-TopSLIDEBiHPrivreda

Javni poziv za prodaju prava na Hotelu „Đuro Salaj“ sa pripadajućim zemljištem u Gradcu …

Agencija za privatizaciju u FBiH

Javni poziv za prodaju prava na Hotelu „Đuro Salaj“ sa pripadajućim zemljištem u Gradcu Republika Hrvatska
http://www.apf.gov.ba/aktuelna-prod/tenderi/0/?id=3518

J A V N I  P O Z I V

ZA PRODAJU PRAVA NA HOTELU „ĐURO SALAJ“ SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM U GRADCU REPUBLIKA HRVATSKA

I.    PREDMET PRODAJE:

1.    Predmet prodaje su prava vanknjižnog vlasništva na Hotelu „Đuro Salaj“, sa pripadajućim zemljištem u suvlasništvu privrednih društava i to: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. Đurđevik, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „ZENICA“ d.o.o. Zenica, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „KAKANJ“ d.o.o. Kakanj, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „BREZA“ d.o.o. Breza, RMU „Banovići“ d.d. Banovići, Rudarinvest d.o.o. Banovići, „STROJNI“ BREZA dioničko društvo proizvodnja metala i metalnih proizvoda, RMU „MILJEVINA“ a.d. Miljevina u stečaju i „Aluminij“ d.d. Mostar, koja se nalazi u Gradcu n/m – Republika Hrvatska.

Postupak prodaje provodi Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH na osnovu punomoći gore navedenih suvlasnika.

2.    Suvlasnici iz stava 1. ove tačke su vanknjižni vlasnici. U zemljišnim knjigama upisano je društveno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“u Tuzli, čiji su pravni sljednici privredna društva iz stava 1. ove tačke.    

3.    Predmet prodaje su prava vanknjižnog vlasništva nad nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Makarskoj, Zemljišnoknjižni odjel Makarska, u zemljišnoknjižnom ulošku br. 1683, k.o. Gradac i označene kao:

a)    zkč. br.    854,   VINOGRAD površine 802 m2;

b)    zkč. br. 855/1, VINOGRAD   površine 163 m2;

c)    zkč. br. 855/2, VINOGRAD   površine 701 m2;

d)    zkč. br. 855/3, VINOGRAD   površine 463 m2;

e)    zkč. br. 855/4, VINOGRAD   površine 745 m2;

f)     zkč. br. 855/5, VINOGRAD   površine 363 m2;

g)    zkč. br. 856/1, VINOGRAD   površine 453 m2;

h)    zkč. br. 856/2, VINOGRAD   površine 331 m2;

i)     zkč. br. 864/1, VINOGRAD   površine 194 m2;

j)     zkč. br. 864/2, VINOGRAD   površine 176 m2;

k)    zkč. br.    865, GRADILIŠTE površine 300 m2;

l)     zkč. br. 866/1, GRADILIŠTE površine 171 m2;

m)  zkč. br. 866/2, GRADILIŠTE površine 202 m2;

n)    zkč. br. 866/3, GRADILIŠTE površine 403 m2;

o)    zkč. br.    867, VINOGRAD   površine 884 m2,

te koje su upisane kod Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područni ured za katastar Split, Ispostava za katastar nekretnina Makarska, u Posjedovni list broj: 466 k.o. Gradac, sve kao vlasništvo Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli sa dijelom 1/1.

II.  METOD PRODAJE 

1.    Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja sukladno propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva nekretnina i koja ispune uvjete iz ovog Javnog poziva i Pravila o postupku prodaje stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/21, dalje: Pravila) koji su sastavni dio ovog poziva.

2.    Kupoprodaju prava vanknjižnog vlasništva nekretnina iz tačke I ovog Javnog poziva moguće je ostvariti samo u odnosu na sve nekretnine iz tačke I. stav 3. ovog Javnog poziva. Dakle, prodaja prava vanknjižnog vlasništva samo nekih nekretnina iz tačke I. stav 3. ovog Javnog poziva nije moguća.

3.    Kupoprodaja prava vanknjižnog vlasništva nekretnina iz tačke I ovog Javnog poziva vrši se u stanju „viđeno-kupljeno“.

4.     Prodavalac ne odgovara za pravne nedostatke predmeta prodaje.

5.    Ponudioc je dužan sam pribaviti sve potrebne saglasnosti nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji kod nadležnih tijela Republike Hrvatske. 

III.  POČETNA CIJENA

1.    Početna cijena nekretnina iz tačke I. ovog Javnog poziva nad kojima postoji pravo vanknjižnog vlasništva utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnina vještačenjem vještaka građevinske struke i iznosi 3.118.020,56 EUR-a, što obračunato po srednjem kursu od 1,95583 iznosi 6.098.318,15 KM.

2.    Ponuđena cijena je jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

3.    Ukoliko od dva ili više ponuđača pristigne ponuda s ponuđenim cijenama u istoj visini, najpovoljniji ponuđač smatrati će se onaj koji je prvi podnio svoju ponudu Agenciji odnosno ona koja je prva zaprimljena u Agenciji. Prilikom zaprimanja ponuda u Agenciji kako onih koje dođu putem davaoca poštanskih usluga tako i onih koje su predane lično,  biti će naznačen datum, sat i  minuta zaprimanja ponude.

4.    Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cjelosti snosi kupac.

