JAVNI POZIV za usmenu javnu raspravu o zaštitnim zonama vodovoda Radinovići

Služba za privredu, razvoj, buđet i finansije općine Visoko , u postupku donošenja Odluke o zaštitnim zonama izvorišta “Radinovići “, a po zahtjevu MZ Moštre za utvrđivanje zaštitnih zona vodozahvata “Radinovići” na osnovu čl.  11. stav 1. tačka d. Pravilnika o načinu   utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno snabdjevanje stanovništva  (“Sl novine  FBIH” broj:  88/12.) i čl.147. Zakona o upravnom postupku (Sl. novine FBiH broj:2/98)  upućuje:

JAVNI POZIV za usmenu javnu raspravu o zaštitnim zonama vodovoda Radinovići

Javna rasprava će se održati u prostorijama Velike sale općine Visoko  02.04.2013. s početkom u 10,00 sati.

Pozivaju se korisnici vodovoda Radinovići i druga zainteresovana lica da prisustvuju raspravi.

Uvid u Elaborat o zaštitnim zonama izvorišta zainteresovani mogu izvršiti u sobi 20 općine Visoko.

Nacrt Odluke o zaštitnim zonama objavljen je na stranici www.visoko.gov.ba.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u sobi 20 općine Visoko.

Nacrt:

JAVNI POZIV za usmenu javnu raspravu o zaštitnim zonama vodovoda Radinovići

Na osnovu člana 66., 67. i 68.   Zakona o vodama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/06) i člana 40. Zakona o vodama (Službene novine ZE-DO kantona, broj 17/2007) a u skladu sa Pravilnikom o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda za javno vodosnabdjevanje stanovništva, (u daljem tekstu: Pravilnik o zaštitnim zonama) – Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 88/12)., Općinsko vijeće na svojoj ________ sjednici, održanoj ___________ godine, donosi

ODLUKU O zaštiti IZVORIŠTA vode za piće  “BUNAR RADINOVIĆI”
općina VISOKO

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići ” (u daljem tekstu: izvorište), sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom za potrošače na području   naselja Radinovići, MZ Moštre, veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite, nadzor nad sprovođenjem ove odluke, kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za sprovođenje sanitarne zaštite izvorišta.

Član 2.

Izvorište „bunar Radinovići“ nalazi se u naselju  Radinovići cca 700 m od korita rijeke Bosne  sa koordinatama X=6 511 528 i Y=4 875 928, Z = 404.40

Član 3.

Zaštita bunara vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrđeni u skladu sa lokalnim uslovima, na osnovu provedenih istražnih radova i stručnog elaborata.

Član 4.

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite voda izvorišta “bunar Radinovići” od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost  bunara.

Član 5.

Urbanističko uređenje prostora, građenje, privredne, poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo na način i u mjeri koji su utvrđeni ovom odlukom.

Privredna društva, federalni, kantonalni i opštinski organi uprave, druga pravna lica i građani dužni su pridržavati se odredbi ove odluke i primjenjivati propisane mjere zaštite.

II   Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere

Član 6.

U skladu sa „Pravilnikom o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda za javno vodosnabdjevanje stanovništva“ (u daljem tekstu: Pravilnik o zaštitnim zonama) – Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 88/12).

Izvorište “bunar Radinovići” predstavlja izvorište podzemnih voda u litofacijalnom sastavu.

Za izvorište “bunar Radinovići” utvrđuju se tri zone sanitarne zaštite i to:

I zaštitna zona – zona najstrožijeg režima zaštite, koja je podijeljena na:

a)        Ia zaštitnu zonu (zonu najstrožijeg režima zaštite – zonu bunara-ograđeni prostor );

b)   Ib zaštitnu zonu (zonu strogog režima zaštite do 50metara od objekta);

II zaštitna zona – zona ograničenog režima zaštite;

Za izvorište “bunar Radinovići “, granice zaštitnih zona utvrđene su u skladu sa članom 7. Pravilnika o zaštitnim zonama,

III zaštitna zona  sa umjerenim zabranama za izvorište “bunar Radinovići“ je na osnovu brzine kretanja podzemne vode

Područje Ia zaštitne zone izvorišta obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekta i njegovog zaleđa, kojim se vodozahvatni objekat štiti od slučajnog ili namjernog zagađenja ili oštećenja.

