena pred organom lokalne samouprave ili notarski obrađena izjava da kandidat nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom;
 10. izjava ovjerena pred organom lokalne samouprave ili notarski obrađena izjava da kandidat nije pravosnažnom odlukom osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih pet (5) godina od dana pravosnažnosti;
 11. izjava ovjerena pred organom lokalne samouprave ili notarski obrađena izjava da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna.

Nakon obavijesti kandidata o izboru na poziciju kandidat je dužan u roku od 8 dana dostaviti:

 1. uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom odlukom osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih pet (5) godina od dana pravosnažnosti;
 2. uvjerenje da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javno komunalno preduzeće „VISOKO“ d.o.o. Visoko, Naselje Luke II broj 16 71300 Visoko, Nadzorni odbor, sa naznakom “Prijava na konkurs za OZR-ne otvarati“.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close