IV.  RAZGLEDAVANJE NEKRETNINA

1.    Razgledavanje nekretnina iz tačke I. ovog Javnog poziva moguće je izvršiti u svako vrijeme.

V.   JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

1.    Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavom ponuda, u zatvorenoj kuverti obavezno dostave:

a.    ponudu koja mora sadržavati sve podatke iz kojih nesumnjivo proizlazi da se odnosi na ovaj Javni poziv i sve nekretnine iz tačke I. stav 3. ovog Javnog poziva;

b.    dokaz o uplati naknade za učešće (kopiju uplatnice);

c.    dokaz o uplati depozita (kopiju uplatnice) ili original bankarske garancije;

d.    identifikaciju ponuđača (ovjerenu kopiju važeće lične iskaznice ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice ili original izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ukoliko ponudu dostavlja pravno lice odnosno obrtnik).

2.    Naknadu za učešće iz stava 1., tačke b. ponudioc je dužan uplatiti u iznosu od 200,00 KM na blagajni Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

3.    Depozit je ponudioc dužan uplatiti u iznosu od 311.802,06EUR ili 609.831,82 KM. Umjesto uplate navedenog iznosa depozita, Ponudioc može uz ponudu dostaviti bankarsku garanciju na iznos depozita sa rokom važenja od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, koja je plativa na prvi poziv Agencije.  

4.    Depozit u iznosu od 311.802,06EUR uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH – IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR).

5.    Ukoliko ponudioc depozit plaća u KM tada iznos od 609.831,82 KM uplaćuje na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM).

6.    Depozit se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje ponude te se dokazi o plaćanju prilažu uz ponudu kako je naprijed opisano.

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA I OTVARANJE PONUDA

1.    Javni poziv je otvoren u periodu od 27.05.2021. godine do 07.06.2021. godine do 16,00 sati i objavljen je na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2.    Ponuda koja obavezno mora sadržavati sve navedeno u tački V. ovog Javnog poziva mora se dostaviti poštom ili lično najkasnije do 07.06.2021. godine do 16,00 sati na adresu:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, II sprat.

            Ponuda se podnosi Agenciji neposredno na protokol Agencije ili preporučeno

           poštom. Ponude predate neposredno ili poslane poštom, nakon isteka roka za

           dostavljanje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se otvarati  

           niti uzimati u obzir, o čemu će ponuđač biti obaviješten. 

3.    Javno otvaranje ponuda će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ul. Maršala Tita 7/II sprat, Sarajevo, dana 14.06.2021. godine u 14,00 sati, uz predočenje ličnog dokumenta i punomoći za punomoćnike.

4.    Komisija iz člana 7. Pravila, zajedno sa Izvještajem o provedenom postupku, direktoru / zamjeniku direktora Agencije, dostaviti će listu ponuditelja iz koje će biti vidljiv najpovoljniji ponuditelj i redoslijed ostalih ponuditelja koji će se formirati prema iznosu ponuđene cijene. 

5.    Pravila o postupku prodaje stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća mogu se preuzeti na web stranici: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: tel. +387-33-586-231 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i ista su sastavni dio ovoga javnog poziva te se ista primjenjuju na nadmetanje po ovom Javnom pozivu.

VII.      OSTALI UVJETI NADMETANJA

1.    Prodavalac je ovlašten da u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji prava vanknjižnog vlasništva odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji i poništi javni poziv. U tom slučaju prodavalac ne snosi bilo kakve posljedice, a najpovoljniji ponuđač nije ovlašten prema prodavaocu postavljati bilo kakve zahtjeve zbog odustanka od zaključenja ugovora o kupoprodaji. U slučaju poništaja javnog poziva uplaćeni depozit / bankovne garancije i naknada za učešće će se vratiti u roku od 8 dana od dana poništaja javnog poziva.

2.    Depozit najpovoljnijeg ponuđača će biti zadržan i taj iznos će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

3.    Najpovoljni ponuđač koji odustane od ponude gubi pravo na povrat depozita.

4.    Najpovoljniji ponuđač i direktor/zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja predugovora zaključiti kupoprodajni ugovor pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj. Rok za potpisivanje navedenog ugovora može biti duži ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprječavaju potpisivanje ugovora. Ukoliko najpovoljniji ponuđač i direktor/zamjenik direktora Agencije ne zaključe kupoprodajni ugovor kako je to naprijed opisano, a zbog razloga koji leže na strani najpovoljnijeg ponuđača, isti gubi pravo na povrat depozita.

5.    Ostatak iznosa kupoprodajne cijene nakon uračunavanja depozita, najpovoljniji ponuđač je obavezan platiti u roku koji će biti preciziran u kupoprodajnom ugovoru. U protivnom, prodavaoc ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor te zadržati iznos depozita.

6.    U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji prava vanknjižnog vlasništva kako je to opisano u stavu 4. ili ne isplati ostatak kupoprodajne cijene u roku iz stava 5., najpovoljnijim ponuđačem smatrati će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu prema listi iz tačke VI., stav 4. ovog Javnog poziva. O navedenom slučaju biti će obaviješten sljedeći najpovoljniji ponuđač te od dana zaključenog predugovora sa tim ponuđačem teče rok za zaključenje ugovora iz stava 4. ove tačke Javnog poziva.

7.    U slučaju da ponuđač iz stava 6. odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji prava vanknjižnog vlasništva, postupak kako je opisan u stavu 6., uz odgovarajuću primjenu odredbi stava 1. do 5. ove tačke Javnog poziva, se ponavlja u odnosu na sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača, itd.

8.    Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno uplatom na račun  učesnika u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

9.    Podnošenjem ponuda učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva te stanjem upisa u zemljišnim knjigama i drugim javnim očevidnicima u Republici Hrvatskoj predmetnih nekretnina.

10. Sastavni dio ovog Javnog poziva su:

Pravila o postupku prodaje stvari, prava i obaveza iz pasivniog podbilansa preduzeća

Predugovor o kupoprodaji

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close