Granica Ia zaštitne zone proteže se oko vodozahvatnog objekta  ka saobraćajnici. Površina Ia zaštitne zone oko vodozahvatnog objekta na izvorištu “bunar Radinovići” je 168 m2 .

Član 7.

Područje Ia zaštitne zone oko vodozahvatnog objekta izvorišta “bunar Radinovići “, nalazi se na općini Visoko .

Predstavnici vlasnika vodoprivrednog objekta MZ Moštre podružnica Radinovići, će u skladu sa važećim propisima o eksproprijaciji regulisati pitanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta na području Ia zaštitne zone.

Član 8.

Na području Ia zaštitne zone nalaze se slijedeći objekti:

1. Vodozahvatni objekat izvorišta “bunar Radinovići ” iz koga se voda  potisnim cjevovodom transportuje u sekundarne vodove.

Na objektima iz tačaka 1. prethodnog stava ovoga člana nalaze se pripadajuće armature, elektro instalacije i oprema i druga pripadajuća oprema.

Pored objekata iz stava 1. ovoga člana, na području Ia zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera zaštite, graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, kao što su vodozahvatni objekti, rezervoari, pumpne stanice, trafo-stanice, administrativni objekti, prilazni i unutrašnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema za vodosnabdijevanje.

Član 9.

Vodoprivredni i drugi objekti iz člana 8. ove odluke i njima propadajuća oprema u vlasništvu su grupe građana naselja Radinovići .

Vlasnici upravljaju vodoprivrednim i drugim objektima i pripadajućom opremom iz prethodnog stava ovog člana.

Vlasnik vodoprivrednih objekata nadležna je za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom na području Ia zaštitne zone oko vodozahvatnog objekta izvorišta  “bunar Radinovići “.

Nadležna općina, općina Visoko , na čijoj se teritoriji nalaze zaštitne zone odgovorna je za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom.

Područje Ia zaštitne zone mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom, kao i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Ograda iz prethodnog stava ovog člana mora biti izvedena na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje Ia zaštitne zone.

Član 10.

Vlasnici su dužni na odgovarajući način obilježiti Ia zaštitnu zonu, što naročito uključuje naziv izvorišta i zaštitne zone, naziv vlasnika i korisnika, broj dežurnog telefona za hitne slučajeve i upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.

Član 11.

Pristup na područje Ia zaštitne zone dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike vlasnika objekata koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ove zone i nadležnim inspekcijskim organima u toku vršenja redovnih ili vanrednih kontrola ove zone, kao i drugim licima uz posebno odobrenje  vlasnika.

Sva lica iz prethodnog stava ovog člana moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla pristupiti prostoru Ia zaštitne zone. Vrste propusnica i uslovi njihovog izdavanja utvrđeni su opštim aktima vlasnika vodovoda.

Lica koja stalno ili povremeno rade na objektima unutar Ia zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim liječničkim pregledima, u skladu sa odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.

Član 12.

Na području Ia zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem vodozahvatnih objekata. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvatnih objekata ne smiju štetno djelovati na izvorište.

Izuzetno od odredaba iz stava 1. ovog člana, vlasnik je dužan da zemljište u Ia zaštitnoj zoni zasije travom i rastinjem plitkog i vezanog korijenja, pri čemu je najstrožije zabranjena upotreba prirodnog ili vještačkog đubriva, hemijskih sredstava za zaštitu bilja, kao i drugih agrotehničkih sredstava.

Izuzetno od odredaba iz stava 1. ovog člana, dozvoljeno je provođenje kanalizacije i drugih instalacija, koje služe za normalan rad objekata za vodosnabdijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjima potrebno osigurati da te instalacije ne mogu direktno ugroziti izvorište.

b)       Ib zaštitna zona (zona strogog režima zaštite)

Član 13.

