Javni poziv: Prodaja Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika konfekcije, „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora  „KTK Visoko” d.d. Visoko broj XXIV-2/13 od 19.12.2013. godine i Odluke direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-1384-1/13 od 27.12.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika konfekcije, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

 

Naziv predmeta:    Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika konfekcije, vlasništvo „KTK

                                Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta: Mule Hodžića, Visoko

Šifra predmeta:     11000278

Prodavac:             „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije

                               za  privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

 

Opis predmeta:

 

Fabrika konfekcije sa pripadajućim zemljištem označena kao k.č. 3363, K.O. Visoko ZK ul. broj 964 sa pripadajućim zemljištem površine 6.856 m² i to:

–       poslovna zgrada u privredi 3 tlocrtne površine 600 m²

–       poslovna zgrada u privredi 2 tlocrtne površine 610 m²

–       poslovna zgrada u privredi 4 tlocrtne površine 1017 m²

–       pomoćna zgrada 1 tlocrtne površine                    15 m²

–       pomoćna zgrada 5 tlocrtne površine                    10 m²

–       pomoćna zgrada 6 tlocrtne površine                    18 m²

–       dvorište 0 površine                                              4.586 m²

 

 

Na predmetu prodaje upisane su hipoteke i zabilježbe za koje se može izvršiti uvid u zk. ul. broj 964.

Sredstva dobijena prodajom nekretnina rasporedit će se u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: XXIV-1/2013 od 19.12.2013. godine.

 

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.    Cijena ……………………………………………………………..   350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 5.689.806,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

 

2.    Zapošljavanje …………………………………………………..   350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 80 (osamdeset) zaposlenika „KTK Visoko“ d.d. Visoko i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

 

3.    Nova finansijska ulaganja…………………………………   300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 500.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora i to u renoviranje objekta. Investicije veće od 500.000,00 KM neće se dodatno vrednovati

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

–        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

–        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 100.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.   Naknada za učešće na tenderu u iznosu od 5.690,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 16,00 sati dana 14.01.2014. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 17.01.2014. godine u 14:00 sati.                

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji:            Fikret Talić,  033 586 238

Kontakt osoba u preduzeću:  Senad Bilalović, 062 350 483

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” Sarajevo.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close