Visoko

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 49/05), Općinska načelnica Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS
Za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko i to:

Viši samostalni referent za poslove iz komunalne oblasti u Odsjeku za komunalne poslove i zaštitu okoline u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Općine Visoko

1 izvršilac

Opis poslova: Obilazi teren, sastavlja izvještaje, te daje stručna mišljenja po predmetima iz oblasti komunalnih poslova, inicira programe razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, učestvuje u izradi planova i projekata iz komunalne oblasti, inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata u oblasti planiranja, predlaže lokacije, namjenu i uređenje javnih površina, vrši nadzor nad provođenjem programa komunalnih djelatnosti i programa tekućeg održavanja i ostalih programa iz nadležnosti Odsjeka, vrši izradu predmjera i tehničkih rješenja za oblast niskogradnje, vrši nadzor na održavanju gradskih ulica, horizontalne i vertikalne signalizacije i zimskog održavanja, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

– VŠS/VI stepen – više obrazovanje tehničke struke
– najmanje tri (3) godine radnog staža
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računaru

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu BiH,
2. rodni list,
3. diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
4. potvrda o radnom stažu,
5. dokaz o položenom stručnom ispitu,
6. potvrda o osposobljenosti za rad na računaru,
7. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu: OPĆINA VISOKO, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO, sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas objavljen 27.12.2018.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close