Područje Ib zaštitne zone obuhvata prostor od granice Ia zaštitne zone iz člana ove odluke do vanjske granice Ib zaštitne zone.

Granice I zaštitne zone

k.č. 497    19,62 x 19,11 m        Cca 375 m2
k.č. 498    9,0 x 19,62 m        Cca  177 m2
k.č. 506    23,75 x 7,06        Cca  168 m2

Ukupna površina Ib zaštitne zone iznosi 720 m2, dok je obim ovoga područja 63 m1.

c) II zaštitna zona – zona ograničenog režima zaštite

Područje II zaštitne zone (zona ograničenog režima zaštite) izvorišta “bunar Radinovići” obuhvata prostor od vanjske granice Ib zaštitne zone do vanjskih granice II zaštitne zone Predstavljenih prostornim tačkama poligona

Naziv parcele – k.č.506
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 83×26
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 1753.00
Koordinate X – A 6 511 463, V  6 511563, L 6 511 533 i T  6 511 498
Koordinate Y – A  4 875 922, V  4 875 920, L  4 875 896 i T 4 875 897

Naziv parcele – k.č.502
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 29×15
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 435.00
Koordinate X – A 6 511 463, B  6 511483 i S 6 511 476
Koordinate Y – A  4 875 922, B  4 875 923 i S  4 875 948

Naziv parcele – k.č.501
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 29×10
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 290.00
Koordinate X – B  6 511483, C  6 511 487, S 6 511 476 i M  6 511 486
Koordinate Y – B  4 875 923, C  4 875 923, S  4 875 948 i M  4 875 951

Naziv parcele – k.č.500
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 30×10
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 300.00
Koordinate X – C  6 511 487, D  6 511497, M  6 511 486 i N  6 511 496
Koordinate Y – C  4 875 923, D  4 875 922, M  4 875 951 i N  4 875 953

Naziv parcele – k.č.499
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 14×30
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 420.00
Koordinate X – D  6 511497, E  6 511 512, N  6 511 496 i H  6 511 511
Koordinate Y – D  4 875 922, E  4 875 922, N  4 875 953 i H  4 875 954

Naziv parcele – k.č.498
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 12×23
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 280.00
Koordinate X – E  6 511 512, F  6 511 524, H  6 511 511 i K  6 511 523
Koordinate Y – E  4 875 922, F  4 875 922, H  4 875 954 i K  4 875 957

Naziv parcele – k.č.497
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 23×29
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 406.00
Koordinate X – F  6511 524, G  6511 545, K  6511 523 i J  6 511 547
Koordinate Y – F  4 875 922, G 4 875 925, K  4 875 957 i J  4 875 950

Naziv parcele – k.č.496
Dimenzije orijentacionog oblika u m – 15×21
Površina  zone ograničenog režima zaštite M2 – 313.00
Koordinate X – G  6511 545, H  6511 562, J  6 511 547 i I  6 511 561
Koordinate Y – G 4 875 925, H  4 875 923, J  4 875 950 i I  4 875 950

Ukupna površina II zaštitne zone iznosi 4 987m2, dok je obim ovoga područja 291 m.

Član 14.

Na području II zaštitne zone izvorišta zabranjeno je izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi podzemne vode do bunara, a naročito:

izgradnja novih naselja , izgradnja i rad kanalizacije, izuzetno na kratkim potezima  dozvoljeno je provođenje  instalacija  kanalizacije  uz  provođenje mjera vodonepropusnost kanalizacionih vodova i kontrolisanog protoka  ;
izgradnja i nekontroliran rad sportskih i rekreacionih objekata ;
formiranje gradilišta i gradilišnih naselja bez sanitarija
izgradnja i eksploatacija izvorišta i bunara ;
iskopi u vodonosnom sloju;
odlaganje svih vrsta čvrstog otpada i izgradnja deponija, uključujući sanitarne deponije;
izgradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona;
izgradnja i rad željezničkih i ranžirnih stanica i terminala i autobuskih stanica,
izgradnja i korištenje skladišta rastvorljivih materija opasnih i štetnih za vodu;
izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi,
izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih tečnosti;
cestovni transport hemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih materija;
izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i za mineralnu vodu;
eksploatacija mineralnih sirovina;
eksploatacija šljunka;
i druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorište.

Član 15.

Na području Ib zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem vodozahvatnih objekata. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvatnih objekata ne smiju štetno djelovati na izvorište.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, dopuštaju se slijedeće aktivnosti u obimu koji ne utiče na kvalitet podzemne vode na izvorištu:

nekomercijalni uzgoj trave, pri čemu se dozvoljava upotreba prirodnog i vještačkog đubriva u obimu koji ne ugrožava kvalitet vode na izvorištu;
provođenje kanalizacije i drugih instalacija, koje služe za normalan rad objekata za vodosnabdijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjima potrebno osigurati da te instalacije ne mogu ugroziti izvorište;
dozvoljava se sanitarna sječa šume u cilju uklanjanja oboljelih stabala uz najstrožiji nadzor i bez korištenja mehanizacije za sječenje i izvlačenje posječene drvne mase
kretanje stanovništva bez ograničenja i kontrolisane rekreativne aktivnosti, što može uključiti staze za šetnju, džoging i vožnju bicikala, parkove za šetnju i sjedenje i sl., pri čemu nije dozvoljena izgradnja sportskih i rekreacionih objekata;
održavanje postojećih objekata, usmjereno na obezbjeđenje pravilnog funkcionisanja postojećih objekata, prvenstveno sa aspekta prihvata i odvođenja otpadnih voda, te uklanjanja čvrstog otpada, pri čemu nije dozvoljena promjena namjene objekata.

II Posebne mjere kontrole

Član 16.

Praćenje promjena u slivu izvorišta koje mogu uticati na kvalitet vode na izvorištu “bunar Radinovići” sprovodi se mjerama posebne kontrole, koje naročito uključuju:

v inspekcijske kontrole slivnog područja.

III NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE

Član 17.

Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona vrši upravni nadzor nad provođenjem ove odluke.

Član 18.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove odluke, odnosno nad sprovođenjem režima i mjera zaštite propisanih ovom odlukom vrše nadležni inspekcijski organi u skladu sa važećim propisima.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 19.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

v  ako vrši izvođenje radova, izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim mjerama propisanim u čl. 12., 13., 14.  ove odluke;

v  ako ne postupi u skladu sa članom 10. ove odluke;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Član 20.

Pravno i odgovorno lice u pravnom licu kaznit će se za privredni prestup iz člana 217. stav 1. tačke 24 i 25. Federalnog zakona o vodama (“Službene novine FBiH”, broj 18/98).

Član 21.

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

ako vrši izvođenje radova, izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim mjerama propisanim u čl. 12., 13. i 14. ove odluke;

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog na kome su prikazane granice zona sanitarne zaštite izvorišta.

Član 23.

Na područjima Ia, Ib i II zaštitne zone izvršit će se uređenje prostora i provođenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom odlukom i projektom zaštite u roku od dvije godine od dana njenog donošenja.

Nadležni organi dužni su izvršiti radnje iz člana 8. stav 2. ove odluke u roku od tri mjeseca od dana njenog donošenja.

Grupe građana naselja Radinovići dužna je izvršiti radnje iz čl. 10. ove odluke u roku od šest mjeseci od dana njenog donošenja.

Član 24.

Donosioci planskih dokumenata (vodoprivredna osnova, šumsko-privredna osnova) dužni su iste uskladiti sa odredbama ove odluke u roku od 6 mjeseci od dana njenog donošenja.

Član 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku općine Visoko”.

Općinsko vijeće općine Visoko

Obrazloženje  nacrta  ODLUKE  O  zaštiti IZVORIŠTa  vode  za  piće  “BUNAR RADINOVIĆI”, općinA  VISOKO

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close